Projekt uchwały Rady Gminy Kraśnik w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kraśnik.

zmpzp scaled
zmpzp scaled

PROJEKT

UCHWAŁA Nr ………………
RADY GMINY KRAŚNIK
z dnia ………………………..

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kraśnik

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.), uchwały Nr XXIII/125/2012 Rady Gminy Kraśnik z dnia 26 października 2012 roku, w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kraśnik, Rada Gminy uchwala co następuje:

 

 

 

 

PROJEKT

UCHWAŁA Nr ………………
RADY GMINY KRAŚNIK
z dnia ………………………..

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kraśnik

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.), uchwały Nr XXIII/125/2012 Rady Gminy Kraśnik z dnia 26 października 2012 roku, w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kraśnik, Rada Gminy uchwala co następuje:

Rozdział 1
Przepisy ogólne

§ 1
Po stwierdzeniu, iż projekt „zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kraśnik” w obszarze wskazanym na załączniku graficznym do niniejszej uchwały nie narusza ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kraśnik”, zatwierdzonego uchwałą Nr III/15/2002 Rady Gminy Kraśnik z dnia 30 grudnia 2002 z późniejszymi zmianami – uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kraśnik.

§ 2
1. Zmienia się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Kraśnik, zatwierdzony uchwałą Nr XIII/48/2003 Rady Gminy Kraśnik z dnia 20 listopada 2003 r., z późn. zm. na obszarze wymienionym w niniejszej uchwale, oznaczonym na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.
2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o planie, należy przez to rozumieć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Kraśnik, zatwierdzony uchwałą Nr XIII/48/2003 Rady GminyKraśnik z dnia 20 listopada 2003 r., z późniejszymi zmianami.
3. Zmianę planu stanowią:
1) ustalenia zmiany planu będące treścią niniejszej uchwały,
2) rysunek zmiany planu w skali 1:2000 dla terenów, wskazanych na załączniku nr 1 do uchwały,
3) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Kraśnik, stanowiące załącznik nr 2 do uchwały,
4) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania, stanowiące załącznik nr 3 do uchwały.

§ 3
1. Celem regulacji zawartych w ustaleniach zmiany planu są:
1) ustalenie przeznaczenia terenu,
2) ochrona lokalnych interesów publicznych poprzez unormowanie i podporządkowanie działań inwestycyjnych wymogom zachowania ładu przestrzennego, oraz ukształtowanie prawidłowego układu komunikacyjnego z uwzględnieniem lokalnych uwarunkowań,
3) określenie przeznaczenia oraz zasad zagospodarowania poszczególnych terenów, tak aby umożliwić kształtowanie ładu przestrzennego w sposób zapewniający ochronę środowiska i zdrowia ludzi oraz wartości kulturowych gminy,
4) zasad rozbudowy, budowy i remontów systemów komunikacji i infrastruktury technicznej.
2. Plan nie określa:
1) zasad ochrony dóbr kultury współczesnej,
2) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych,
3) granic terenów górniczych, granic terenów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych, gdyż takie tereny nie występują w obszarach opracowania.

§ 4
1. Przedmiotem ustaleń zmiany planu są:
1) tereny składowiska odpadów, oznaczone symbolem O;
2) tereny energetyki wiatrowej, oznaczone symbolem EW;
3) tereny rolnicze, oznaczone symbolem R;
4) tereny lasów, oznaczone symbolem ZL;
5) tereny dróg wewnętrznych, oznaczone symbolem KDW;
6) teren drogi gminnej, oznaczony symbolem KDG;
7) zasady zagospodarowania terenów, o których mowa w pkt 1-6;
8) zasady obsługi komunikacyjnej;
9) zasady wyposażenia terenu w infrastrukturę techniczną.
2. Następujące oznaczenia graficzne na rysunkach zmiany planu są obowiązującymi ustaleniami planu:
1) granice obszaru objętego zmianą planu;
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu i sposobie użytkowania,
3) linie zabudowy nieprzekraczalne,
4) numery i symbole literowe terenów.
3. Oznaczenia graficzne na rysunkach planu nie wymienione w ust. 2 mają charakter informacyjny lub postulowany.

§ 5
1. Wyznacza się jako tereny przeznaczone do realizacji celów publicznych:
1) tereny oznaczone symbolami O jako tereny przeznaczone do utrzymania i realizacji publicznych obiektów i urządzeń służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów;
2) teren oznaczony symbolem KDG jako teren przeznaczony do utrzymania i realizacji drogi publicznej oraz obiektów i urządzeń transportu publicznego;
2. Dopuszcza się realizację celów publicznych na terenach nie wymienionych w ust. 1 na warunkach określonych w planie dla tych terenów.

