WYCINKA DRZEW PO ZMIANACH

herb kraśnik

    Od 17 czerwca obowiązują nowe przepisy związane z usuwaniem drzew i krzewów, wprowadzone na mocy ustawy z 11.05.2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. poz. 1074). Najważniejsze zmiany dotyczą właścicieli prywatnych posesji, którzy będą mogli wyciąć drzewa w celach niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, pod warunkiem, że zgłoszą wycinkę do urzędu gminy i organ nie wniesie sprzeciwu.

   Do 17 lipca zostanie wydane nowe rozporządzenie w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów. Zmieni się więc zarówno wysokość opłat, jak i kar, ponieważ stanowią one wielokrotność opłat.

 
Główne zmiany w przepisach dotyczących wycinki drzew i krzewów

Tak było do 16 czerwca 2017 r.:
– Usunięcie drzew w pasie drogowym nie podlega uzgodnieniu z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.
– Nie jest wymagane zezwolenie na usunięcie drzew, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza:
* 100 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
* 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.
– Nie jest wymagane zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
– Rada gminy może określać w drodze uchwały dodatkowe wyjątki od konieczności uzyskania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu.
– Wysokość stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów określa rada gminy w drodze uchwały.
– Rada gminy może określać w drodze uchwały dodatkowe wyjątki od konieczności ponoszenia opłat za usunięcie drzewa lub krzewu.

TAK JEST od 17 czerwca 2017 r.:
– Usunięcie drzew w pasie drogowym podlega uzgodnieniu z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.
– Nie jest wymagane zezwolenie na usunięcie drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
* 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
* 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
* 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.
– Zwolnienie od uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, nadal obowiązuje pod warunkiem uprzedniego zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa do wójta/burmistrza/prezydenta miasta/wojewódzkiego konserwatora zabytków i w przypadku braku sprzeciwu tego organu. Jeśli po wycięciu drzew na podstawie zgłoszenia, zostanie złożony w ciągu 5 lat wniosek o wydanie pozwolenia na budowę w związku z działalnością gospodarczą, właściciel nieruchomości poniesie opłatę za usunięcie drzew.
– Wszystkie sytuacje, w których nie jest wymagane zezwolenie zawiera art. 83f ust. 1 ustawy o ochronie przyrody. Rada gminy nie może już wprowadzić w drodze uchwały innych odstępstw od konieczności uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów.
– Wysokość stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów określa Minister Środowiska w drodze rozporządzenia.
– Wszystkie sytuacje, w których nie jest pobierana opłata, zawiera art. 86 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody. Rada gminy w drodze uchwały nie może już określać innych przypadków, w których nie pobiera się opłat za usunięcie drzewa lub krzewu.

                                                                                                             zamieściła Marzena Pielaszkiewicz

Może Ci się również spodoba