Aktualności archiwum

20121122 ogl konsult spol
20121122 ogl konsult spol

2012.12.20

Informacja dla interesantów

     Kasa Urzędu Gminy Kraśnik czynna będzie:
          w dniu 24.12.2012 r. (Wigilia) do godziny 12.00

          w dniu 31.12.2012 r. (Sylwester) do godziny 11.00

 

2012.12.12

 

W związku z nadejściem sezonu zimowego i wynikającymi z tego faktu zagrożeniami, przypomina się o obowiązku usuwania z dachów budynków śniegu, nawisów i sopli lodowych, które mogą spowodować zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz bezpieczeństwa osób i mienia. Obowiązek taki wynika z art. 61 ustawy Prawo budowlane.

Ponadto, zgodnie z art. 69 cytowanej ustawy, organ nadzoru budowlanego jest upoważniony, w przypadku konieczności niezwłocznego podjęcia działań mających na celu usunięcie niebezpieczeństwa ludzi lub mienia, do zastosowania zabezpieczenia na koszt właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego. Do takich działań na koszt właściciela lub zarządcy upoważnione są również organy Policji i Państwowej Straży Pożarnej.

Zamieścił: T.Wrzesień 

2012.12.06

 

Od września 2012 w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Stróży realizowany jest projekt ENGLISH SCHOOL MAGAZINE? – A PIECE OF CAKE!

Projekt funkcjonuje w ramach programu English Teaching, stworzonego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, którego krajowym operatorem Programu jest Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA.

O co w tym wszystkim chodzi? … – czytaj na stronie Gimnazjum

Zamieścił: M.Chapski 

2012.11.28

 

INFORMACJA DLA PODATNIKÓW NA 2013 r.

Rada Gminy Kraśnik w dniu 26-10-2012 r. podjęła uchwałę Nr XXIII/122/2012 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2013r. z kwoty … (czytaj więcej)

Zamieściła: E.Zimna 

2012.11.22

 

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH

Wójt Gminy Kraśnik ogłasza

przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu

„Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kraśnik”

Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:

rozpoczęcie – 22.11.2012 r.

zakończenie – 06.11.2012 r.

Uwagi i opinie dotyczące projektu Programu należy zgłaszać w formie pisemnej
w sekretariacie Urzędu Gminy w Kraśniku, ul. Kościuszki 24, 23-200 Kraśnik.

Do pobrania:

 – ogłoszenie o konsultacjach społecznych

 – projekt Regulaminu

 – załącznik – tabele

Zamieściła: M.Pielaszkiewicz 

2012.11.02

 

Zmiany w urzędzie

Jak już informowaliśmy (news z dnia 26.10.2012r.) z dniem 22. października b. r. zakończył pracę w urzędzie gminy na stanowisku sekretarza Pan Henryk Wiśniewski.

Z dniem 1 listopada stanowisko sekretarza objęła Pani Beata Kuśmierczyk-Kufel. Do tego czasu Pani Beata Kuśmierczyk-Kufel była kierownikiem organizacyjnym w urzędzie gminy i zajmowała się m.in. pozyskiwaniem i rozliczaniem funduszy z zewnętrznych źródeł. W urzędzie gminy pracowała od 1. kwietnia 2008 roku. Od 1999 roku pracowała w Starostwie Powiatowym w Kraśniku. Posiada wykształcenie wyższe magisterskie, kierunek administracja na UMCS w Lublinie.

Z dniem 1 listopada funkcję kierownika referatu organizacyjnego obejmuje Pan Łukasz Janik. Dotychczas pracował w tym referacie i zajmował się m.in. zamówieniami publicznymi i edukacją. Jako kierownik dalej będzie realizował dotychczasowe zadania. Pan Łukasz Janik w urzędzie gminy pracuje od 12 lipca 2006 roku. Wcześniej w urzędzie gminy wykorzystywał wszystkie aktywne formy: staże absolwenckie, przygotowanie zawodowe i prace interwencyjne. Jest absolwentem Wydziału Prawa na UMCS w Lublinie.

Z dniem 1 listopada zmieniają się również zakresy obowiązków niektórych pracowników. Informujemy, że sprawy z zakresu stypendiów socjalnych i realizacji obowiązku szkolnego prowadzi Pan Andrzej Wojtan, pokój nr 12, I piętro.