§ 6
1. Ilekroć w ustaleniach niniejszej uchwały jest mowa o:
1) rysunku zmiany planu – należy przez to rozumieć graficzny zapis planu, przedstawiony na kopii mapy zasadniczej w skali 1:2000 stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały;
2) terenie – należy przez to rozumieć teren o określonym w miejscowym planie przeznaczeniu podstawowym, ograniczony liniami rozgraniczającymi oraz oznaczony symbolem;
3) przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi;
4) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które przeważa na danym terenie;
5) przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niż podstawowe, stanowiące jego uzupełnienie;
6) adaptacji – należy przez to rozumieć przystosowanie, dostosowanie, dopasowanie istniejącego zagospodarowania do funkcji z zakresu podstawowego lub dopuszczalnego;
7) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię, stanowiącą granicę dla usytuowania elementów elewacji budynków lub ich części, bez jej przekraczania, linia zabudowy nie dotyczy m.in: schodów, gzymsów, okapów, zadaszeń nad wejściami; dla wież elektrowni wiatrowych linia zabudowy nie odnosi się do podziemnych części konstrukcji (fundamenty) ani rotora i śmigieł;
8) powierzchni biologicznie czynnej – należy przez to rozumieć powierzchnię nieutwardzoną, pokrytą roślinnością;
9) powierzchnia zabudowy – należy przez to rozumieć stosunek powierzchni zabudowy obiektów kubaturowych do powierzchni działki budowlanej;
10) uciążliwości – należy przez to rozumieć zjawiska fizyczne lub stany utrudniające życie ludzi albo dokuczliwe dla otaczającego środowiska, a zwłaszcza: hałas, wibracje, zanieczyszczenie powietrza i zanieczyszczenie powierzchni ziemi oraz wód;
11) elektrowni wiatrowej – należy przez to rozumieć budowlę techniczną wraz z niezbędnymi urządzeniami technicznymi i infrastrukturą techniczna, stanowiącą urządzenia prądotwórcze, przetwarzające energie wiatru na energie elektryczną;
12) parku elektrowni wiatrowej – należy przez to rozumieć połączone i współpracujące ze sobą elektrownie wiatrowe stanowiące wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi i infrastrukturą techniczną, całościowy zespół techniczny służący produkcji energii elektrycznej;
13) drodze publicznej – należy przez to rozumieć drogę zaliczoną na podstawie ustawy o drogach publicznych do kategorii dróg powiatowych i gminnych, wydzielonych liniami rozgraniczającymi;
14) drodze wewnętrznej – należy przez to rozumieć tereny komunikacji stanowiące dojazdy do użytków rolnych oraz do terenów elektrowni wiatrowych.
15) zieleni izolacyjnej – należy przez to rozumieć roślinność ukształtowaną w sposób umożliwiający ograniczenie rozprzestrzeniania się hałasu i zanieczyszczeń;
2. Niezdefiniowane pojęcia należy rozumieć zgodnie z przepisami szczególnymi.

Rozdział 2
Ustalenia ogólne

§ 7
1. Ustalenia ogólne, określające sposób zagospodarowania oraz kształtowania zabudowy obowiązują dla wszystkich terenów objętych niniejszym opracowaniem.
2. W poszczególnych terenach możliwa jest lokalizacja obiektów z zakresu przeznaczenia dopuszczalnego w sposób niekolidujący z podstawowym przeznaczeniem tych terenów i jedynie zgodny z ustalonym w niniejszej uchwale przeznaczeniem (funkcją) oraz zasadami zabudowy i zagospodarowania poszczególnych terenów – oznaczonych odrębnymi symbolami i ograniczonych za pomocą linii rozgraniczających na rysunkach zmiany planu stanowiących załączniki do niniejszej uchwały.
3. Wszelkie zakazy i ograniczenia wynikające z zagospodarowania terenu nie dotyczą inwestycji celu publicznego, w tym z zakresu łączności publicznej zgodnie z przepisami odrębnymi.
4. W poszczególnych terenach dopuszcza się lokalizację, w sposób nie kolidujący z podstawowym przeznaczeniem tych terenów, nieprzedstawionych na rysunku zmiany planu, obiektów i sieci infrastruktury technicznej.
5. Tereny, dla których zmiana planu miejscowego przewiduje przeznaczenie inne od dotychczasowego, mogą być do czasu zagospodarowania zgodnie z planem użytkowane w sposób dotychczasowy. Na terenach tych zakazuje się rozbudowy istniejących obiektów sprzecznych z funkcją przewidzianą w planie.
6. Obiekty o wysokości równej i większej od 50 m nad poziomem terenu podlegają każdorazowo, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę zgłoszeniu do służb ruchu lotniczego.

 

§ 8
Zasady realizacji
1. Realizacja ustaleń niniejszej uchwały winna odbywać się zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami oraz innymi aktami prawnymi związanymi z procesami inwestycyjnymi przy spełnieniu norm ochrony środowiska naturalnego i zachowania wartości kulturowych obszaru.
2. Realizacja planu winna respektować prawo własności oraz prawo władania terenami, w stosunku do których plan wprowadza zmiany użytkowania.
3. Realizacja inwestycji winna odbywać się w granicach terenów wyznaczonych zmianą planu pod określony rodzaj użytkowania.
4. Dopuszcza się bez konieczności zmiany planu, realizację nowych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej oraz zmiany przebiegu istniejących sieci, wynikające z uzasadnionych rozwiązań projektowych.

§ 9

Zasady podziału nieruchomości

1. Scalenia i podziału nieruchomości można dokonać wyłącznie w sposób zgodny z ustaleniami niniejszej uchwały w oparciu o przepisy odrębne.
2. Podział nieruchomości nie jest dopuszczony, jeżeli projektowane do wydzielenia działki gruntu nie mają dostępu do drogi publicznej (za dostęp do drogi publicznej uważa się również drogi wewnętrzne wraz z ustanowieniem na tej drodze odpowiednich służebności dla wydzielonych działek gruntu albo stanowienia dla tych działek innych służebności drogowych).
3. Dla terenów oznaczonych symbolem EW działki gruntu powstające w wyniku podziału nieruchomości są działkami budowlanymi, jeśli ich powierzchnia jest nie mniejsza niż 1500 m2.
4. Dla pozostałych działek zachowuje się istniejące podziały prawne nieruchomości wyodrębnionych na rysunku zmiany planu.
5. Dopuszcza się korekty podziału w celu powiększenia lub polepszenia funkcjonowania działek istniejących.
6. Ustalenia dotyczące minimalnej powierzchni działek nie dotyczą wydzieleń:
a) pod urządzenia infrastruktury technicznej,
b) pod drogi wewnętrzne i ścięcia w obrębie skrzyżowań.

