Rewitalizacja Gminy Kraśnik

loga

loga

 

 

      Gmina Kraśnik przystąpiła do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji do roku 2022. Program rewitalizacji będzie stanowił kompleksową strategię działania na rzecz wyprowadzenia ze stanu kryzysu i degradacji zdiagnozowanych obszarów wiejskich, złożoną ze wzajemnie powiązanych projektów rewitalizacyjnych. Każdy z projektów będzie odpowiadał zdiagnozowanemu obszarowi problemowemu i wyznaczał kierunek działań w tym zakresie. Program rewitalizacji będzie stanowił podstawę dla działań społecznych, edukacyjnych, kulturalnych i inwestycyjnych podejmowanych na rzecz mieszkańców zagrożonych szeroko rozumianym wykluczeniem społecznym, które będą wzajemnie zsynchronizowane. Będzie narzędziem, które pozwoli skoncentrować działania w wyznaczonych obszarach i skierować je do zagrożonych grup społecznych. Jednakże w celu zapewnienia spójności społecznej i przestrzennej, działania będą miały szerszy charakter i będą włączały całą społeczność lokalną.

Etapy przygotowania Gminnego Programu Rewitalizacji:

I. Diagnoza:

1. Analiza negatywnych zjawisk społecznych na terenie Gminy Kraśnik (w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji oraz kapitału społecznego, a także niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym);

2. Analiza innych negatywnych zjawisk: gospodarczych oraz przestrzenno – funkcjonalnych;

3. Wyznaczenie obszaru zdegradowanego, czyli obszaru, na którym zidentyfikowano stan kryzysowy spowodowany koncentracją negatywnych zjawisk społecznych oraz występowaniem co najmniej jednego z innych negatywnych zjawisk;

4. Wyznaczenie obszaru rewitalizacji, czyli obszaru, który cechuje się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk , stanowiącego nie więcej niż 20% powierzchni gminy i zamieszkałego przez nie więcej niż 30% liczby mieszkańców gminy.

II. Opracowanie katalogu narzędzi rewitalizacyjnych, odpowiadających zdiagnozowanym problemom na obszarze rewitalizacji;

III. Konsultacje społeczne;

IV. Przygotowanie dokumentu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kraśnik do roku 2022;

V. Uchwała Rady Gminy Kraśnik o przyjęciu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kraśnik do roku 2022;

VI. Wpisanie Programu do rejestru Programów Rewitalizacji, prowadzonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego;

VII. Wdrożenie, monitoring i ewaluacja Programu.

 

 


 

zaproszenie1

 – zaproszenie do pobrania wersja *.pdf

 


 

 

Ankieta – rewitalizacja w gminie Kraśnik:

– wersja do pobrania *.pdf

– wersja do pobrania *.doc

 


 

 

Fiszka projektu rewitalizacyjnego:

 

– wersja do pobrania *.pdf

– wersja do pobrania *.doc

 


 

Zaproszenie na debatę publiczną nad projektem Lokalnego Programu Rewitalizacji

 

 – zaproszenie

Może Ci się również spodoba