INFORMACJA O SESJI

herb kraśnik

 

I N F O R M A C J A

 

        Informuję, że dnia 28 marca 2013 r. (czwartek) o godz. 1100 w Sali posiedzeń Urzędu Gminy w Kraśniku przy ul. Kościuszki 24, odbędzie się XXVIII sesja VI kadencji Rady Gminy Kraśnik.

 

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie z prac komisji stałych.
5. Informacja Wójta o podejmowanych działaniach między sesjami.
6. Interpelacje i zapytania.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmiany uchwały budżetowej,
b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
c) wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki,
d) przejęcia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.
8. Informacja z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
9. Informacja z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i jego realizacji za 2012 rok.
10. Informacja Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych o stanie dróg powiatowych na     terenie Gminy Kraśnik.
11. Informacja Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku.
12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
13.Wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad sesji.

Może Ci się również spodoba