Unieważnienia Dowodu Osobistego

herb kraśnik
Zgodnie z ustawą z dnia  3 października 2008r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności  i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. 2008r., Nr 195, poz. 1198 ) od dnia 1 stycznia 2009r. obowiązują nowe zasady, dotyczące obowiązku wymiany oraz unieważniania  dowodów osobistych. Art. 40 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych w nowym brzmieniu nakłada na posiadacza dowodu osobistego obowiązek jego wymiany. Poniższa tabela przedstawia terminy, w jakich zobowiązani jesteśmy wystąpić  o wymianę dowodu:
 
 

Zdarzenie powodujące obowiązek wymiany
dowodu osobistego

 O wymianę dowodu osobistego należy wystąpić  w terminie:

Zmiana danych, które zamieszcza się w dowodzie osobistym

14 dni od dnia doręczenia osobie obowiązanej do posiadania dowodu osobistego ostatecznej decyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia sądu, stwierdzającego zmianę danych albo od dnia sporządzenia aktu małżeństwa, stwierdzającego zmianę nazwiska, a w przypadku małżeństwa zawartego przed konsulem lub organem zagranicznym – od dnia doręczenia odpisu aktu małżeństwa

Uszkodzenie dowodu osobistego lub zaistnienie innej okoliczności, utrudniającej ustalenie tożsamości osoby

 Niezwłocznie

Upływ terminu ważności dowodu osobistego

nie później, niż na 30 dni przed upływem terminu ważności dokumentu

TERMINY UNIEWAŻNIENIA DOWODU OSOBISTEGO 

Zdarzenie powodujące obowiązek unieważnienia
dowodu osobistego

Termin unieważnienia dowodu osobistego 

Zawiadomienie o utracie, zniszczeniu lub z dniem przekazania przez osobę trzecią znalezionego dowodu osobistego do urzędu

z dniem zawiadomienia o jego utracie, zniszczeniu lub z dniem przekazania przez osobę trzecią znalezionego dowodu osobistego

Utrata obywatelstwa polskiego przez posiadacza dowodu osobistego

z dniem utraty obywatelstwa polskiego

Zgon posiadacza dowodu osobistego

z dniem zgonu

Odbiór nowego dowodu osobistego wydanego w miejsce poprzedniego – jeszcze ważnego

z dniem odbioru nowego dowodu osobistego

Zmiana danych, które zamieszcza się w dowodzie osobistym

po upływie 3 miesięcy od zaistnienia okoliczności – w przypadku nie złożenia przez posiadacza dowodu osobistego wniosku o jego wymianę, lub
po upływie 4 miesięcy
w przypadku obywateli polskich przebywających za granicą

Unieważnienie dowodu osobistego następuje z urzędu, w formie czynności materialno – technicznej, podjętej przez pracownika ds. dowodów osobistych w systemie wydanych i unieważnionych dowodów osobistych. Jeżeli zmianie ulegną dane zamieszczone w dowodzie osobistym (zmiana nazwiska, adresu itd.) a wniosek o wydanie dowodu osobistego nie zostanie złożony zgodnie z terminami określonymi w pkt. 5 tabeli – terminy unieważnienia dowodu osobistego, to dowód zostanie „automatycznie” unieważniony. Osoby posiadające nieważny dowód osobisty będą miały trudności z załatwieniem spraw w urzędach, sądach, bankach oraz u notariusza. Bez ważnego dowodu osobistego nie będzie można przekroczyć granicy.

Może Ci się również spodoba