Informacja o Sesji Rady Gminy Kraśnik

herb kraśnik

 

I N F O R M A C J A

 

Informuję, że dnia 30 grudnia 2013 r. (poniedziałek) o godz. 900 w Sali posiedzeń Urzędu Gminy w Kraśniku przy ul. Kościuszki 24, odbędzie się XXXVII sesja VI kadencji Rady Gminy Kraśnik.

 

 

 

 

Kraśnik, dn. 12 grudnia 2013 r.

 

 

I N F O R M A C J A

 

Informuję, że dnia 30 grudnia 2013 r. (poniedziałek) o godz. 900 w Sali posiedzeń Urzędu Gminy w Kraśniku przy ul. Kościuszki 24, odbędzie się XXXVII sesja VI kadencji Rady Gminy Kraśnik.

 

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie z prac komisji stałych.
5. Informacja Wójta o podejmowanych działaniach między sesjami.
6. Interpelacje i zapytania.
7. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu gminy na 2014 rok:
a) zapoznanie z projektem budżetu,
b) przedstawienie opinii o budżecie przez Komisję Budżetu Polityki Gospodarczej
i Ochrony Środowiska,
c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
d) dyskusja nad projektem budżetu,
e) podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,
f) podjęcie uchwały w sprawie budżetu na 2014 rok.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) wydatków, których niezrealizowanie nie wygasa z upływem roku budżetowego,
b) uchwalenia Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Kraśnik na rok 2014,
c) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok,
d) wyrażenia zgody na przystąpienie do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej.
9. Zatwierdzenie planu pracy Rady Gminy Kraśnik na 2014 rok.
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad sesji.

 

 

Może Ci się również spodoba