Natomiast Pani Monika Matuszczak- Szymczyk przejmuje z tym samym dniem od Pani Justyny Wielgus sprawy dotyczące rozliczania zużycia wody i nieczystości ciekłych. Pokój nr 7, parter.

Zamieścił: M.Chapski 

2012.10.30

 

Ostrzeżenie przed zatruciem tlenkiem węgla

Każdy sezon grzewczy, który w Polsce trwa średnio około 5 miesięcy, to tragiczny bilans ofiar tlenku węgla. Tlenek węgla powstający z niepełnego spalania zwany czadem jest gazem bezbarwnym, bezwonnym silnie trującym. Każdego roku w naszym kraju z powodu zatrucia tlenkiem węgla umiera około 100 osób, a kilka razy więcej ulega poważnemu zatruciu i wymaga hospitalizacji. Wypadki te zdarzają się w większości między 1 listopada a 31 marca, a więc w tzw. sezonie grzewczym. Dlatego też szczegółową uwagę należy zwrócić na takie urządzenia jak: kominki, gazowe podgrzewacze wody, piece węglowe, gazowe lub olejowe i kuchnie gazowe.

Pamiętać musimy również aby:

 • dokonywać okresowych przeglądów instalacji wentylacyjnej i przewodów kominowych,

 • uchylać okno w mieszkaniu gdy korzystamy z pieca gazowego,

 • nie zastawiać kratek wentylacyjnych,

 • użytkować sprawne technicznie urządzenia grzewcze,

 • systematycznie sprawdzać ciąg powietrza,

 • często wietrzyć pomieszczenia,

 • nie bagatelizować takich objawów jak: duszności, bóle i zawroty głowy, nudności, osłabienie przyspieszone czynności serca i oddychania gdyż mogą być sygnałem zatrucia czadem.

Warto byłoby w mieszkaniu zainstalować czujnik dymu, tlenku węgla.

Zamieścił: Tadeusz Wrzesień 

2012.10.16

 

Informacja o podziale gminy na okręgi wyborcze

Na podstawie art. 419 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21 poz. 112 z późn. zm.) w związku z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 z późn. zm.), Rada Gminy Kraśnik na wniosek Wójta dokonała podziału gminy na okręgi wyborcze w dniu 21 września 2012 roku, podczas XXII sesji Rady Gminy Kraśnik podejmując uchwałą Nr XXII/119/2012 w sprawie podziału Gminy Kraśnik na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2012 r. poz. 2934).

Przy dokonaniu podziału gminy na okręgi wyborcze uwzględnia się liczbę mieszkańców ujętych w stałym rejestrze wyborców na koniec kwartału poprzedzającego kwartał w którym dokonuje się podziału (liczba mieszkańców w dniu 30 czerwca 2012 r. wynosiła 7.404 osób). Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), liczba radnych w gminach do 20.000 mieszkańców wynosi 15. W każdym okręgu wyborczym wybiera się jednego radnego.

Podział Gminy Kraśnik na okręgi wyborcze 

Numer okręgu

Wyborczego

Granice okręgu

Liczba radnych

wybieranych

w okręgu

1.

Sołectwo Dąbrowa-Bór:

ul. Dąbrowiecka

ul. Długa

ul. Stalowa

Sołectwo Lasy:

ul. Bukowa

ul. Jodłowa

ul. Kalinowa

ul. Wrzosowa

1

2.

Sołectwo Pasieka

Sołectwo Pasieka-Kolonia

1

3.

Sołectwo Podlesie:

ul. Dolna

ul. Głęboka

ul. Górna

ul. Jarowa

ul. Podleska

 1

4.

Sołectwo Suchynia:

ul. Nadrzeczna

ul. Nadstawna

ul. Podmiejska

ul. Suchyńska

1

5.

Sołectwo Kowalin

Sołectwo Mikulin:

ul. Dębowa

ul. Mikulińska

ul. Poprzeczna

ul. Trzydnicka

1

6.

Sołectwo Spławy Drugie

Sołectwo Spławy Pierwsze:

ul. Ludmiłowska

ul. Ostrowiecka

ul. Poleśna

1

7.