§ 10

Zasady i formy ochrony środowiska przyrodniczego.

1. W zakresie ochrony środowiska:
1) z zastrzeżeniem ustaleń szczegółowych zakazuje się realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem infrastruktury technicznej i inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej;
2) wprowadza się nakaz zachowania istniejącej wartościowej zieleni, dopuszcza się wycinkę drzew wyłącznie w przypadkach szczególnych, związanych z pielęgnacją drzewostanu lub realizacją inwestycji dopuszczonych w planie;
3) wyznacza się strefę ochronną związaną z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu, w której:
a) zakazuje się lokalizacji obiektów przeznaczonych na stały pobyt ludzi w obszarze wskazanym na rysunku planu;
b) zakazuje się zalesiania, sadzenia upraw sadowniczych, plantacji owoców miękkich z
pozostawieniem terenów jako uprawy polowe;
c) dopuszcza się lokalizowanie urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej nadziemnej, podziemnej, sieciowej i punktowej;
d) dopuszcza się budowę sieci dróg wewnętrznych pomiędzy obiektami elektrowni wiatrowych w sposób umożliwiający połączenie ich z drogami publicznymi;
e) obowiązuje zachowanie minimalnych odległości elektrowni wiatrowych od skraju lasu 200m,
4) dla poszczególnych terenów obowiązuje zagospodarowanie w sposób niepowodujący przekroczeń norm hałasu w terenach sąsiednich, zgodnie z przepisami odrębnymi;
5) istniejące i projektowane zagospodarowanie terenu nie może powodować przekroczeń standardów jakości powietrza;
6) obowiązuje zakaz wprowadzenia nieoczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych i do ziemi;
7) ustala się strefy zasięgu śmigła elektrowni wiatrowej o promieniu równym długości łopat wirnika, dopuszcza się, aby strefa zasięgu śmigła wykraczała na działki sąsiednie, do których inwestor posiada tytuł prawny, poza granice działki i teren oznaczony symbolem EW, na których jest posadowiona elektrownia wiatrowa.
8) w zakresie istniejącego i projektowanego składowiska odpadów obowiązują przepisy odrębne w zakresie ochrony wód powierzchniowych i podziemnych oraz ziemi, w szczególności według wymagań wynikających z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30.04.2013 r (Dz. U. 2013 poz. 523) w sprawie składowisk odpadów.
2. W zakresie ochrony przyrody: tereny objęte zmianą planu znajdują się poza formami ochrony przyrody objętymi ochroną prawną.
3. W zakresie ochrony planistycznej:
1) obszar objęty zmianą planu znajduje się w:
a) Zielonym Pierścieniu wokół Kraśnika, będącym strefą czynnej ochrony fizjonomii krajobrazu, co oznacza konieczność wzbogacania przyrodniczego tych terenów, znajdujących się w jego obrębie;
b) Głównym Zbiorniku Wód Podziemnych (GZWP) nr 406, dla którego należy zapewnić ochronę ilościową i jakościową zasobów wodnych.

§ 11
Zasady ochrony wartości kulturowych
Jeżeli zostanie znaleziony przedmiot na terenach objętych niniejszą uchwałą, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem archeologicznym, obowiązuje:
1) wstrzymanie wszelkich robót mogących uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot,
2) zabezpieczenie przy użyciu dostępnych środków tego przedmiotu i miejsca jego odkrycia,
3) niezwłoczne zawiadomienie o tym właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, a jeśli to nie jest możliwe właściwego wójta.

§ 12
Komunikacja
W granicach terenów objętych opracowaniem ustala się ciągi dróg o następujących parametrach:
1) 1KDG 2244088 (D) – droga gminna w klasie „D” – o ustaleniach:
a) parametry techniczne drogi:
– szerokość jezdni- 5,0;
– szerokość w liniach rozgraniczających 10,0 metrów;
– dostępność nieograniczona;
b) dopuszcza się realizację chodników;
c) realizacja infrastruktury technicznej nie związanej z funkcjonowaniem drogi dopuszczalna zgodnie z przepisami odrębnymi.
2) 1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW, 5KDW, 6KDW, 7KDW, 8KDW, 9KDW, 10KDW, 11KDW, 12KDW, 13KDW, 14KDW, 15KDW, 16KDW i 17KDW – drogi wewnętrzne – o ustaleniach:
a) parametry techniczne dróg:
– szerokość w liniach rozgraniczających – 6,0 m oraz ścięcia w obrębie skrzyżowań;
– dostępność nieograniczona;
b) ustala się możliwość prowadzenia w obrębie linii rozgraniczających dróg, elementów
infrastruktury technicznej, które nie spowodują zmniejszenia trwałości obiektów drogowych i nie będą stanowić zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego;
c) dopuszcza się utwardzanie nawierzchni dróg wewnętrznych;
d) dopuszcza się możliwość tymczasowego poszerzenia dróg wewnętrznych w terenach rolnych oznaczonych symbolem R na m.in. łuki i mijanki związane z realizacją elektrowni wiatrowych, tymczasowe zagospodarowanie terenów rolnych R do 150 dni od rozpoczęcia budowy elektrowni wiatrowych.
3) 18KDW – droga wewnętrzna – o ustaleniach:
a) parametry techniczne drogi:
− szerokość w liniach rozgraniczających – 15,0 m;
− dostępność nieograniczona;
b) ustala się możliwość prowadzenia w obrębie linii rozgraniczających dróg, elementów
infrastruktury technicznej, które nie spowodują zmniejszenia trwałości obiektów drogowych i nie będą stanowić zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego;
c) dopuszcza się utwardzanie nawierzchni drogi wewnętrznej.

