Kraśnik, dn. 18.06.2015 r.

herb kraśnik

I N F O R M A C J A
Informuję, że dnia 26 czerwca 2015 r. (piątek) o godz. 1300
w Świetlicy Wiejskiej w
Stróży, odbędzie się IX sesja VII kadencji Rady Gminy Kraśnik.
Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie z prac komisji stałych.
 5. Informacja Wójta o podejmowanych działaniach między sesjami.
 6. Interpelacje i zapytania.
 7. Informacja o działalności Gminnego Ośrodka Opieki Społecznej w Kraśniku.
 8. Informacja na temat ,,Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla Gminy Kraśnik”.
 9. Informacja o działalności klubów sportowych i Organizacji Pożytku Publicznego z terenu
  Gminy Kraśnik.
 10. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zmiany uchwały budżetowej,
  b) udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Kraśniku,
  c) zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz
  określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,
  d) regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków,
  e) ustalenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługę
  opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych do punktu
  zlewnego,
  f) określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest
  Gmina Kraśnik oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 11. Podjęcie stanowiska w sprawie bezpieczeństwa pracowników Ośrodka Pomocy
  Społecznej.
  12.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
  13.Wolne wnioski.
 12. Zamknięcie obrad sesji. Przewodniczący Rady
  Andrzej Hanaj

Może Ci się również spodoba