Sołectwo Karpiówka

1

8.

Sołectwo Stróża-Kolonia:

ul. Akacjowa

ul. Dolna

ul. Nadstawna

ul. Osiedlowa

ul. Różana

ul. Spacerowa

ul. Świerkowa

1

9.

Sołectwo Stróża-Kolonia:

ul. Lipowa

ul. Ogrodowa

ul. Pogodna

ul. Słoneczna

ul. Topolowa

1

10.

Sołectwo Słodków Pierwszy:

od Nr 62 do Nr 196

1

11.

Sołectwo Słodków Pierwszy:

od Nr 1 do Nr 61

Sołectwo Stróża:

od Nr 1 do Nr 60

1

12.

Sołectwo Stróża:

od Nr 61 do Nr 202 

1

13.

Słodków Drugi:

od Nr 1 do Nr 129 

1

14.

Sołectwo Słodków Drugi:

od Nr 133 do Nr 410

Sołectwo Słodków Trzeci:

od Nr 2 – do Nr 75

1

15.

Sołectwo Słodków Trzeci:

od Nr 76 do Nr 180

1

Zamieścił: Paweł Kozakowski 

2012.10.14

 

,,Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie”

                                                 Kanclerz Jan Sariusz Zamojski

Szanowni

nauczyciele, pedagodzy, katecheci, księża,

pracownicy techniczni, uczniowie i rodzice

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składamy Państwu najlepsze życzenia.

Życzymy aby codzienna praca wykonywana przez środowiska oświatowe

– szkolne i przedszkolne, przynosiła ich pracownikom satysfakcję, zadowolenie

i laureatów olimpiad przedmiotowych, a uczniom i rodzicom najlepszych

wyników w nauce, w sporcie i bezpieczeństwie.

                                                                          

                                                                            Wójt Gminy

                                                                       Mirosław Chapski

2012.10.10

 

I N F O R M A C J A

Wójt Gminy Kraśnik informuje, że na tablicy ogłoszeń
Urzędu Gminy w Kraśniku, ul. Kościuszki 24 oraz na stronie internetowej
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kraśnik www.bip.lublin.pl/krasnik/ znajduje się wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kraśnik przeznaczonej do sprzedaży.
Szczegółowe informacje dostępne są pod nr tel. 81 884 35 84, 81 826 41 61
w godzinach 7.30 – 15.30 lub bezpośrednio w Urzędzie Gminy Kraśnik,
ul. Kościuszki 24, pok. nr 13.

                                                                           Wójt Gminy

                                                                       Mirosław Chapski

 

 

2012.10.10

 

Informacja o planowanych, bezpłatnych szkoleniach komputerowych

W związku z możliwością uruchomienia na terenie Gminy bezpłatnych szkoleń współfinansowanych ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Urząd Gminy Kraśnik zbiera informacje o ewentualnym zapotrzebowaniu na szkolenia komputerowe mieszkańców gminy.

Więcej informacji w ulotce –pobierz ulotkę

Zamieściła: Beata Kuśmierczyk-Kufel 

2012.10.10

 

Solary po pierwszej ocenie

Uprzejmie informujemy, że wniosek Gminy Kraśnik pt. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż kolektorów słonecznych na terenie Gminy Kraśnik – II etap” złożony w ramach Osi Priorytetowej VI Środowisko i czysta energia Działania 6.2 Energia przyjazna środowisku RPO WL na lata 2007 – 2013 przeszedł pozytywnie ocenę formalną i został skierowany do oceny merytorycznej. Ocenę merytoryczną dokonuje  Zespół Oceniający (ZO) w terminie 45 dni roboczych od dnia zakończenia oceny formalnej. W uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać przedłużony o max. 60 dni roboczych.

Zamieściła: Beata Kuśmierczyk-Kufel 

 

2012.09.27

 

Informacja

 

W dniu 21.09.2012 roku odbyła się XXII sesja Rady Gminy Kraśnik, w której uczestniczyła Pani Małgorzata Ozon, Kierownik Oddziału Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kraśniku.