§ 13
Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej
1. Zaopatrzenie w wodę:
1) ustala się zaopatrzenie w wodę, dla obiektów tego wymagających, z systemów wodociągowych zasilanych z ujęć wód podziemnych poprzez stacje wodociągowe, znajdujące się na terenie gminy, w tym również do celów przeciwpożarowych;
2) ustala się rozbudowę sieci wodociągowej od istniejących wodociągów według warunków technicznych uzyskanych od administratora sieci.
3) należy zapewnić możliwość konserwacji, remontów i wdrażania najnowszych rozwiązań technicznych istniejących sieci i urządzeń oraz rozbudowy sieci w oparciu o systemy istniejące;
4) dopuszcza się zaopatrzenia w wodę z lokalnych ujęć wód podziemnych dla rozproszonej zabudowy położonej poza zasięgiem wodociągów wiejskich.
2. Odprowadzania i oczyszczania ścieków:
1) należy zapewnić odprowadzanie ścieków w sposób niepowodujący zagrożenia dla jakości wód podziemnych;
2) dla istniejących siedlisk rolniczych zlokalizowanych w terenie oznaczonym symbolem 1R w przypadku braku sieci kanalizacji sanitarnej odprowadzanie ścieków do przydomowej oczyszczalni ścieków lub do zbiornika bezodpływowego z obowiązkiem wywozu do oczyszczalni ścieków; docelowo obowiązuje podłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej;
3) obsługa składowisk odpadów w zakresie kanalizacji, poprzez realizację nowego, utrzymanie lub rozbudowę istniejącego:
a) systemu kanalizacji technologicznej – zbierającego odcieki z uszczelnionej skarpy wału oraz odcieki z niecki składowiska własnym systemem drenażu, do przepompowni odcieków, skąd są przepompowywane do zbiorników odcieków, do zbiornika bezodpływowego;
b) systemu kanalizacji deszczowej – odbierającej wody deszczowe z drenażu wokół
składowiska rowami opaskowymi wokół składowiska zgodnie z pozwoleniem wodno –
prawnym;
c) odprowadzenie ścieków socjalno – bytowych do zbiornika bezodpływowego lub
przydomowej oczyszczalni ścieków;
3. Elektroenergetyka:
1) zagospodarowanie terenu należy wykonać w sposób nie kolidujący z istniejącymi urządzeniami elektroenergetycznymi;
2) usunięcie kolizji istniejących urządzeń elektroenergetycznych z planowanym zagospodarowaniem terenu odbywać się będzie kosztem i staraniem inwestora projektowanej zabudowy według odpowiedniego porozumienia lub umowy zawartej z właścicielem sieci elektroenergetycznej;
3) wykonanie potrzebnych obostrzeń oraz ochrony przeciwporażeniowej na napowietrznych sieciach elektroenergetycznych w miejscach skrzyżowań tego wymagających, powstałych w wyniku zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odbywać się będzie jak w pkt 2);
4) przyłączenie do sieci elektroenergetycznej planowanych obiektów (nieruchomości) lub zwiększenie mocy elektrycznej do istniejących, nastąpi zgodnie z ustawą Prawo energetyczne i możliwe będzie, gdy spełnione będą warunki techniczne i ekonomiczne przyłączenia oraz dostarczenia energii elektrycznej na podstawie stosownej umowy z właścicielem sieci po zrealizowaniu określonych przez niego warunków przyłączenia;
5) dla potrzeb przyłączenia nowych odbiorców, wzrostu zapotrzebowania na moc i energię elektryczną, modernizacji istniejących sieci elektroenergetycznych, dopuszcza się możliwość budowy linii średniego napięcia oraz stacji transformatorowych;
6) lokalizację elektroenergetycznych linii kablowych wraz ze złączami realizować w pasach technologicznych o szerokości min. 1 m.;
7) w pasach technologicznych z infrastrukturą elektroenergetyczną nie wolno sadzić drzew, budować obiektów oraz składować materiałów;
8) w planowanej zabudowie obowiązuje uwzględnienie stref ochronnych (pasów technologicznych) pod istniejącymi i przewidywanymi liniami napowietrznymi średnich i wysokich napięć;
9) strefy ochronne – ograniczeń w sposobie użytkowania terenu – pod liniami napowietrznymi średnich napięć SN 15 kV i SN 30 kV wynoszą 15 m (po 7,5 m od osi linii, po obu jej stronach) a dla linii WN 110 kV wynosi 40,0 m (po 20 m od osi linii po obu stronach);
10) dopuszcza się lokalizację stacji transformatorowych w odległości 1,5 metra od granicy sąsiedniej działki;
11) dopuszcza się remonty i przebudowę istniejących sieci i urządzeń elektroenergetycznych w tym przebudowę linii napowietrznych na kablowe oraz zmianę przebiegu linii elektroenergetycznych;
