KOMUNIKAT DO ROLNIKÓW – STRATY W ROLNICTWIE SPOWODOWANE SUSZĄ

herb kraśnik

    Szanowni Państwo, na wniosek Wójta Gminy Kraśnik, zarządzeniem Nr 169 Wojewody Lubelskiego z dnia 22 lipca 2015 r., powołana została Komisja ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej położonych na terenie gminy Kraśnik. Ze względu na bardzo małe opady deszczu lub ich brak, w br. na terenie naszej gminy zauważalne są skutki suszy. Na okoliczność strat z tym związanych przewidywane jest wsparcie dla gospodarstw, które zostały dotknięte powyższą klęską. Dlatego informujemy zainteresowanych rolników o możliwości składania w Urzędzie Gminy Kraśnik zgłoszeń na szacowanie strat wynikłych z tytułu suszy.

      W zgłoszeniach (oświadczeniach wg wzoru podanego na stronie BIP Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego), należy bezwzględnie podać wszystkie uprawy rolne występujące w gospodarstwie rolnym (nazwę uprawy i jej powierzchnię w ha), tzn. zarówno uprawy w których wystąpiły szkody jak i te w których nie odnotowano strat (dane te muszą być zgodne z wnioskiem o dopłaty bezpośrednie za 2015 r. składanym do AR i MR). W zgłoszeniu należy podać także wielkość produkcji zwierzęcej w gospodarstwie (jeśli występuje).

     Powołana przez Wojewodę Komisja dokona szacowania strat podczas lustracji w terenie, w terminie do dwóch miesięcy od dnia zgłoszenia przez producenta rolnego wystąpienia szkód, czyli od daty złożenia oświadczeń o stratach, nie później jednak niż do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy albo jej likwidacji.

     Następnie Komisja sporządza protokół szacowania strat i przekazuje go do Wojewody Lubelskiego w terminie 30 dni od dnia oszacowania szkód. Oszacowanie przez Komisję rozmiaru szkody i sporządzony protokół strat będzie podstawą przy ubieganiu się o ewentualne wsparcie.         

       Szczegółowe informacje oraz wzory oświadczeń znajdują się na stronie BIP Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego:

             http://bip.lublin.uw.gov.pl/

                      → Szacowanie strat – informacja dla rolników (SIR I)   

                             – tutaj można pobrać stosowne oświadczenia.

                      → Szacowanie strat – informacja dla samorządów (SIR I)

     Warunkiem przystąpienia Komisji do sporządzenia protokołu z szacowania strat jest ogłoszenie przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa (IUNG)– Państwowy Instytut Badawczy w Puławach komunikatu o wystąpieniu suszy na terenie województwa lubelskiego.

     Na dzień 12 sierpnia 2015 r. dla obszaru Gminy Kraśnik taki komunikat nie został ogłoszony.

     Jeżeli Gmina Kraśnik zostanie zaliczona do obszaru, na którym wystąpiła susza, komunikat zostanie umieszczony na stronie internetowej Urzędu Gminy Kraśnik,

ponadto mieszkańcy gminy zostaną o tym powiadomieni drogą SMS-wą.

   W przypadku ogłoszenia komunikatu przez IUNG Puławy, rolnicy prowadzący gospodarstwa rolne, u których wystąpiły straty w obszarze zaliczonym jako dotknięty suszą, powinni dokonać w Urzędzie Gminy Kraśnik ul. Kościuszki 24, pokój nr 10 lub 13 (I piętro) zgłoszenia strat, w terminie 7 dni od wystąpienia szkody.

       Informacje na temat zagrożenia suszą na poziomie gminy Kraśnik (Rok: 2015) dostępne są na stronie:

http://www.susza.iung.pulawy.pl/tabele/0607052/

oraz informacje dotyczące raportów o stanie suszy dostępne są na stronie:

http://www.susza.iung.pulawy.pl/komentarz/

 

W przypadku pytań proszę o kontakt pod nr tel. 81 884 35 84

 

Formularze oświadczeń w celu dokonania zgłoszenia strat spowodowanych suszą, dostępne są także w Urzędzie Gminy Kraśnik.


Może Ci się również spodoba