WIORiN prowadzi nadzór fitosanitarny roślin oraz produktów roślinnych i przedmiotów; nadzór nasienny, nadzór nad obrotem i stosowaniem środków ochrony roślin. W ramach porozumienia pomiędzy państwową Inspekcją Ochrony Roślin a Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzone są kontrole wzajemnej zgodności (cross-compliance), dotyczących zdrowia roślin, zdrowia publicznego w odniesieniu do żywności pochodzenia roślinnego, minimalnych wymogów dotyczących stosowania środków ochrony roślin.

Więcej informacji dostępnych jest pod numerem telefonu 81 825 27 15 oraz na stronie internetowej Państwowej Inspekcji ochrony Roślin i Nasiennictwa www.piorin.gov.pl

W dalszej części Rada Gminy Kraśnik podjęła min. uchwałę w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze. Z każdego okręgu wyborczego wybiera się 1 radnego. W gminach, na terenach wiejskich okręgiem wyborczym jest jednostka pomocnicza czyli sołectwo. W celu utworzenia okręgu wyborczego jednostki pomocnicze łączy się lub dzieli w przypadku gdy liczba wybieranych radnych byłaby większa niż 1.

Nie został podjęty projekt uchwały w sprawie wyrażenia intencji udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kraśnickiemu na realizację wspólnych zadań inwestycyjnych w roku 2013. Projekt tej uchwały dotyczył udzielenia pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą: ,,Budowa drogi Nr 2720L Kraśnik – Rzeczyca Ziemiańska od miejscowości Owczarnia do wiaduktu nad obwodnicą Kraśnika”. Pomoc finansowa na w/w zadanie miała być udzielona w formie dotacji celowej z budżetu Gminy Kraśnik na 2013 r. w łącznej wysokości 468.370,04 zł.. W związku z tym obowiązuje wcześniej podjęta uchwała Rady Gminy Kraśnik Nr VIII/54/2011 z dnia 16 sierpnia 2011 roku w sprawie wyrażenia intencji udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kraśnickiemu na realizację tej drogi z finansowaniem przez okres trzech lat po 120 tys. zł. rocznie ( 2012 – 2014).

Rada podjęła również uchwałę w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz w sprawie zmiany Planu Odnowy Miejscowości Słodków Trzeci.

W programie sesji była również informacja Wójta o działaniach między sesjami.

Zachęcam do odwiedzania strony internetowej www.piorin.gov.pl na której znajdą Państwo wiele informacji odnośnie wymagań oraz kontroli w rolnictwie.

                                                                         

                                                                            Wójt Gminy

                                                                       Mirosław Chapski

2012.09.26

 

Przypominamy o szczepieniu psów

 

Aktualności archiwumPrzypominamy o obowiązku szczepienia psów, zgodnie z polskim prawem szczepienie psów przeciwko wściekliźnie jest obowiązkowe. Psy powyżej 3 miesiąca życia na obszarach całego kraju podlegają obowiązkowemu ochronnemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie. Obowiązek doprowadzenia psa do punktu szczepień spoczywa na posiadaczach psów, którzy muszą go wypełnić w ciągu 30 dni od dnia ukończenia przez psa 3 miesiąca życia. Szczepienie musi być powtórzone rokrocznie. Dowodem przeprowadzonego szczepienia jest zaświadczenie o szczepieniu wydane właścicielowi psa i wpis do rejestru dokonany przez urzędowego lekarza weterynarii.

Niedopełnienie obowiązku szczepień ochronnych w Polsce zagrożone jest karą pozbawienia wolności. Przypominamy, że “Kto uchyla się od obowiązku ochronnego szczepienia zwierzęcia przeciwko wściekliźnie, podlega karze grzywny”.

 Zamieścił: Paweł Kozakowski

 

2012.08.28

 

KOMUNIKAT

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kraśniku podaje do publicznej wiadomości informacje o:

1. Uzyskaniu przez powiat kraśnicki statusu regionu wolnego od wirusa choroby Aujeszkyego u świń

załącznik: Rolnicy hodowcy świń

2. Zmianie od 1 stycznia 2013 r. przepisów dotyczących grupowego utrzymywania w gospodarstwie loch i loszek

załącznik: Ulotka dla hodowców utrzymujących świnie

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kraśniku Andrzej Ancygier

 

2012.08.28

 

