OGŁOSZENIE – Program usuwania azbestu

herb kraśnik

o przystąpieniu Gminy Kraśnik do opracowania „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kraśnik na lata 2015-2018 z perspektywą do roku 2032” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kraśnik na lata 2015-2018 z perspektywą do roku 2032”

 

     Stosownie do art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 335 ze zm.) informuję, że Gmina Kraśnik przystąpiła do opracowania dokumentu pn. „Program usuwania azbestui wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kraśnik na lata 2015-2018 z perspektywą do roku 2032” wraz z „Prognozą Oddziaływania na Środowisko Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kraśnik na lata 2015-2018 z perspektywą do roku 2032”.

 

→ Zarządzenie Nr 33/2016 Wójta Gminy Kraśnik z dnia 05 kwietnia 2016 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości projektu „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest
z terenu Gminy Kraśnik na lata 2015-2018 z perspektywą do roku 2032” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kraśnik na lata 2015-2018 z perspektywą do roku 2032”

http://krasnik.e-bip.eu/upload/pliki/1-Zarzadzenie_Nr_33…_Wojta_Gminy_Krasnik.jpeg 

→ Obwieszczenie.

http://krasnik.e-bip.eu/upload/pliki/2-Obwieszczenie.jpeg

→ Projekt „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kraśnik na lata 2015-2018 z perspektywą do roku 2032”.

http://krasnik.e-bip.eu/upload/pliki/3-Program_usuwania_azbestu.pdf

→ „Prognoza oddziaływania na środowisko Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kraśnik na lata 2015-2018 z perspektywą do roku 2032” .

http://krasnik.e-bip.eu/upload/pliki/4-Prognoza_oddzialywania_na_srodowisko.pdf

→ Formularz konsultacji społecznych w sprawie opracowania w/w „Programu…”

http://krasnik.e-bip.eu/upload/pliki/5-Wzor_formularza_konsultacji_spolecznych.jpeg

zamieściła Marzena Pielaszkiewicz

Może Ci się również spodoba