Informacja dla mieszkańców.

herb kraśnik

Informuję, że Rada Gminy Kraśnik na podstawie wniosku złożonego przez mieszkańców Stróży do budżetu Gminy w 2017 roku podjęła w dniu 16 lutego 2018r. uchwałę Nr XXXVII/227/2018 w sprawie nadania nazw ulic na drogach w miejscowości Stróża. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego w dniu 22.02.2018r. i weszła w życie w dniu 9.03.2018r. Na podstawie tej uchwały została zmieniona numeracja porządkowa nieruchomości.

W związku z powyższym mieszkańcy Stróży otrzymają pisemne Zawiadomienia z Urzędu Gminy Kraśnik z nowym adresem nieruchomości. Zmiana adresu powinna być niezwłocznie zgłoszona przez właścicieli i mieszkańców we wszystkich urzędach i instytucjach, w których figuruje nasz adres.

Starostwo Powiatowe w Kraśniku

Wydział Komunikacji – należy wymienić prawo jazdy ( opłata za wymianą prawa jazdy do 31.12.2018r. wynosi 0,50 zł. za okazaniem Zawiadomienia z Urzędu Gminy dot. zmiany adresu). Natomiast nie ma potrzeby wymiany dowodu rejestracyjnego ponieważ w dowodzie rejestracyjnym pod pozycją „adnotacje urzędowe” zostanie umieszczona wzmianka o aktualnym adresie, wzmianka dokonywana jest bez opłaty).

Wydział Geodezji Kartografii, Katastru i Nieruchomości należy zgłosić zmianę w ewidencji gruntów dotyczącą adresu zamieszkania ( do wniosku należy dołączyć zawiadomienie wydane w Urzędzie Gminy)

Ujawnienie w księdze wieczystej:

celem dokonania zmian w księdze wieczystej, należy złożyć w Sądzie Rejonowym w Kraśniku Wydział Ksiąg Wieczystych przy ul. Lubelska 81 „Wniosek o wpis w księdze wieczystej”- KW WPIS, we wniosku należy wskazać żądanie: „sprostowanie oznaczenia nieruchomości”, w treści żądania należy wpisać, iż sprostowanie oznaczenia nieruchomości następuje w związku z Uchwałą Nr XXXVII/227/2018 Rady Gminy Kraśnik z dnia 16 lutego 2018r. oraz Zawiadomieniem Wójta Gminy Kraśnik z dnia 10.04.2018r. o zmianie numeracji porządkowej nieruchomości (należy wskazać właściwy nr zawiadomienia), do wniosku o dokonanie zmian w księdze wieczystej prowadzonej dla wyodrębnionego lokalu mieszkalnego, nie jest wymagane złożenie dodatkowych dokumentów, do wniosku o dokonanie zmian w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości zabudowanej budynkiem, konieczne jest pobranie w Starostwie Powiatowym w Kraśniku – wypisu
i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków, który należy dołączyć do wniosku, obowiązek złożenia wniosku o dokonanie wpisu do ksiąg wieczystych ciąży na właścicielu nieruchomości. Wniosek jest wolny od opłat.

Urząd Skarbowy:

osoby fizyczne mogą wypełnić i złożyć formularz ZAP-3 lub zgłosić aktualizację danych adresowych
w roku 2018 przy składaniu zeznania podatkowego za rok 2017. Druk ZAP-3 można pobrać i złożyć
w formie papierowej w Urzędzie Skarbowym w Kraśniku mieszczącym się w przy ul. Kościuszki 5, 23-200 Kraśnik lub drogą elektroniczną poprzez wypełnienie i wysłanie formularza dostępnego na stronie internetowej Ministerstwa Finansów http://www.finanse.mf.gov.pl .

