Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kraśnik w 2014 roku

herb kraśnik

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kraśnik w 2014 roku.

Wójt Gminy Kraśnik podaje do publicznej wiadomości projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kraśnik w 2014 roku”.

Uwagi i opinie można wnosić na piśmie bezpośrednio w Urzędzie Gminy Kraśnik, pokój nr 13, w dni robocze, w godzinach od 7.30 do 15.30 do dnia 14.02.2014 r. lub przesłać na podane niżej adresy:

•   adres poczty elektronicznej: sekretariat@gminakrasnik.pl

•   numer faksu 81 884 37 87,

•   adres siedziby: Urząd Gminy Kraśnik, ul. Kościuszki 24, 23-200 Kraśnik.

 

 

PROJEKT

Uchwała Nr XXXIX/……/2014

 

Rady Gminy Kraśnik

 

z dnia ……………………… 2014 r.

 

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kraśnik w 2014 roku

 

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 11a ust. 1-5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 856 z późn. zm.),

Rada Gminy Kraśnik uchwala, co następuje:

 

§ 1

   Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kraśnik w 2014 roku, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

 

   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

Andrzej Hanaj

Załącznik do

Uchwały Nr XXXIX/……/2014

Rady Gminy Kraśnik

z dnia ………………….2014 roku

 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kraśnik w 2014 roku

 

I. Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Niniejszy Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kraśnik w 2014 roku, zwany dalej Programem ma zastosowanie do bezdomnych zwierząt domowych, szczególnie psów i kotów, w tym kotów wolnożyjących oraz zwierząt gospodarskich.

2. Realizacja założeń Programu w ramach wykonywania zadania własnego gminy, oparta będzie na współdziałaniu mieszkańców Gminy Kraśnik, Policji, Straży Pożarnej, Powiatowego Lekarza Weterynarii, dzierżawców obwodów łowieckich na terenie gm. Kraśnik oraz organizacji społecznych, stowarzyszeń i fundacji, których statutowym celem jest ochrona zwierząt oraz przeciwdziałanie bezdomności zwierząt.

 

§ 2. Cele gminnego Programu:

1)zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom,

2)opieka nad wolno żyjącymi kotami w tym ich dokarmianie,

3)odławianie bezdomnych zwierząt,

4)ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt domowych, szczególnie psów i kotów,

5)poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt,

6)usypianie ślepych miotów,

7)wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich,

8)zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej zwierzętom poszkodowanym w wypadkach drogowych.

II. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt

§ 3. Gmina Kraśnik zapewni bezdomnym zwierzętom miejsca w Schronisku dla Zwierząt Bezdomnych Nowodwór, 21-100 Lubartów.

III.Opieka nad kotami wolno żyjącymi

§ 4. Opieka nad wolno żyjącymi kotami jest realizowana poprzez:

1)ustalenie miejsc, w których przebywają koty wolno żyjące,

2)zapewnienie dokarmiania i wody pitnej w miejscach bytowania bezdomnych kotów,

3)zapewnienie w miarę możliwości miejsca schronienia, w szczególności na okres zimowy,

4) otoczenie w miarę potrzeby opieką weterynaryjną wolno żyjące koty.

IV.     Odławianie bezdomnych zwierząt

§ 5.

1. Odławianiem objęte są bezdomne zwierzęta pozostawione bez opieki, w stosunku do których nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką dotychczas pozostawały, a w szczególności chore lub zagrażające życiu, zdrowiu i bezpieczeństwu ludzi.

2. Odławianie realizowane jest w formie interwencji po zgłoszeniu do schroniska, wykonanym przez uprawnionego pracownika Urzędu Gminy Kraśnik.

3. Odławianie i transport bezdomnych zwierząt wykonywane jest przez pracowników Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Nowodworze i odbywa się w czasie do 48 godzin od momentu zgłoszenia.

V. Sterylizacja i kastracja zwierząt w schroniskach dla zwierząt

§ 6.

1. Obligatoryjnej sterylizacji lub kastracji podlegają wszystkie zwierzęta bezdomne umieszczone w schronisku.

2. Zabiegi sterylizacji lub kastracji mogą być przeprowadzone wyłącznie przez lekarza weterynarii.

3. Zabiegom sterylizacji lub kastracji nie podlegają zwierzęta w okresie 14 dni od umieszczenia w schronisku z uwagi na możliwość zgłoszenia się właściciela lub opiekuna.

VI.  Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt

§ 7. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt Gmina realizuje poprzez:

1. informowanie o możliwości adopcji na tablicach ogłoszeń, na stronach internetowych, oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy,

2. współdziałanie z organizacjami społecznymi w zakresie poszukiwania nowych właścicieli dla zwierząt bezdomnych.

VII.   Usypianie ślepych miotów

§ 8.

1. Zabieg usypiania ślepych miotów może być wykonywany wyłącznie przez lekarza weterynarii w schronisku dla zwierząt bezdomnych lub w lecznicy dla zwierząt na podstawie umowy zawartej z gminą.

2. Zabieg uśpienia powinien być wykonywany przez lekarza weterynarii w sposób humanitarny.

VIII. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich

§ 9.

1. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich pozbawionych właściwej opieki następuje na podstawie umowy zawartej przez Gminę Kraśnik z właścicielem gospodarstwa.

2. Z chwilą umieszczenia zwierząt w gospodarstwie Urząd Gminy Kraśnik podejmuje działania w celu znalezienia nowego właściciela dla tych zwierząt.

IX. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt

§ 10.

1. Zapewnienie opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt realizowane jest przez Gminę Kraśnik na podstawie umowy zawartej z Lecznicą dla Zwierząt w Kraśniku, ul. Rzeczycka 10, 23-200 Kraśnik, Tel. 81 825 22 86.

2. Wskazana lecznica świadczy swoje usługi całodobowo.

X. Źródła finansowania realizacji zadań wynikających z programu

§ 11.

1. Rada Gminy Kraśnik uchwalając coroczny budżet, zapewnia według zapotrzebowania środki finansowe na realizację zadań Gminy związanych z przeciwdziałaniem bezdomności zwierząt oraz opieki nad zwierzętami bezdomnymi.

2. W 2014 r. ogólny budżet na realizację zadania wynosi 3 000,00 zł, w tym na:

– odłowy bezdomnych zwierząt – 1 000,00 zł,

– sterylizację i kastrację zwierząt – 500,00 zł,

– usypianie ślepych miotów – 200,00 zł,

– dokarmianie – 300,00 zł,

– obsługę weterynaryjną 1 000,00 zł.

3. Istnieje możliwość zwiększenia kwoty przeznaczonej na realizację założeńw trakcie jego realizacji, jeśli środki wymienione w ust. 2 § 11 okażą się niewystarczające.

4. Środki finansowe wydatkowane będą w oparciu o Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości000,00 euro, stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 17/K/2010 Wójta Gminy Kraśnik z dnia 31 grudnia 2010 r.