NABÓR WNIOSKÓW O POWOŁANIE NA RZECZOZNAWCĘ W CELU SZACOWANIA WARTOŚCI ZWIERZĄT, PRODUKTÓW POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO, JAJ WYLĘGOWYCH, PASZ I SPRZĘTU

herb kraśnik

       W związku z pismem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kraśniku w sprawie powołania rzeczoznawców do szacowania zwierząt produktów pochodzenia zwierzęcego, jaj wylęgowych, pasz i sprzętu Wójt Gminy Kraśnik uprzejmie informuje, że od 2 stycznia do 30 stycznia 2017 r. w Urzędzie Gminy Kraśnik, ul. Kościuszki 24, 23- 200 Kraśnik przyjmowane będą wnioski o powołanie na rzeczoznawcę w celu szacowania wartości zwierząt produktów pochodzenia zwierzęcego, jaj wylęgowych, pasz i sprzętu.

     Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie rzeczoznawców wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii do przeprowadzenia szacowania (Dz.U. z 2009 r. nr 142 poz. 1161)

Rzeczoznawcą mogą zostać osoby, które:

1)posiadają wykształcenie rolnicze wyższe lub średnie, lub

2)ukończyły studia podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem, lub

3)posiadają co najmniej wykształcenie średnie inne niż rolnicze i co najmniej 3-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym, lub

4)ukończyły co najmniej zasadniczą szkołę zawodową lub dotychczasową szkołę zasadniczą kształcące
w zawodach rolniczych i posiadają co najmniej 3-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym, lub

5)ukończyły zasadniczą szkołę zawodową lub dotychczasową szkołę zasadniczą kształcące w zawodach innych niż rolnicze i posiadają co najmniej 5-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym, lub mają miejsce zamieszkania na terenie gminy Kraśnik, i które złożyły wniosek o powołanie na rzeczoznawcę.

     W przypadku szacowania w gospodarstwach rolnych, w których jest prowadzona produkcja metodami ekologicznymi, rzeczoznawca powinien dodatkowo posiadać wiedzę praktyczną w zakresie prowadzenia gospodarstwa rolnego, w którym jest prowadzona taka produkcja.

 

Z wnioskiem mogą wystąpić również:

1)sołtys,

2)izba rolnicza,

3)związek zawodowy rolników,

4)organizacja społeczno-zawodowa rolników,

5)izba gospodarcza o zasięgu krajowym, utworzona przez grupy producentów rolnych i ich związki oraz przedsiębiorców wykonujących działalność przetwórczą lub handlową w zakresie produktów lub grupy produktów, o których mowa w przepisach o grupach producentów rolnych i ich związkach,

6)grupa producentów rolnych i ich związek w rozumieniu przepisów o grupach producentów rolnych i ich związkach.

 

Wniosek powinien zawierać:

1)imię i nazwisko,

2)adres zamieszkania,

3)adres do korespondencji,

4)informacje o wykształceniu.

 

Do wniosku dołącza się:

1)kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie kandydata na rzeczoznawcę,

2)oświadczenie kandydata na rzeczoznawcę o posiadanym stażu pracy w gospodarstwie rolnym – jeżeli jest wymagany,

3)oświadczenie kandydata na rzeczoznawcę o posiadanym doświadczeniu w prowadzeniu gospodarstwa rolnego, w którym jest prowadzona produkcja metodami ekologicznymi – jeżeli jest wymagane.

    

     Rzeczoznawcy przysługuje wynagrodzenie za godzinę szacowania w wysokości 1/120 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za rok poprzedni ogłaszanego w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

 

     Szczegółowych informacji udziela Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami pokój nr 13 lub telefonicznie pod nr: 81 884 35 84 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu od 7.30 do 15.30.

 

Załączniki:

1. Wniosek

2. Oswiadczenie staz pracy w rolnictwie

3.Oswiadzcenie gospodarstwo ekologiczne

Może Ci się również spodoba