Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kraśnik w 2019 roku.

herb kraśnik

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kraśnik w 2019 roku.

     Podaje do publicznej wiadomości projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kraśnik w 2019 roku” oraz zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wzięcia udziału w konsultacjach w sprawie w/ w programu.

     Uwagi i opinie należy składać pisemnie wg załączonego formularza w Urzędzie Gminy Kraśnik, pokój nr 13, w dni robocze, w godzinach od 8.00 do 15.00 do dnia 07.02.2018 r., lub przesłać na podane niżej adresy:

  1. 1)adres poczty elektronicznej: sekretariat@gminakrasnik.pl
  2. 2)numer faksu884 37 87,
  3. 3)adres siedziby: Urząd Gminy Kraśnik, ul. Kościuszki 24, 23-200 Kraśnik.

Uwagi i opinie z datą wpływu po 7 lutego 2019 roku nie będą rozpatrywane.

Wójt Gminy Kraśnik

– Zarządzenie 3./2019 Wójta Gminy Kraśnik z dnia 11 stycznia 2019 roku          

– Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kraśnik w 2019 roku”

– Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kraśnik w 2019 roku

– Formularz konsultacji

Może Ci się również spodoba