Nieodpłatna pomoc prawna

herb kraśnik

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

 

    Informujemy, że 1 stycznia 2015 roku wchodzą w życie postanowienia ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. poz. 1255).
    Punk, w którym będzie udzielana bezpłatna pomoc prawna będzie czynny już od 4 stycznia 2016 roku od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30.
    Na terenie Powiatu Kraśnickiego będą funkcjonowały 2 punkty w których będzie udzielana bezpłatna pomoc prawna:
• Urząd Gminy Kraśnik ul. Kościuszki 24; 23-200 Kraśnik oraz
• Starostwo Powiatowe w Kraśniku Al. Niepodległości 20; 23-210 Kraśnik
  Nieodpłatnej pomocy prawnej będą udzielać radcowie prawni oraz adwokacji, a także prawnicy zatrudnieni w organizacjach pozarządowych.
    Zgodnie z art. 4 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej:
1) której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.)  i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub
2) która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863), lub
3) która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693), lub
4) która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203), lub
5) która nie ukończyła 26 lat, lub
6) która ukończyła 65 lat, lub
7) która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty.

 

    Wójt Gminy Kraśnik

(-)          
    Mirosław Chapski

Może Ci się również spodoba