XXXII SESJA RADY GMINY KRAŚNIK

herb kraśnik

      Informuję, że dnia 21 sierpnia 2013 r. (środa) o godz. 1200 w Sali posiedzeń Urzędu Gminy w Kraśniku przy ul. Kościuszki 24, odbędzie się XXXII sesja VI kadencji Rady Gminy Kraśnik.

 

 

Kraśnik, dn. 13 sierpnia 2013 r.

 

I N F O R M A C J A

 

Informuję, że dnia 21 sierpnia 2013 r. (środa) o godz. 1200 w Sali posiedzeń Urzędu Gminy w Kraśniku przy ul. Kościuszki 24, odbędzie się XXXII sesja VI kadencji Rady Gminy Kraśnik.

 

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie z prac komisji stałych.
5. Informacja Wójta o podejmowanych działaniach między sesjami.
6. Interpelacje i zapytania.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmiany uchwały budżetowej,
b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
c) wyrażenia intencji udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kraśnickiemu na realizację zadania w 2013 roku,
d) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości,
e) zmieniająca uchwałę Nr XXV/146/2012 Rady Gminy Kraśnik z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
f) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej.
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad sesji.

 

 

                                                                    Przewodniczący Rady Gminy Kraśnik

 

                                                                                   Andrzej Hanaj

 

 

Może Ci się również spodoba