GOPS OGŁOSZENIA

herb kraśnik

 PODPROGRAM 2017 – efekty

 

 1. 1.W ramach POPŻ Podprogram 2017, który był realizowany w okresie sierpień 2017 – czerwiec 2018 współpracowaliśmy z Bankiem Żywności z Lublinie, mieszczącym się przy ul. Młyńskiej 18, 20-406 Lublin,

 

 1. 2.Program był skierowany do osób potrzebujących, o niskich dochodach do których trafiły takie produkty jak:

 

makaron jajeczny 4,5 kg,  ryż biały 4 kg, herbatniki 0,6 kg, mleko UHT 7 l, ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg, groszek z marchewką 4 kg, fasola biała 4 kg, koncentrat pomidorowy 1,76 kg, powidła śliwkowe 1,5 kg, gulasz wieprzowy z warzywami 1,7kg, filet z makreli w oleju 1,7 kg, szynka drobiowa 3 kg, szynka wieprzowa 2,1 kg, pasztet wieprzowy 0,64 kg, cukier biały 4 kg, olej rzepakowy 4 l, kabanosy wieprzowe 0,36kg, miód wielokwiatowy 0,4 kg.

 

 1. 3.Za naszym pośrednictwem pomoc żywnościowa trafiła do 542 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

 

 1. 4.Wydaliśmy osobom potrzebującym:
  1. ponad 24 ton żywności;
  2. 1608 paczek żywnościowych;
  3. 0 posiłków;

 

 1. 5.W ramach Podprogramu 2017 nasi podopieczni korzystający z pomocy żywnościowej uczestniczyli w działaniach towarzyszących. W ramach tych działań uczestniczyliśmy łącznie w 4 warsztatach edukacyjnych, w których wzięły 100 osoby.

 

6.Rodzaje warsztatów:

 • Ekonomiczne – 2 spotkań dla  50 uczestników
 • Żywieniowe – 0 spotkań dla 0 uczestników
 • Kulinarne – 2 spotkań dla 50 uczestników
 • Niemarnowanie żywności – 0 spotkań dla 0 uczestników

 

 

INFORMACJA

 

Z dniem 02.08.2018r. uległy zmianie nr. telefonów do

 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kraśniku

 

 

Kierownik GOPS – 81 458 70 77

Pomoc środowiskowa, pracownicy socjalni – 81 458 70 88

Dział ds. świadczeń rodzinnych, fundusz alimentacyjny, świadczenie wychowawcze 500+, „Dobry start 300+ – 81 884 32 16

 

 

 

„Dobry start” w Gminie Kraśnik

 

Od 1 lipca 2018r. można składać wnioski na nowe świadczenie – „Dobry start”. Świadczenie w wysokości 300 zł przysługiwać będzie na każde uczące się dziecko- bez względu na dochody rodziców. Świadczenie przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia, zaś dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymują je do ukończenia 24 roku życia.

Zgodnie z uchwałą nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” (M.P. poz. 514) i wydanym w związku z tym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz.u.poz.1061) , od 1 lipca 2018r. będzie można składać wnioski o przyznanie świadczenia drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformacyjnego utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny- empatia.mrpips.gov.pl lub przez bankowość elektroniczną. Podobne zasady stworzone są przy przyznawaniu świadczenia wychowawczego (500+)

         Od 1 sierpnia 2018r. wnioski o przyznanie świadczenia „Dobry start” przyjmowane będą w formie tradycyjnej (papierowej) w GOPS Kraśnik ul. Kościuszki 24. Wnioski przyjmowane będą w terminie do 30 listopada, a ustalenie prawa do świadczenie i wypłata nastąpi w terminie 2 miesięcy od złożenia wniosku.

UWAGA Jeśli wniosek zostanie złożony w lipcu w sierpniu, pieniądze będą wypłacane najpóźniej do końca września.

         Świadczenie „Dobry start” jest zwolnione z podatku, nie będzie podlegać też egzekucji komorniczej, nie będzie też wliczane do dochodu uprawniającego do wszelkich świadczeń i dodatków przysługujących na podstawie przepisów odrębnych.

