Zasada udzielania niodpłatnej pomocy prawnej

Bez tytułuJJJJJ
Bez tytułuJJJJJ

Bez tytułuJJJJJ

 

Zarząd Powiatu w Kraśniku zaprasza do Punktów Nieodpłatnych Porad Prawnych, które zostały utworzone dla mieszkańców Powiatu Kraśnickiego na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

 

Punkty znajdują się w:

 

 1. 1)Urzędzie Gminy Kraśnik ul. Kościuszki 24, 23-200 Kraśnik (pokój nr 9).
 2. 2)Starostwie Powiatowym w Kraśniku Al. Niepodległości 20, 23-204 Kraśnik (pokój nr 6)

 

Punkty czynne są codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30-15.30.

 

Osoby uprawnione do otrzymania nieodpłatnej pomocy prawnej zgodnie z ustawą to:

 1. 1.Młodzież do 26. roku życia
 2. 2.Osoby fizyczne, którym w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie NPP zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej
 3. 3.Osoby, które ukończyły 65 lat.
 4. 4.Osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny.
 5. 5.Kombatanci.
 6. 6.Weterani.
 7. 7.Osoby zagrożone lub poszkodowane katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.
 8. 8.Kobiety w ciąży.

 

Pomoc prawna udzielana w punktach polega na:

 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach lub
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego, lub
 • udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

 

Osoby uprawnione zgodnie z ustawą mogą uzyskać informacje w zakresie:

 • prawa rodzinnego,
 • spraw dotyczących rozwodu lub separacji,
 • spraw dotyczących alimentów,
 • spraw z zakresu praw pracy,
 • spraw z zakresu rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • spraw z zakresu prawa cywilnego,
 • spraw z zakresu prawa rzeczowego, spadkowego, ubezp. społecznych
 • spraw z zakresu prawa karnego,
 • spraw z zakresu prawa podatkowego.

 

Pomoc nie obejmuje spraw z zakresu: prawa celnego, dewizowego, handlowego
i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

 

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu udzielania i dokumentowania nieodpłatnej pomocy prawnej:

 1. 1)Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest osobiście w punktach pomocy prawnej.
 2. 2)Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana osobom uprawnionym według kolejności zgłoszeń, nie prowadzi się zapisów.
 3. 3)Kobiecie, która jest w ciąży, nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest poza kolejnością.
 4. 4)Nieodpłatna pomoc prawna jest dokumentowana przez osobę udzielającą porad prawnych poprzez wypełnienie karty nieodpłatnej pomocy prawnej.

Wszelkie informacje dotyczące udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie naszego Powiatu znajdują się na BIP Urzędu Gminy Kraśnik w zakładce Nieodpłatna Pomoc Prawna, na stronie internetowej Powiatu Kraśnickiego, na BIP Starostwa Powiatowego w Kraśniku,. Informacji udzielają także pracownicy Starostwa Powiatowego w Kraśniku pod nr. telefonu 81 826 17 88.

Powiat Kraśnicki realizuje zadanie polegającego na świadczeniu nieodpłatnych porad prawnych z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa.

Może Ci się również spodoba