PSZOK już otwarty

herb kraśnik

Informujmy mieszkańców Gminy Kraśnik, że został uruchomiony Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK), który mieści się w miejscowości Lasy ul. Jodłowa 70. PSZOK jest otwarty w każdą sobotę w godzinach 1000 – 1200, oraz w każdą środę w godzinach 800 – 1600.

 

REGULAMIN
PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
DLA NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY KRAŚNIK

 

I. Zasady ogólne:
1. Regulamin określa szczegółowe zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zwanego dalej PSZOK, przeznaczonego dla nieruchomości z terenu gm. Kraśnik.
2. Do PSZOK – u przyjmowane są nieodpłatnie wyłącznie selektywnie zebrane odpady komunalne pochodzące z nieruchomości z terenu Gminy Kraśnik, w ramach ponoszonej przez właścicieli nieruchomości opłaty za zagospodarowanie odpadów.
3. PSZOK zlokalizowany jest w miejscowości Lasy, ul. Jodłowa 70, gm. Kraśnik – na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o. o. (przy wysypisku) i obsługiwany jest przez upoważnionego pracownika ZZO Sp. z o. o. w Kraśniku.
4. PSZOK czynny jest:
– w środę w godz. 8.00 – 16.00
– w sobotę w godz. 10.00-12.00
5. Korzystający z PSZOK – u zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania regulaminu
i poleceń pracownika obsługującego punkt.

II. Zasady szczegółowe:
1. Pracownik obsługujący PSZOK ma prawo zweryfikować pochodzenie odpadu, w tym celu należy okazać dokument potwierdzający miejsce zamieszkania lub okazać ostatni dokument potwierdzający wpłatę na rzecz Gminy Kraśnik opłaty za zagospdarowanie odpadów.
2. Odpady dostarczane do PSZOK nie mogą być zmieszane, ani zanieczyszczone.
3. Przyjmujący odpady pracownik PSZOK-u wystawi dostarczającemu odpady potwierdzenie przyjęcia odpadu na ustalonym druku.
4. Informacje o pracy punktu udzielane są przez pracownika obsługującego PSZOK na miejscu lub w UG Kraśnik pod numerem telefonu 81 884 35 84.
5. Uwagi dotyczące funkcjonowania PSZOK-umożna zgłaszać pod nr tel. 81 884 35 84.
6. Regulamin korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Gminy Kraśnik www.gminakrasnik.pl

III. Rodzaje odpadów odbieranych nieodpłatnie w PSZOK – u:
– 20 02 01 – Odpady ulegające biodegradacji,
– 20 01 99 – Inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny,
– 20 03 07 – Odpady wielkogabarytowe,
– 20 01 13*, 20 01 14*, 20 01 15*, 20 01 17* -Rozpuszczalniki, kwasy, alkalia, odczynniki fotograficzne,
– 20 01 29*, 20 01 30 -Detergenty,
– 20 01 26Z*, 13 02 04*, 13 02 05*, 13 02 06*, 13 02 07*, 13 02 08* – Zużyte oleje silnikowe, przekładniowe oraz jadalne,
– 20 01 27*, 20 01 28 -Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice,
– 20 01 19*, 20 01 80 -Środki ochrony roślin,
– 15 01 10*, 15 01 11* -Opakowania zawierające substancje niebezpieczne,
– 20 01 21* -Lampy fluorescencyjne,
– 20 01 31*, 120 01 32 – Przeterminowane leki,
– 16 06 04, 16 06 05 – Zużyte baterie i akumulatory,
– 16 01 03-Opony,
– Odpady budowlane rozbiórkowe i poremontowe,
– Termometry rtęciowe,
– Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

U W A G A !!!
1. Oddany do PSZOK –u zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (ZSEE) NIE MOŻE BYĆ ZDEMONTOWANY!
2. Do PSZOK – u nie przyjmuje się:
– zmieszanych odpadów komunalnych,
– odpadów zawierających azbest,
– szyb samochodowych,
– szkła zbrojonego i hartowanego,
– materiałów izolacyjnych: styropianu, wełny mineralnej, papy,
– części samochodowych,
– zmieszanych odpadów budowlanych.

Może Ci się również spodoba