12) urządzenia liniowe infrastruktury technicznej związane z obsługą zespołu elektrowni wiatrowych projektować jako podziemne, z dopuszczeniem odstępstw zgodnie z wymogami określonymi w przepisach odrębnych, w uzgodnieniu z dysponentami poszczególnych sieci, za zgodą i na warunkach określonych przez zarządcę lub właściciela terenu;
13) teren parku elektrowni wiatrowych wymaga od inwestora:
a) uzbrojenia w sieć elektroenergetyczną oraz kable sterowania i automatyki,
b) dla potrzeb przesyłu wytworzonej przez elektrownie wiatrowe energii elektrycznej wybudować odpowiednie sieci kablowe SN, sieci prowadzić w liniach rozgraniczających dróg wewnętrznych, publicznych lub w terenach rolnych,
c) odbiór energii elektrycznej wytworzonej przez elektrownie wiatrowe odbywać się będzie liniami kablowymi SN do GPZ lub do linii SN/WN na warunkach zarządcy sieci,
d) zaopatrzenie elektrowni wiatrowych w energię elektryczną dla potrzeb własnych zgodnie z warunkami właściwego zarządcy,
e) włączenie parku elektrowni wiatrowych do krajowego systemu elektroenergetycznego na zasadach operatora sieci;
14) przy sytuowaniu elektrowni wiatrowych w pobliżu napowietrznych linii elektroenergetycznych należy zastosować następujące wymagania w zakresie odległości elektrowni od linii:
a) wymagania dla linii elektroenergetycznych o napięciu do 45kV – wzdłuż trasy linii
elektroenergetycznych o napięciu 45kV ustala się pasy techniczne, w których przy dowolnym stanie pracy elektrowni wiatrowej, nie może znaleźć się jakikolwiek element (w szczególności łopata elektrowni) przy czym oś symetrii pasa technicznego wyznaczać powinny słupy;
b) szerokość pasów technicznych dla danego typu linii:
− linie niskiego napięcia (do 1 kV) jednotorowa – 20,0 m,
− linie niskiego napięcia (do 1 kV) dwutorowa – 25,0 m,
− linie średniego napięcia ( do 45kV) jednotorowa – 25,0 m,
− linie średniego napięcia ( do 45kV) dwutorowa – 30,0 m;
c) dla linii elektroenergetycznych o napięciu powyżej 45kV odległość posadowienia elektrowni wiatrowej od skrajnego przewodu linii elektroenergetycznej powinna być większa niż 3 d, gdzie „d” jest średnicą (w metrach) koła zataczanego przez łopaty turbiny wiatrowej;
15) odbiór energii elektrycznej z elektrowni wiatrowych odbywał się będzie na warunkach określonych przez zakład energetyczny.
4. Gospodarka odpadami:
1) utrzymanie, poprzez ciągłą modernizację składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne dostosowanego w całości do wymogów aktualnie obowiązującej ustawy o odpadach, tak aby wyeliminować całkowicie negatywny wpływ na jakość wód powierzchniowych i podziemnych położonych w terenie istniejącego zbiornika wód podziemnych GZWP nr 406;
2) sposób postępowania z odpadami powianiem być prowadzony zgodnie z przepisami odrębnymi.
5. Zaopatrzenie w gaz:
1) ustala się docelowo zaopatrzenie w gaz dla obiektów tego wymagających z systemu gazowniczego, przy budowie układu przesyłowego.
6. Telekomunikacja:
1) dopuszcza się budowę sieci i urządzeń telekomunikacyjnych w układzie przewodowym i bezprzewodowym przy zachowaniu warunków zgodnie z przepisami odrębnymi jako inwestycje celu publicznego, w tym z zakresu łączności publicznej w rozumieniu przepisów odrębnych;
2) dopuszcza się budowę i rozbudowę sieci i urządzeń telekomunikacyjnych przy zachowaniu warunków zgodnie z przepisami odrębnymi;
3) rozbudowa sieci powinna następować na zasadach uzgodnionych z zarządcą sieci.
7. Zagospodarowanie terenu należy wykonać w sposób niekolidujący z istniejącymi urządzeniami infrastruktury technicznej.
8. Dopuszcza się prowadzenie robót: inwestycyjnych, remontowych i konserwacyjnych na melioracyjnych urządzeniach podstawowych oraz szczegółowych, znajdujących się na terenie objętym zmianą planu, w tym niewskazanych na rysunku, w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania tych urządzeń, a wszelkie działania wykonywane w bezpośrednim sąsiedztwie tych urządzeń oraz cieków wodnych, oraz
roboty związane z przekroczeniem drogami lub liniowymi urządzeniami infrastruktury technicznej, należy przeprowadzać w porozumieniu i na warunkach zarządcy urządzeń melioracyjnych.