Zbiórka „elektrośmieci”- podsumowanie

 

W dniu 04 sierpnia 2012 r. w godz. 9.00 – 14.00 na terenie Gminy Kraśnik przeprowadzona została zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Punkty odbioru zorganizowano w dwóch miejscach, tj. na placu przy remizach strażackich w miejscowości Stróża i Spławy Pierwsze. Mieszkańcy oddawali głównie stare telewizory – 75 szt., monitory – 32 szt., drukarki – 20 szt., radia – 21 szt., odkurzacze – 10 szt., lodówki – 6 szt., pralki – 3 szt. oraz drobny sprzęt AGD (m. in. żelazka, miksery, lokówki, suszarki do włosów itp.), który nie nadawał się do dalszego użytkowania. Zbiórka została zorganizowana przez Urząd Gminy przy współudziale odbiorcy zgromadzonych odpadów – Zakładu Przetwarzania Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego – Polska Korporacja Recyklingu z siedzibą w Lublinie. W sumie zebrano 3,980 Mg odpadów. „Elektrośmieci” oddane do autoryzowanych punktów zbierania są starannie selekcjonowane, a ich poszczególne elementy przygotowywane do ponownego użycia lub przetworzenia. Organizatorzy składają serdeczne podziękowania wszystkim osobom zaangażowanym w akcję. Wzorem akcji „Drzewko za oponę”, również zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego będzie powtarzana w miarę zapotrzebowania.

 Zamieściła: Marzena Pielaszkiewicz

2012.07.25

 

Wyjazd do farmy wiatrowej

 

Realizując wnioski mieszkańców gminy i radnych Rady Gminy Kraśnik w dniu 13 lipca 2012 r., firma Contino Wind Kraśnik Sp. z o. o. przy współpracy z Wójtem Gminy zorganizowała wyjazd do farmy wiatrowej, zbudowanej w miejscowości Żakowice, gm. Krzyżanów k/ Kutna. Uczestnicy wyjazdu z bliska mogli przyjrzeć się pracy turbin wiatrowych oraz wysłuchać informacji przedstawicieli gminy Krzyżanów dotyczących m. in. procedury związanej z budową elektrowni wiatrowych.

Reportaż ze spotkania przygotowany przez telewizję kraśnicką dostępny jest na stronie internetowej pod adresem www.ktv.com.pl w dziale Archiwum.

 Zamieściła: Marzena Pielaszkiewicz

 

2012.07.09

 

OSTRZEŻENIE O BURZACH

 

Data i godzina wydania: godz. 11:58 dnia 09.07.2012r.

Nazwa biura: Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB O. w Krakowie

Zjawisko: Burze

Stopień zagrożenia: 1

Ważność: od godz. 13:00 dnia 09.07.2012r. do godz. 22:00 dnia 09.07.2012r.

Obszar: Województwo lubelskie

Przebieg: Przewiduje się wystąpienie burz, podczas których opady

                a wiatr osiągnie w porywach do 60 km/h.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80 %

Uwagi: Brak

Dyżurny synoptyk: Adam Michniewski

2012.07.09

 

KOMUNIKAT DO ROLNIKÓW

Szacowanie strat spowodowanych gradem lub nawalnym deszczem

 

Zwracam się do właścicieli gospodarstw położonych na terenie gminy Kraśnik, w których wystąpiły szkody spowodowane gradem lub ulewnym deszczem w dniu 08 lipca 2012 r., a poziom strat wynikłych po gradobiciu lub zalaniu jest wyższy niż 30% średniej rocznej produkcji rolnej gospodarstwa, o zgłaszanie szkód bezpośrednio w Urzędzie Gminy w Kraśniku, ul. Kościuszki 24, pok. nr 13 (I piętro) w godzinach pracy urzędu. Powołana przez Wojewodę Lubelskiego Komisja dokona lustracji upraw w celu sporządzenia protokołu z szacowania strat.

Prosimy o niezwłoczne zgłaszanie szkód spowodowanych gradobiciem.

Dodatkowe informacje w powyższej sprawie udzielane są pod numerem tel. 81 884 35 84

Zamieściła: Marzena Pielaszkiewicz

2012.06.28

OGŁOSZENIE

 

W miejscowości Stróża-Kolonia ul. Pogodna gmina Kraśnik

 został odnaleziony młody piesek.

