Informacja o XXIX sesji Rady Gminy.

herb kraśnik

 

 

Kraśnik, dn. 18 kwietnia 2013 r.

 

 

I N F O R M A C J A

 

Informuję, że dnia 26 kwietnia 2013 r. (piątek) o godz. 1100 w Sali posiedzeń Urzędu Gminy w Kraśniku przy ul. Kościuszki 24, odbędzie się XXIX sesja VI kadencji Rady Gminy Kraśnik.

 

 

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie z prac komisji stałych.
5. Informacja Wójta o podejmowanych działaniach między sesjami.
6. Interpelacje i zapytania.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na oddanie w dzierżawę nieruchomości gminnej na okres dłuższy niż 3 lata,
b) przejęcia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.
8. Informacja dyrektorów szkół i innych placówek oświatowych z działalności podległych im jednostek.
9. Informacja Komendanta Powiatowego Policji o stanie bezpieczeństwa publicznego oraz przestępczości na terenie Gminy Kraśnik.
10. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej na temat bezpieczeństwa p-poż oraz zagrożeniach występujących na terenie Gminy Kraśnik.
11. Informacja Komendanta Gminnego o działalności jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.
12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
13.Wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad sesji.

 

 

                                                                                            Przewodniczący Rady

 

                                                                                                 Andrzej Hanaj

 

Może Ci się również spodoba