Rozdział 3
Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów – ustalenia szczegółowe

§ 14
1. Dla terenu oznaczonego symbolem 1O (załącznik nr 1) ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: tereny infrastruktury technicznej – składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, obejmujące tereny składowiska i poboru ziemi;
2) przeznaczenie uzupełniające: zaplecze administracyjno – socjalne;
3) realizacja nowej niecki składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w sąsiedztwie istniejącego składowiska odpadów, w sposób nie powodujący możliwości powstawania nawisów i obrywów skarp – kąt nachylenia ściany eksploatacyjnej wyrobiska końcowego nie może być większy niż 33º, wskazane kształtowanie skarp w ramach rekultywacji pod kątem 18°, umożliwiającym mechaniczną uprawę gruntów leśnych;
4) zabezpieczenie terenu dla poboru ziemi;
5) realizacja brodzika dezynfekcyjnego dla pojazdów wyjeżdżających ze składowiska odpadów;
6) realizacja zwartych pasów zieleni izolacyjnej wysokiej i niskiej;
7) realizacja inwestycji pod warunkiem spełnienia wymagań dotyczących budowy, eksploatacji i zamknięcia składowiska odpadów, zapewniających bezpieczne dla zdrowia ludzi i środowiska składowanie odpadów, a w szczególności zapobiegające zanieczyszczeniu wód powierzchniowych i podziemnych, gleby i ziemi oraz powietrza, zgodnie z przepisami odrębnymi w tym zakresie;
8) realizacja inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko pod warunkiem, że oddziaływanie uciążliwości związanych z ich funkcjonowaniem stwierdzone w raporcie oddziaływania na środowisko nie będzie wykraczało poza granice opracowania planu;
9) eksploatacja składowiska odpadów wymaga zapewnienia: pełnej izolacji podłoża przed przedostaniem się odcieków ze składowiska do środowiska:
a) ograniczenia powierzchni składowanych odpadów eksponowanych na oddziaływanie warunków atmosferycznych, o ile jest to konieczne dla ograniczania zanieczyszczenia powietrza, w tym rozwiewania odpadów,
b) przeciwdziałania rozwiewaniu odpadów,
c) przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się odorów,
d) gromadzenia odcieków w specjalnych zbiornikach i poddawania ich oczyszczaniu w stopniu, umożliwiającym ich przyjęcie na oczyszczalnie ścieków; nie dopuszcza się odprowadzenia ścieków do wód lub do ziemi,
e) stateczności geotechnicznej składowanych odpadów,
f) selektywnego składowania odpadów, mając na celu uniknięcie szkodliwych dla środowiska reakcji pomiędzy składnikami tych odpadów, możliwość dalszego ich wykorzystania oraz rekultywację i ponowne zagospodarowanie terenu składowiska odpadów,
g) utrzymania i eksploatowania składowiska odpadów w sposób zapewniający właściwe
funkcjonowanie urządzeń technicznych, stanowiących wyposażenie składowiska odpadów oraz zachowanie wymagań sanitarnych, bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowych, a także zasad ochrony środowiska, zgodnie z zatwierdzoną instrukcją eksploatacji składowiska odpadów,
h) monitoringu składowiska odpadów przed rozpoczęciem, w trakcie i po zakończeniu eksploatacji składowiska; zakres, czas, sposób oraz warunki prowadzenia monitoringu składowisk odpadów oraz przekazywanie wyników organom ochrony środowiska, a także powiadamianie o stwierdzonych zmianach obserwowanych parametrów, wskazujących na możliwość wystąpienia lub powstanie zagrożeń dla środowiska zgodnie z przepisami odrębnymi;
10) w celu ograniczenia do minimum niedogodności i zagrożeń, powstających od składowiska odpadów należy realizować zwarte pasy zieleni izolacyjnej wysokiej i niskiej o minimalnej szerokości 10 m;
11) obowiązuje zachowanie nie mniej niż 5% powierzchni biologicznie czynnej;
12) ustala się następujące wymogi wobec budynku administracyjno – socjalnego:
a) maksymalna wysokość 5 m o do kalenicy,
b) dachy o połaciach nachylonych pod kątem do 45°,
c) maksymalna powierzchnia zabudowy do 60 m2;
13) jako użytkowanie dopuszczalne na określonym w pkt.1) terenie ustala się możliwość lokalizacji:
a) dojazdów niewydzielonych, zatok postojowych i parkingów,
b) urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej;
14) obsługa komunikacyjna drogami wewnętrznymi oznaczonych symbolami 2KDW, 7KDW, 8KDW i 13KDW.
2. Dla terenu oznaczonego symbolem 2O (załącznik nr 1) ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: tereny infrastruktury technicznej – istniejące składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne;
2) w obrębie terenu ustala się podział na części funkcjonalne oznaczone symbolami pomocniczymi:
a) Oz – Zakład Gospodarowania Odpadami
b) Zi – Zieleń izolacyjna
c) Or – teren rekultywowanego składowiska odpadów
3) adaptuje się istniejące składowisko odpadów z prawem do jego rozbudowy oraz uzupełnieniem zainwestowania terenu;
4) dla wydzielonych części funkcjonalnych Zakładów Gospodarowania Odpadami oznaczonych na rysunku zmiany planu symbolami pomocniczymi Oz ustala się:
a) adaptację obiektów i urządzeń związanych z Gospodarką Odpadami z prawem do ich
rozbudowy, remontów i uzupełnienia terenu,