Właściciela pieska, który się zgubił lub osobę, która może dać dom psiakowi,

prosimy o kontakt pod nr tel. (81) 884 35 84, lub osobiście w Urzędzie Gminy Kraśnik, ul. Kościuszki 24, pokój nr 13.

 

Aktualności archiwum

 

Zamieścił: Paweł Kozakowski

 

2012.06.28

Zbiórka elektrośmieci

 

W dniu 04 sierpnia 2012 r. zostanie przeprowadzona zbiórka zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Każdy mieszkaniec naszej gminy, w wyznaczonych punktach, będzie mógł bezpłatnie oddać nieprzydatny sprzęt RTV i AGD (np.: telewizor, radio, lodówkę, mikrofalę, telefon komórkowy, komputer itp.). Zbiórka prowadzona będzie w dwóch punktach gminy tj. plac przy remizie OSP w Spławach Pierwszych oraz przy remizie OSP w Stróży w godz. od 9.00 do 14.00.

Aktualności archiwum

Zamieściła: Marzena Pielaszkiewicz

 

2012.05.24

Podsumowanie akcji „DRZEWKO ZA OPONĘ”

 

W dniach 02.04.2012 r. i 29.05.2012 r. na terenie gminy Kraśnik przeprowadzono akcję zbiórki zużytych opon pn. „DRZEWKO ZA OPONĘ”. Opony można było składać w kilku punktach zlokalizowanych na terenie Gminy Kraśnik tj. plac boiska w Karpiówce oraz przy remizach strażackich w Słodkowie Trzecim, Stróży i Spławach Pierwszych. Przedsięwzięcie miało charakter edukacyjny i promujący recykling odpadów. Ekologiczny charakter akcji został wzmocniony dzięki ufundowaniu przez Nadleśnictwo Kraśnik sadzonek świerków dla mieszkańców, którzy przekazali zużyte opony do recyklingu.

Składamy serdeczne podziękowanie Panu Stanisławowi Kuśmierzowi za nieodpłatne przekazanie 2000 sadzonek.

W akcję bardzo aktywnie włączyli się mieszkańcy z terenu całej gminy, którzy za darmo mogli pozbyć się zalegających w piwnicach i garażach zużytych opon otrzymując w zamian sadzonki świerków.

Tym wszystkim, którzy czynnie włączyli się w organizację akcji oraz wszystkim osobom, które dostarczyły opony na miejsce zbiórki, dziękujemy za ekologiczną postawę i dbałość o nasze lokalne środowisko naturalne. Dzięki Państwa zaangażowaniu gumowy odpad nie trafił do lasu bądź przydrożnego rowu, ale do Centrum Utylizacji Odpadów, Organizacji Odzysku S.A w Warszawie, która następnie zajęła się jego utylizacją.

W wyniku akcji zebrano prawie 2 500 opon (tj. ok. 23 tony). Dzięki zbiórce zużyte opony będące odpadem stanowiącym poważne zagrożenie dla środowiska naturalnego, mogą stać się cennym surowcem wtórnym, który pozwala na znaczne oszczędności energii oraz materiałów potrzebnych do wytworzenia nowych produktów.

Zamieściła: Marzena Pielaszkiewicz

 

2012.06.06

Aktualności archiwum

 

Regulamin Konkursu Plastycznego

„Cudze chwalicie, swego nie znacie”

 1. Celem konkursu jest pogłębienie wiedzy dzieci i młodzieży na temat historii swego regionu i miejscowości, oraz promocja zabytkowego obiektu – Kaplicy p.w. Trójcy Przenajświętszej w Stróży . Tematem pracy plastycznej ma być Kaplica p.w. Trójcy Przenajświętszej w Stróży”

 2. Konkurs jest adresowany do uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kraśnik szkół podstawowych i gimnazjów.

 3. Każdy uczestnik może zgłosić tylko 1 pracę.

 4. Format prac jest dowolny, technika również dowolna: rysunek, wyklejanka, wydzieranka, pastele, rysunek ołówkiem, rysunek węglem.

