XXX SESJA RADY GMINY KRAŚNIK

herb kraśnik

Kraśnik, dn. 15.05.2013 r.

 

I N F O R M A C J A

 

         Informuję, że dnia 29 maja 2013 r. (środa) o godz. 1100 w Sali posiedzeń Urzędu Gminy w Kraśniku przy ul. Kościuszki 24, odbędzie się XXX sesja VI kadencji Rady Gminy Kraśnik.

 

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie z prac komisji stałych.
5. Informacja Wójta o podejmowanych działaniach między sesjami.
6. Interpelacje i zapytania.

7. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok.

a) sprawozdanie Wójta,

b) zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłozonym sprawozdaniu z wykonania budżetu.

c) zapoznanie z opinią Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu i wnioskiem w sprawie absolutorium,

d) zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprwie absolutorium,

e) dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu,

f) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi gminy absolutorium za 2012 rok.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmiany uchwały budżetowe,
b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
c) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony     Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2013-2015.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad sesji.

Może Ci się również spodoba