b) realizację nowych obiektów i urządzeń związanych z Gospodarką Odpadami, w tym: hali sortowni z częścią socjalną, boksów na segregowane surowców wtórnych, wiat na zbelowane surowce wtórne, wagi samochodowej, brodzika dezynfekcyjnego, zbiorników na ścieki sanitarne, wody technologiczne oraz gaz płynny, a także kompostowni i instalacji do produkcji energii ze spalania odpadów;
c) dla obiektów wymienionych w lit.a ) i b) ustala się następujące wymogi:
− maksymalna wysokość 10,0 m do kalenicy,
− dachy o połaciach nachylonych pod kątem do 45°,
d) nie ustala się wymagań architektonicznych w stosunku do obiektów, których formy wynikają z wymagań technologicznych;
5) obowiązuje spełnienie wymagań dotyczących rozbudowy, eksploatacji i zamknięcia składowiska odpadów zapewniających bezpieczne dla zdrowia ludzi i środowiska składowanie odpadów, a w szczególności zapobiegające zanieczyszczeniu wód powierzchniowych i podziemnych, gleby i ziemi oraz powietrza, zgodnie z przepisami odrębnymi w tym zakresie;
6) funkcjonowanie składowiska jako przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, warunkuje się zachowaniem procedur określonych w przepisach odrębnych; obowiązuje ograniczenie oddziaływania działalności gospodarczej w granicach terenu do którego inwestor ma tytuł prawny oraz dotrzymanie standardów jakości środowiska na granicy terenu wyznaczonego w planie;
7) obowiązuje uwzględnienie w zagospodarowaniu terenu wymogów ochrony środowiska dotyczących ochrony wód powierzchniowych i podziemnych przed zanieczyszczeniem przez odpady i ścieki technologiczne; obowiązuje zabezpieczenie przed przenikaniem zanieczyszczeń do gruntu, odwodnienie placu i odprowadzenie ścieków i wód skażonych na warunkach określonych w niniejszym planie;
8) w celu ograniczenia do minimum niedogodności i zagrożeń powstających od składowiska odpadów należy realizować zwarte pasy zieleni izolacyjnej wysokiej i niskiej, wskazane na rysunku zmiany planu symbolem pomocniczym Zi o minimalnej szerokości 10 m;
9) obowiązuje zachowanie nie mniej niż 5% powierzchni biologicznie czynnej;
10) ustala się możliwość lokalizacji:
a) dojazdów niewydzielonych, zatok postojowych i parkingów,
b) urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej;
11) dla wydzielonej części funkcjonalnej teren rekultywowanego składowiska odpadów oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem pomocniczym Or obowiązuje:
a) bieżące utrzymywanie biologicznej rekultywacji skarp składowiska,
b) monitoring składowiska w zakresie właściwości geotechnicznych osadów i skarp obwałowań oraz jakości wód powierzchniowych oraz odcieków i filtrów zbieranych w rowach opaskowych,
c) monitoring geodezyjny i przeciwpożarowy.
12) jako użytkowanie dopuszczalne na określonym w pkt.1) terenie ustala się możliwość:
a) wtórnej rekultywacji polegającą na zmniejszeniu nachylenia skarp hałdy,
b) realizacje infrastruktury technicznej związanej z funkcjonowaniem składowiska,
c) realizacje dróg technologicznych;
13) obsługa komunikacyjna drogami wewnętrznymi oznaczonych symbolami 7KDW, 14KDW i 16KDW.
3. Dla terenów oznaczonych symbolami 1EW, 2EW, 3EW, 4EW, 5EW, 6EW i 7EW (załącznik nr 1) ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: tereny elektroenergetyki wiatrowej – elektrownie wiatrowe wraz z urządzeniami i obiektami obsługującymi, drogami dojazdowymi, placami manewrowymi i montażowo
– dzwigowymi, zatokami postojowymi i łukami zjazdowymi;
2) przeznaczenie dopuszczalne: lokalizacja liniowych urządzeń nadziemnych i podziemnych infrastruktury technicznej związanych z funkcjonowaniem elektrowni wiatrowych wraz ze stacjami transformatorowymi lub rozdzielczymi oraz lokalizację masztów do pomiaru prędkości i kierunku wiatru o wysokości do 125 m n.p.t;;
3) moc pojedynczej elektrowni wiatrowej maksymalnie do 4,5 MW;
4) wysokość położenia skrajnego punktu skrzydła maksymalnie do 215,0 m od poziomu terenu;
5) ustala się wymóg zastosowania ujednoliconego koloru elektrowni w parku elektrowni wiatrowych;
6) elektrownie wiatrowe stanowią przeszkody lotnicze, ustala się wymóg przeszkodowego oznakowania oraz właściwego zgłoszenia przeszkód zgodnie z przepisami odrębnymi;
7) obowiązuje odpowiednie zabezpieczenie obiektu elektrowni wiatrowej wraz z urządzeniami i obiektami obsługującymi przed dostępem osób postronnych;
8) dopuszcza się:
a) umieszczenie na elektrowni wiatrowej logo producenta lub inwestora,
b) lokalizację fundamentów i infrastruktury technicznej przy granicy z działką sąsiednią;
9) szczegółowa lokalizacja elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie terenu
EW nastąpi na etapie sporządzenia projektu budowlanego, przy zachowaniu nieprzekraczalnych linii zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu, za wyjątkiem terenów oznaczonych symbolami 2EW i 5EW dla których nie ustala się nieprzekraczalnych linii zabudowy;
10) realizację przedsięwzięcia warunkuje się zachowaniem procedur określonych w przepisach odrębnych;
11) zaopatrzenie w energię elektryczną oraz jej odprowadzanie do sieci zgodnie z warunkami zarządcy sieci;
12) dopuszcza się lokalizację stacji elektroenergetycznej WN/SN;
13) nie przewiduje się uzbrojenia terenu w zakresie zaopatrzenia w wodę, odprowadzania ścieków i zaopatrzenia w ciepło;
14) konstrukcja wieży powinna posiadać zabezpieczenia odgromowe i przed porażeniem prądem elektrycznym;
