INFORMACJA O SESJI

herb kraśnik

Informuję, że dnia 05 lipca 2013 r. (piątek) o godz. 1200 w Sali posiedzeń Urzędu Gminy w Kraśniku przy ul. Kościuszki 24, odbędzie się XXXI sesja VI kadencji Rady Gminy Kraśnik.

 

 

Kraśnik, dn. 27 czerwca 2013 r.

 

I N F O R M A C J A

 

Informuję, że dnia 05 lipca 2013 r. (piątek) o godz. 1200 w Sali posiedzeń Urzędu Gminy w Kraśniku przy ul. Kościuszki 24, odbędzie się XXXI sesja VI kadencji Rady Gminy Kraśnik.

 

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie z prac komisji stałych.
5. Informacja Wójta o podejmowanych działaniach między sesjami.
6. Interpelacje i zapytania.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmiany uchwały budżetowej,
b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
c) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od dnia 1 sierpnia 2013 r. do dnia 31 lipca 2014 r.,
d) zmiany uchwały Nr XXX/179/2013 Rady Gminy Kraśnik z dnia 29 maja 2013 roku,
e) zmiany uchwały Nr XXX/180/2013 Rady Gminy Kraśnik z dnia 29 maja 2013 roku.
8. Informacja o działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kraśniku.
9. Informacja o działalności klubów sportowych i organizacji pożytku publicznego z terenu Gminy Kraśnik.
10. Informacja na temat wdrażania systemu gospodarki odpadami.
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
12.Wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad sesji.

 

 

                                                                                             Przewodniczący Rady

 

                                                                                                   Andrzej Hanaj

 

Może Ci się również spodoba