Zaproszenie na konsultacje społeczne dotyczące opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju

herb kraśnik

        Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej  zaprasza do udziału w  otwartych konsultacjach społecznych dot. opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju do realizacji nowego okresu programowania 2014-2020.

       Na spotkania zapraszamy: mieszkańców gmin, lokalnych liderów, przedstawicieli JST, ośrodków kultury, Kół Gospodyń Wiejskich, Ochotniczych Straży Pożarnych, stowarzyszeń, fundacji, związków wyznaniowych, lokalnych przedsiębiorców, regionalistów itp. zainteresowanych realizacją działań skierowanych na rozwój swoich oraz pozyskiwaniem środków na rozpoczęcie lub rozwój działalności gospodarczej na obszarach wiejskich.

Na spotkaniach chcemy ustalić jakie pomysły (projekty) i jakie cele w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju chcą Państwo realizować w nowym okresie programowania na swoim terenie.

Zakres wsparcia do realizacji operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju będzie obejmować:

•Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych i wspieranie partycypacji społeczności lokalnej w realizacji LSR;

•Rozwój przedsiębiorczości, z wyłączeniem świadczenia usług rolniczych;

•Dywersyfikacja źródeł dochodu, w tym tworzenie i rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego tj. infrastruktury służącej przetwarzaniu produktów rolnych w celu udostępniania jej lokalnym producentom (produkty objęte i nieobjęte załącznikiem nr 1 do TFUE), z wyłączeniem świadczenia usług rolniczych;

•Podnoszenie kompetencji osób z obszaru LSR w powiązaniu z rozwojem przedsiębiorczości lub dywersyfikacją źródeł dochodów lub podejmowaniem zatrudnienia w szczególności rolników i osób długotrwale pozostających bez pracy;

•Rozwój produktów lokalnych;

•Rozwój rynków zbytu, z wyłączeniem targowisk;

•Zachowanie dziedzictwa lokalnego;

•Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury: ◦turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej,

◦technicznej w tym z zakresu gospodarki wodno-ściekowej oraz budowy lub modernizacji dróg lokalnych

Konsultacje dla mieszkańców gminy Kraśnik odbędą w dniu 12 marca 2015 roku o godz. 14.00 w Remizie OSP w Stróży

Serdecznie zapraszamy.

z poważaniem

Wioletta Wilkos

Prezes Zarządu LGD Ziemi Kraśnickiej

tel. 81 825-27-27, +48 668-881-103

Może Ci się również spodoba