15) obsługa komunikacyjna z dróg publicznych za pośrednictwem wyznaczonych dróg wewnętrznych;
16) obowiązuje zachowanie nie mniej niż 5% powierzchni biologicznie czynnej;
17) budowa elektrowni wiatrowych wymaga na etapie projektu budowlanego rozpoznania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, zgodnie z przepisami odrębnymi,
18) obowiązują ustalenia ogólne planu (rozdział 2).
4. Dla terenów oznaczonych symbolami 1R, 2R, 3R, 4R, 5R, 6R, 7R, 8R, 9R, 10R (załącznik nr 1) ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: tereny rolnicze,
2) przeznaczenie dopuszczalne: lokalizacja nowych liniowych urządzeń nadziemnych i podziemnych infrastruktury technicznej,
3) adaptuje się istniejące sieci i urządzenia infrastruktury naziemnej i podziemnej, w tym również nie wskazane rysunkiem planu z prawem do jej rozbudowy i remontów,
4) zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych, z zastrzeżeniem pkt 2), pkt 5), pkt 6) i 10);
5) adaptuje się istniejące w terenie oznaczonym symbolem 1R siedliska rolnicze zlokalizowane poza strefami ochronnymi, w ich istniejącej formie i z obecną funkcją, z możliwością rozbudowy, remontów i zmiany sposobu użytkowania istniejących budynków oraz uzupełnieniem zainwestowania terenu, przy zachowaniu nieprzekraczalnych linii zabudowy ustalonych rysunkiem planu;
6) realizacja nowych budynków gospodarczych, inwentarskich, garażowych, budowli rolniczych oraz rozbudowa istniejących w terenie oznaczonym symbolem 1R przy zachowaniu nieprzekraczalnych linii zabudowy pod warunkiem utrzymania uciążliwości projektowanych obiektów w granicach władania terenem przez dysponenta obiektu oraz przy zachowaniu następujących wskaźników i parametrów:
a) wysokość budynków – do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym druga w poddaszu,
b) dachy o połaciach nachylonych pod kątem do 45°,
a) maksymalna wysokość od poziomu terenu przy głównym wejściu do budynku do kalenicy dachu – 9,0 m;
7) przy rozbudowie budynków mieszkalnych o których mowa w pkt 5 ustala się:
b) dachy o połaciach, nachylonych pod kątem 20°-45°, z dopuszczeniem naczółków, lukarn itp.,
c) maksymalna wysokość zabudowy do dwóch kondygnacji nadziemnych, w tym druga może stanowić poddasze użytkowe,
d) maksymalna wysokość od poziomu terenu przy głównym wejściu do budynku do kalenicy dachu – 11,0 m;
e) posadowienie parteru do 1,0 metra powyżej najwyższego punktu terenu w obrysie budynku,
8) maksymalna powierzchnia zabudowy w ramach wyznaczonego nieprzekraczalnymi liniami zabudowy terenu łącznie do 40% powierzchni działki;
9) powierzchnię biologicznie czynna ustala się na 40% powierzchni działki;
10) obowiązuje zakaz nowej zabudowy w obszarze pasa technicznego pod napowietrzną linią wysokiego napięcia WN 110 kV; dla budynków gospodarczych zlokalizowanych w pasie technicznym napowietrznej linii 110 kV, poza nieprzekraczalnymi liniami zabudowy dopuszcza się remonty istniejących budynków za zgodą zarządcy sieci;
11) możliwość lokalizowania budynków gospodarczych, inwentarskich, garażowych, budowli rolniczych w odległości 1,5 m od granicy z działkami sąsiednimi lub przy granicy działek pod warunkiem zachowania wymogów wynikających z przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz prawa budowlanego;
12) dopuszcza się lokalizację masztów do pomiaru prędkości i kierunku wiatru o wysokości do 125 m n.p.t;
13) dopuszcza się w sąsiedztwie terenów oznaczonych symbolami EW tymczasowe składowanie elementów elektrowni wiatrowych, w czasie ich montażu i demontażu oraz napraw;
14) zakazuje się zalesiania;
15) dopuszcza się wyznaczanie i utwardzanie dróg wewnętrznych, służących obsłudze gospodarki rolnej;
16) zakazuje się powierzchniowej eksploatacji surowców mineralnych,
17) obowiązują ustalenia ogólne planu (rozdział 2).
5. Dla terenów oznaczonych symbolami 1ZL, 2ZL, 3ZL, 4ZL, 5ZL, 6ZL, 7ZL, 8ZL, 9ZL, 10ZL, 11ZL, (załącznik nr 1) ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe terenu: zalesienia;
2) zakazuje się realizacji wszelkich budynków;
3) zakazuje się eksploatacji surowców mineralnych;
4) obowiązuje dostosowanie drzewostanu do istniejącego na danym terenie typu siedliskowego;
5) minimalna odległość sadzonych drzew od granicy działki – 6,0 metrów,
6) obowiązują ustalenia ogólne planu (rozdział 2).

Rozdział 4
PRZEPISY KOŃCOWE

§ 15
Ustala się stawki procentowe jednorazowej opłaty, na rzecz gminy od wzrostu wartości nieruchomości, o której mowa w art. 36 ust. 4 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości:
1) 30% wzrostu wartości – dla terenów elektroenergetyki wiatrowej i składowiska odpadów;
2) 1% wzrostu wartości – dla pozostałych terenów objętych niniejszą uchwałą;
§ 16 Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały tracą moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kraśnik zatwierdzonego uchwałą Nr XIII/48/2003 Rady Gminy Kraśnik z dnia 20 listopada 2003 r., z późniejszymi zmianami w obszarach objętych niniejszą uchwałą.

§ 17
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kraśnik.

§ 18
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

 

 

Projekt  uchwały Rady Gminy Kraśnik w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kraśnik.

Może Ci się również spodoba