 5. Praca winna być opatrzona na odwrocie notą o autorze : imię i nazwisko, wiek, adres zamieszkania oraz nr .tel. kontaktowego.

 6. Prace należy składać do dnia 27 sierpnia 2012r. w siedzibie GBP w Stróży-Kolonii, ul. Akacjowa 4.

 7. Prace będą oceniane w 2 kategoriach wiekowych : uczniowie szkół podstawowych oraz uczniowie gimnazjów. Przyznane zostaną nagrody w postaci książek za: I miejsce, II miejsce , III miejsce oraz po 1 wyróżnieniu w obu kategoriach wiekowych.

 8. Prace konkursowe oceni Jury powołane przez Dyrektora GBP.

 9. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się podczas imprezy pt. „Organizacja imprezy kulturalno rekreacyjnej – cudze chwalicie swego nie znacie – promocja dziedzictwa kulturowego i historycznego Stróży Kolonii” w dniu 16.09.2012 r. przy Kaplicy w Stróży.

 10. Nagrodzone prace zostaną zaprezentowane na wystawie podczas trwania imprezy.

 11. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom.

 12. We wszystkich sprawach nie uregulowanych decyduje Jury Konkursu. Zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za uznanie warunków regulaminu, wyrażenie zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz przeniesienie bezpłatnie praw autorskich w całości na rzecz Gminy Kraśnik.

Wszelkich informacji związanych z konkursem udziela

 dyr. GBP – Agnieszka Lidia Płatek

 tel. 81 821 13 79 lub kom. 505 319 583

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

Regulamin konkursu do pobrania w pliku pdf

Zamieściła: Beata Kuśmierczyk-Kufel

 

2012.05.24

ZBIÓRKA ZUŻYTYCH OPON

 

Urząd Gminy w Kraśniku, organizuje dla mieszkańców gminy Kraśnik, kolejną akcję zbiórki zużytych opon. Celem akcji jest stworzenie mieszkańcom gminy możliwości bezpłatnego pozbycia się zbędnych opon zalegających w garażach, budynkach gospodarskich i na posesjach oraz ograniczenie przypadków nielegalnego pozbywania się tego typu odpadów, czego efektem jest zaśmiecanie lasów, terenów zielonych, poboczy dróg itp.

Zbiórka zużytych opon odbędzie się w dniu 29 maja 2012 r. w godz. 16.00-18.00 w miejscowości Spławy Pierwsze na placu przy remizie OSP.

W związku z powyższym prosimy mieszkańców o wcześniejsze przygotowanie opon w taki sposób, aby były czyste, pozbawione piachu, innych zanieczyszczeń oraz felg.

Dodatkowe informacje na ww. temat udzielane są pod nr tel. 81 884 35 84

Zamieściła: Marzena Pielaszkiewicz

 
 

2012.05.10

AR i MR przyjmuje wnioski o udzielenie pomocy rolnikom, którym wymarzły uprawy

 

Od 2 maja do 1 czerwca 2012 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o udzielanie jednorazowej pomocy finansowej (de minimis) dla rolników i producentów rolnych, którzy w okresie zimowym na przełomie 2011 i 2012 roku ponieśli szkody w uprawach w wyniku ujemnych skutków przezimowania, w tym w wyniku wymarznięcia.

Szczegółowe informacje oraz formularz wniosku i oświadczenie o powierzchni upraw rolnych wymagających ponownego obsiewu opracowany przez ARiMR udostępniony jest na stronie internetowej www.arimr.gov.pl oraz w biurach powiatowych ARiMR.

 

Zamieściła: Marzena Pielaszkiewicz

 

2012.05.08

KOMUNIKAT

Na podstawie § 5 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 02 czerwca 2004 r.  w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie (Dz. U. Nr 142, poz. 1509) na terenie województwa lubelskiego w dniach 8-14 maja 2012 r. zostanie przeprowadzona akcja szczepienia przeciwko wściekliźnie lisów wolno żyjących metodą doustną.

Szczepionka będzie zrzucana z samolotu w ilości 30 dawek na 1 km² na wschód od linii wyznaczonej wzdłuż długości geograficznej 22˚50 ΄ E, na pozostałym terenie 20 dawek na 1 km².

Zrzuty obejmą kompleksy leśne, pola, łąki z pominięciem terenów zabudowanych.

