Od 1 stycznia 2014 roku można ubiegać się o dodatek energetyczny

herb kraśnik

Zmiany w ustawie Prawo energetyczne – od 1 stycznia 2014 roku najubożsi mogą ubiegać się        o dodatek energetyczny.

         Zgodnie z nowelizacją ustawy o dodatek energetyczny mogą ubiegać się tylko odbiorcy końcowi energii elektrycznej dokonujący zakupu energii elektrycznej wyłącznie w celu jej zużycia w gospodarstwie domowym. Muszą być przy tym zaliczeni do grona tzw. „odbiorców wrażliwych”. Zgodnie z definicją zawartą w ustawie, odbiorca wrażliwy energii elektrycznej to osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i która zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Osobie takiej przysługuje zryczałtowany dodatek energetyczny, który wynosi rocznie nie więcej niż 30 proc. iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy prądu w gospodarstwie domowym, ogłaszanej do 31 marca każdego roku przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Wysokość limitu wynosi 900 kWh w roku kalendarzowym – dla osoby samotnej, 1250 kWh w roku – dla 2 do 4 osób, 1500 kWh rocznie dla większych rodzin, co najmniej 5 osobowych.

Corocznie, do 30 kwietnia, w Monitorze Polskim będzie ogłaszana wysokość dodatku energetycznego na kolejne 12 miesięcy.

Dodatek energetyczny przyznaje wójt, na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej. Do wniosku należy dołączyć kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej.

Dodatek energetyczny wypłacany będzie odbiorcy prądu w kasie urzędu do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku i będzie wynosił miesięcznie 1/12 kwoty rocznej dodatku energetycznego, ogłaszanej przez ministra do spraw gospodarki.

Co ważne, dodatek energetyczny nie podwyższy dochodu, który limituje przyznanie dodatków mieszkaniowych. Art. 7 nowego prawa energetycznego zmienia, bowiem treść art. 3 ust. 3 ustawy z 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, definiującego pojęcie dochodu. Po zmianie w przepisach, do dochodu nie będzie się wliczać nie tylko dodatku mieszkaniowego, ale również dodatku energetycznego.

Może Ci się również spodoba