INWENTARYZACJA AZBESTU NA TERENIE GMINY KRAŚNIK – 2015

azbest plakat
azbest plakat

azbest plakat

Wójt Gminy Kraśnik informuje,

że w związku z otrzymaniem dofinansowania w konkursie organizowanym przez
Ministerstwo Gospodarki pn.: „Konkurs – Azbest 2015”, na realizację zadania pt.:

„Wykonanie aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest

na terenie gminy Kraśnik”;

w sierpniu 2015 r., na obszarze gminy przeprowadzona będzie inwentaryzacja azbestu.

 

Inwentaryzację, na podstawie zawartej z Gminą Kraśnik umowy,
przeprowadzą pracownicy firmy ECO ART. Sp. z o. o.:

 

  1. Pani Elżbieta Skwarek
  2. Pan Rafał Kowalczyk
  3. Pan Michał Sypniewski
  4. Pan Mateusz Piskorski

 

Wskazane wyżej osoby wykonujące pracę w terenie posiadać będą imienne upoważnienia wraz z numerem dowodu osobistego, podpisane przez Wójta Gminy Kraśnik.

 

 

 

W związku z powyższym zwracamy się do właścicieli i zarządców nieruchomości z prośbą
o współpracę z Wykonawcą,w tym o udostępnienie posesji w celu wykonania zleconych prac i sprawnego przeprowadzenia spisu z natury azbestu znajdującego się na posesjach (np.: stanowiącego pokrycia dachowe i/lub składowanego na posesjach) oraz o udzielenie pomocy i niezbędnych informacji wykonawcom inwentaryzacji.

 

Inwentaryzację wyrobów azbestowych należy wykonać w związku z koniecznością aktualizacji „Programu usuwania azbestu na terenie Gminy Kraśnik”.
Jest to dokument warunkujący pozyskanie przez Gminę Kraśnik,
dotacji na zadanie usuwania azbestu.
W celu ułatwienia mieszkańcom usuwania azbestu i usprawnienia realizacji założeń „Programu…”, za pośrednictwem gminy corocznie uruchamiany jest system dopłat na pokrycie kosztów usuwania azbestu m. in ze środków finansowych pochodzących z dotacji.

Dofinansowaniem objęty jest koszt demontażu, pakowania, transportu
i unieszkodliwienia azbestu na wysypisku odpadów niebezpiecznych.

 Przypominamyponadto, że zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. z 2011 r., Nr 8, poz. 31) na właścicielu spoczywa obowiązek inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest poprzez sporządzenie spisu z natury.

Powyższe zadanie będzie wykonane w ramach inwentaryzacji

przez wskazane wyżej uprawnione osoby.

 

Szczegółowe informacje w powyższej sprawie dostępne są pod numerem telefonu: 81 884 35 84

 

 

Może Ci się również spodoba