KONKURS NA NAJBARDZIEJ ZADBANE I BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE 2017.

zagroda.1
zagroda.1

zagroda.1

 

                                                      Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Kraśnik
                                                      Nr 52, z dnia 23 maja 2017 r.

 

R E G U L A M I N
Gminnego Konkursu na „Najbardziej zadbane i bezpieczne gospodarstwo
rolne 2017″.

I. Organizatorem konkursu jest Wójt Gminy Kraśnik.
II. Cele konkursu:
Zachęcenie mieszkańców gminy do poprawy estetyki zabudowy, warunków higieniczno – sanitarnych i organizacji zagród wiejskich oraz promowanie postaw ekologicznych. Konkurs winien skłonić mieszkańców do podejmowania
i kontynuowania prac porządkowych oraz organizacyjno – technicznych w zakresie poprawy warunków ochrony środowiska naturalnego (właściwe gospodarowanie odpadami, ściekami, poprawa jakości wody) i bezpieczeństwa pracy
w gospodarstwie rolnym.
III. Uczestnicy konkursu- mieszkańcy gminy Kraśnik – właściciele gospodarstw rolnych z siedzibą gospodarstwa w obrębie granic administracyjnych gm. Kraśnik.
IV. Organizacja konkursu:
1. W konkursie mogą brać udział właściciele gospodarstw rolnych z siedzibą gospodarstwa na terenie Gminy Kraśnik.
2. Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie uczestnika konkursu w terminie do 10 czerwca 2017 r.
– pisemne na adres: Urząd Gminy Kraśnik, ul. Kościuszki 24, 23-200 Kraśnik;
– lub telefoniczne pod nr telefonu: 81 884 35 84 lub sekretariat UG, tel. 81 884 34 27, E-mail: sekretariat@gminakrasnik.pl
3. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Urzędu Gminy Kraśnik oraz ich małżonkowie.
V. Ważne terminy:
1. Powołana przez Wójta Gminy Komisja konkursowa dokona oceny gospodarstw rolnych w terminie do 19 czerwca 2017 r.
2. Komisja wytypuje jedno lub dwa gospodarstwa rolne do etapu powiatowego zgodnie z regulaminem Konkursu Powiatowego.
3. Ogłoszenie wyników Gminnego Konkursu i wręczenie nagród nastąpi w dniu
3 września 2017 r, podczas Dożynek Gminno- Powiatowych w Kraśniku.
VI. Nagrody:
1. Za wyróżnione gospodarstwa rolne przyznane będą nagrody pieniężne i dyplomy.
2. Wysokość nagród wynosi :
I. Miejsce – 500 zł,
II. Miejsce – 300 zł,
III. Miejsce – 200 zł.
3. Istnieje możliwość przyznania więcej niż jednej nagrody za poszczególne miejsca, w ramach posiadanych środków finansowych. Komisja może dokonać innego podziału nagród w ramach przyznanej kwoty na nagrody (1000 zł).
VII. Zgłoszenie gospodarstwa do konkursu jest równoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu.

Może Ci się również spodoba