Konsultacje społeczne

herb kraśnik

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 poz. 446 ze zm.), oraz Zarządzeniem Nr 91/2016 Wójta Gminy Kraśnik z dnia 29.09.2016

Wójt Gminy Kraśnik

zaprasza do udziału Mieszkańców Gminy Kraśnik, Sołtysów oraz pracowników Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych do konsultacji społecznych dotyczących uzgodnienia lokalizacji obiektów i instalacji potencjalnie przewidzianych do udziału w konkursie nr RPLU.05.02.00-IZ.00-06-001/16, Działania 5.2. Efektywność energetyczna sektora publicznego.

 

Uwagi i opinie będzie można przekazywać za pomocą ankiety w wersji papierowej dostępnej do pobrania poniżej. Ankietę należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Kraśniku, ul. Kościuszki 24 23-200 Kraśnik w godzinach pracy Urzędu lub drogą elektroniczną na adres sekretariat@gminakrasnik.pl.

Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na 07 października 2016 r., a zakończenie 12 października 2016 r.

Serdecznie zapraszam do aktywnego uczestnictwa w planowaniu inwestycji.

ANKIETA

ZARZĄDZENIE

                                                                                                                                         Wójt Gminy Kraśnik

                                                                                                                                                       (-)

                                                                                                                                            Mirosław Chapski

Może Ci się również spodoba