 

1. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA DOBRY START

2. ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU

 

 

 

Czerwony Guzik Życia

 

 czerwony guzik   Gmina Kraśnik ogłasza nabór osób chętnych do projektu pt.: „Czerwony guzik życia – aktywizacja społeczna i zdrowotna mieszkańców Powiatu Kraśnickiego”. Projekt skierowany jest do osób w wieku 50+ w tym osób niepełnosprawnych, niesamodzielnych, które ze względu na wiek, stan zdrowia, niepełnosprawność wymagają opieki w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej 1 z czynności dnia codziennego, zamieszkałych na terenie Gminy Kraśnik. Projekt będzie realizowany w latach 2018 – 2019, a jego uczestnicy(10osób z terenu Gminy Kraśnik) otrzyma w ramach Projektu „bransoletkę życia” wraz z usługą elektronicznego całodobowego monitoringu systemem przywoławczym w miejscu zamieszkania, zapewniająca szybką reakcję w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia.

Rekrutację do projektu prowadzi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kraśniku. Osoby zainteresowane mogą kontaktować się pod nr tel. 81/884 32 16.

Rekrutacja do Projektu trwa od 5 marca 2017 r do 20 marca 2018r.

W załączeniu:

-Uchwała Br 128-644/2018 Zarządu powiatu w Kraśniku z dnia 28 lutego 2018 r. pobierz.pdf

-Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Czerwony guzik życia – aktywizacja społeczna i zdrowotna mieszkańców Powiatu Kraśnickiego”; pobierz.pdf

-Formularz zgłoszeniowy;  pobierz.pdf

-Deklaracja uczestnictwa w Projekcie; pobierz.pdf

-Oświadczenie uczestnika Projektu wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych; pobierz.pdf

-Dane uczestnika Projektu; pobierz.pdf

-Wywiad środowiskowy. pobierz.pdf

 

 


 

 

logo na stronę internetową

 

 

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

 

PODROGRAM 2017

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  sierpień 2017 – czerwiec 2018,  a jej celami szczegółowymi są:
organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,
racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,
prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

OKRES REALIZACJI PODPROGRAMU: 23.03.2017- 15.07.2018.
OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI: sierpień 2017 – czerwiec 2018 (czytaj pełną teść)

 

 


 

 

ZAWIADOMIENIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kraśniku informuje, że przyjmuje wnioski o udzielenie pomocy finansowej w formie zasiłku celowego jednorazowego w związku ze zdarzeniem klęskowym, które miało mniejsce w dniu 20.06.2016r. Osoby składające wnioski powiny dołączyć zaświadczenie o dochodach z pracy spoza rolnictwa. Komplet dokumentów należy składać osbiście w nieprzekraczalnym terminie do 23 września 2016r. w GOPS w Kraśniku przy ul. Kościuszki 24 p. – 4 (po tym terminie wnioski nie będą rozpatrywane). W razie pytań kontakt felefoniczny pod numerem (81) 884-32-16

Kraśnik, dn. 08.09.2016

 


 

Od 1 października wzrosną kryteria uprawniające do pomocy społecznej i wysokość zasiłków.

Co trzy lata odbywa się weryfikacja progów dochodowych uprawniających do pomocy społecznej i wysokości samych świadczeń. W trakcie tegorocznej weryfikacji rząd zdecydował o podniesieniu kryteriów i świadczeń. Podwyżka wejdzie w życie od 1 października.

Kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej wzrośnie:
• o 92 zł do 634 zł dla osoby samotnie gospodarującej;
• o 58 zł do 514 zł dla osoby w rodzinie
Dzięki temu więcej osób potrzebujących uzyska dostęp do świadczeń.

Podwyższone zostaną także same świadczenia:
• maksymalna kwota zasiłku stałego zwiększy się z 529 zł na 604 zł;
• wartość dochodu miesięcznego z 1 ha przeliczeniowego wzrośnie z 250 zł na 288 zł;
• pomoc pieniężna na usamodzielnienie się, kontynuowanie nauki i do zagospodarowania w formie rzeczowej wzrośnie z 1 647 zł na 1 722 zł;
• świadczenie na utrzymanie i pokrycie wydatków na naukę języka polskiego do cudzoziemców, którzy uzyskali status uchodźcy wzrośnie z 1 260 zł do 1 335 zł.

 


 

„Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej” współfinansowanego z środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem oraz Pomocy Postpenitencjarnej, Ministerstwa Sprawiedliwości, udziela bezpłatnego wsparcia dla osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz ich rodzin z terenu województwa lubelskiego. (czytaj pełna treść)

 


 

Ogłoszenie Wójta Gminy Kraśnik o konsultacjach w sprawie uchwalenia “Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Kraśnik na lata 2015-2020” (czytaj pełna treść)

Może Ci się również spodoba