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG):

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz posiadające zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, powinny złożyć w Urzędzie Gminy Kraśnik wniosek CEIDG-1. Wniosek można złożyć przez Internet lub dostarczyć do Urzędu Gminy w wersji papierowej. Po złożeniu wniosku dane dotyczące zmiany adresu zostaną przekazane do ZUS/KRUS, Urzędu Skarbowego oraz Urzędu Statystycznego.
Więcej informacji na ten temat można uzyskać w Urzędzie Gminy tel.: 81 826 41 62

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS):

osoby pobierające świadczenia powinny zgłosić zmianę danych adresowych poprzez wypełnienie
i złożenie wniosku o zmianę danych osoby zamieszkałej w Polsce, tj. formularz WZD-01. Formularz należy pobrać i złożyć w formie papierowej w Inspektoracie ZUS w Kraśniku mieszczącym się
w budynku przy ul. ks. Jerzego Popiełuszki 3a, Kraśnik 23-210. Wypełniony formularz w wersji papierowej można także przesłać pocztą na ww. adres.

Sprawy związane ze zmianą zameldowania i wymianą dowodów osobistych

Administracyjna zmiana adresów miejsca zameldowania w Rejestrze PESEL i Rejestrze Mieszkańców dokonana jest z urzędu, bezpłatnie i bez konieczności składania wniosków. Dowody osobiste wydane po dniu 1.03.2015 r. (dowody bez zamieszczonego wpisu o adresie zameldowania) nie podlegają wymianie. Zmiana adresu miejsca zameldowania posiadacza dowodu osobistego wydanego na podstawie przepisów poprzedniej ustawy (z wpisanym adresem zameldowania), nie stanowi podstawy do wymiany dowodu. Zgodnie z art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 roku (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1464) adres miejsca zameldowania zamieszczony w dowodzie osobistym wydanym przed dniem 1.03.2015 r. nie potwierdza adresu miejsca zameldowania.

Deklaracja w sprawie gospodarowania odpadami:

nie ma konieczności składania zmiany deklaracji w sprawie gospodarowania odpadami zarówno przez mieszkańców jak i zarządców nieruchomości. Zmiany dokonane zostaną z urzędu.

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości:

nie ma konieczności składania informacji w sprawie podatku od nieruchomości celem aktualizacji danych adresowych. Zmiany dokonane zostaną z urzędu. Więcej informacji na ten temat uzyskać można pod tel. 81 825 23 95

Banki, dostawcy energii elektrycznej, dostawcy gazu, dostawcy usług telekomunikacyjnych, telewizyjnych i internetowych, agencje ubezpieczeniowe, fundusze emerytalne, zakłady pracy, przechodnie lekarskie, szkoły, przedszkola i inne:

ww. instytucje należy powiadomić o zmianie adresu poprzez wypełnienie i złożenie stosownego formularza aktualizacji danych osobowych udostępnianego przez dany podmiot, a w przypadku braku niniejszego formularza, poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej.

Wymiana tabliczek z nazwą ulicy:

za tablice z nazwami ulic odpowiada Urząd Gminy Kraśnik

Wymiana tabliczek z numerem porządkowym nieruchomości:

zgodnie z art. 47b ust. 1 Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz.U. z 2017r. poz. 2101 ze zm.) właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru.

Urząd Gminy Kraśnik powiadomi o zmianie adresu instytucje tj. Starostwo Powiatowe w Kraśniku, Urząd Statystyczny, Pocztę Polską, służby ratunkowe, Ewidencję Podatkową, Ewidencję Ludności, Gospodarkę Odpadami Komunalnymi, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Nadanie nazw ulic oraz wprowadzenie nowej numeracji porządkowej podyktowane było potrzebą zapewnienia właściwego ładu przestrzennego zapewniając sprawne dojście i dojazd w tej okolicy zwłaszcza służbom ratowniczym. Mimo początkowych utrudnień wiążących się ze zmianą adresów liczymy, że w efekcie usprawni to funkcjonowanie mieszkańców.

Nadmieniamy, że zmiany numeracji nieruchomości dokonane zostały wcześniej na wnioski mieszkańców Stróży – Kolonii, Słodkowa Drugiego i Lasów. Na zmianę numeracji oczekują kolejne sołectwa.

Może Ci się również spodoba