Harmonogram spotkań na temat solarów z mieszkańcami Gminy Kraśnik

solary 1
solary 1

solary 1Gmina Kraśnik otrzymała dofinansowanie na realizację Projektu pt. „Wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż kolektorów słonecznych na terenie Gminy Kraśnik – etap II” ze środków Unii Europejskiej w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa VI Środowisko i czysta energia, Działanie 6.2 Energia przyjazna środowisku. Projekt zakłada montaż 619 kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych, 1 na budynku instytucji użyteczności publicznej oraz montaż kotła na biomasę w Przedszkolu w Stróży. Wartość ogólna projektu wynosi 6.998.380,00 zł, a dofinansowanie z UE 5.948.622,99 zł, co stanowi 85% wartości projektu.

            Taki sam projekt realizowany był w latach 2010-2011, wówczas zainstalowanych zostało 413 instalacji solarnych u osób prywatnych oraz 14 w budynkach użyteczności publicznej. Projekt spotkał się z dużym zainteresowaniem i zadowoleniem ze strony mieszkańców. Zainteresowanie mieszkańców przerosło możliwości finansowe Gminy, dlatego gdy pojawiła się taka możliwość tj. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego ogłosił konkurs na działanie 6.2. złożony został wniosek o dofinansowanie.

W 2012 roku mieszkańcy złożyli ponad 600 wniosków dotyczących montażu kolektorów słonecznych i wszystkie Gmina Kraśnik ujęła w projekcie.

            Projekty dotyczące montaży kolektorów słonecznych (etap I i etap II) mają na celu poprawę jakości środowiska, która nastąpi w wyniku ograniczenia zanieczyszczeń wód i gleby oraz ochronę naturalnych ekosystemów, a także poprzez zwiększenie wykorzystywania energii ze źródeł odnawialnych. Projektowane instalacje dostarczać będą ciepło na potrzeby ciepłej wody użytkowej. Jako źródło ciepła zastosowano kolektory słoneczne zestawione w baterię zlokalizowaną w kierunku południowym. Ciepło z kolektorów zostanie odebrane za pomocą płynu solarnego i przekazane wodzie w podgrzewaczu. Temperatura czujnika w podgrzewaczu będzie regulowana za pomocą sterownika zamontowanego w zespole sterowniczo-pompowym. Instalacja będzie zabezpieczona przed wzrostem ciśnienia za pomocą membranowych zaworów bezpieczeństwa, a przyrost objętości płynu solarnego będzie przejmowany przez naczynie przeponowe.

            W chwili obecnej w związku z koniecznością przygotowania kompletu dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie zapraszamy mieszkańców na spotkania, na których zostaną przedstawione zasady działania kolektorów słonecznych oraz zasady uczestnictwa w Projekcie.

Harmonogram spotkań:

3 marzec 2014 r. godz. 17.30 – Miejscowości: Słodków Pierwszy, Słodków Drugi i Słodków Trzeci. Miejsce spotkania: Świetlica wiejska w Stróży.

4 marzec 2014 r. godz. 17.30 – Miejscowości: Stróża-Kolonia, Karpiówka. Miejsce spotkania: Świetlica wiejska w Stróży.

6 marzec 2014 r. godz. 17.30 – Miejscowości: Mikulin, Spławy Pierwsze, Spławy Drugie, Kowalin, Suchynia, Podlesie. Miejsce spotkania: Świetlica wiejska w Spławach Pierwszych.

7 marzec 2014 r. godz. 17.30 – Miejscowości: Pasieka, Lasy, Stróża, Dąbrowa-Bór. Miejsce spotkania: Świetlica wiejska w Stróży.

            Po zebraniach mieszkańcy będą podpisywać umowy z Gminą Kraśnik na realizację zadania. Instalacja solarna przez 5 lat (od dnia zakończenia realizacji projektu) stanowić będzie własność Gminy Kraśnik, która sprawuje nadzór i kontrolę nad utrzymaniem i eksploatacją instalacji. Szacunkowa wartość udziału mieszkańca w projekcie wynosi ok. 2000 zł. Przewiduje się możliwość zmniejszenia kosztów udziału, jeśli Gmina Kraśnik uzyska w wyniku przetargu niższy od zakładanego koszt zakupu i montażu kolektorów słonecznych. Realizacja projektu planowana jest od maja 2014 r. do sierpnia 2015 r. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 81 826-41-65.

                                                                                                            

Może Ci się również spodoba