Dawkę szczepionki stanowi pakiet w postaci stożkowatego krążka o wymiarach 30 mm x 9 mm, koloru brunatnego o intensywnym zapachu rybnym.

Osoba mająca kontakt ze szczepionką powinna niezwłocznie zgłosić się do lekarza medycyny.

Każdy kontakt zwierząt domowych ze szczepionką należy zgłosić do lekarza weterynarii.

Nie zaleca się organizacji polowań zbiorowych na terenach objętych szczepieniem w okresie 14 dni od daty wyłożenia szczepionki.

Psy należy trzymać na uwięzi, a koty w zamknięciu.

N i e  w o l n o  d o t y k a ć  s z c z e p i o n k i  !!!

Lubelski Wojewódzki Lekarz Weterynarii

Jerzy Zarzeczny

 

2012.05.08

KOMUNIKAT

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii podaje do publicznej wiadomości informację Z-cy Głównego Lekarza Weterynarii o obowiązującym zakazie stosowania maczek mięsno – kostnych w żywieniu zwierząt gospodarskich.

 

Pobierz: plik pdf

 

Zamieściła: Marzena Pielaszkiewicz

 

 

2012.05.04

 

Aktualności archiwum

Aktualności archiwum
 

 
 

2012.04.17

KOMUNIKAT WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W LUBLINIE ODDZIAŁ W KRAŚNIKU z dnia 11.04.2012 r.

 

GŁÓWNYM ZAPYLACZEM ROŚLIN UPRAWNYCH JEST PSZCZOŁA MIODNA

Stosując nieprawidłowo środki ochrony roślin powodujemy masowe niszczenia tych owadów, zatrucia zwierząt oraz skażenie środowiska naturalnego. Aby tego uniknąć należy przy wykonywaniu zabiegów ochrony roślin przestrzegać następujących zasad:

– zabiegi ochrony roślin wykonywać w optymalnych terminach, stosując ściśle zalecane dawki środków;

– bezwzględnie przestrzegać obowiązujących okresów prewencji dla pszczół;

– nie należy opryskiwać roślin kwitnących oraz roślin pokrytych spadzią podczas oblotu pszczół;

– w przypadku konieczności opryskania roślin tuż przed kwitnieniem lub w czasie kwitnienia, zabiegi wykonać wieczorem, poza godzinami oblotu pszczół używając preparatów o prewencji nie dłuższej niż 6 godzin;

– w uprawach sadowniczych przed wykonaniem zabiegu skosić kwitnące chwasty i rośliny okrywowe w międzyrzędziach;

– nie stosować w bezpośrednim sąsiedztwie pasiek /uli/ środków ochrony roślin zaliczanych do bardzo toksycznych dla pszczół, a także preparatów o okresie prewencji dłuższym niż 6 godzin;

– nie należy wykonywać zabiegów ochronnych przy silnym wietrze, który może spowodować znoszenie cieczy roboczej poza obszar uprawy chronionej.

 

Przed przystąpieniem do wykonania zabiegu należy bezwzględnie zapoznać się z etykietą – instrukcją stosowania środków ochrony roślin.

Małgorzata Ozon
Kierownik Oddziału
 

 
 

2012.04.17

SZKOLENIE

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej serdecznie zaprasza na bezpłatne szkolenie pt: „Ekologiczna uprawa owoców miękkich” w dniu 27 kwietnia 2012r. o godzinie 9:00 w Osiedlowym Domu Kultury CZERWONIAK ul. Kochanowskiego 1 A, Kraśnik.

 

Agata Iwanowicz-Łazarz
LGD Kraśnik
 

 
 

Aktualności archiwum

 

2012.04.02

SZKODY MROZOWE

Niekorzystne warunki atmosferyczne panujące zimą stały się przyczyną licznych strat w uprawach ozimych. Nadchodząca wiosna wymaga od rolników podjęcia decyzji o dokonaniu przesiewów. Zwracamy jednak uwagę, że zarówno tzw. komisje klęskowe, jak i likwidatorzy z towarzystw ubezpieczeniowych muszą dokonać oceny zakresu szkód przed likwidacją uszkodzonej plantacji. Z tego względu apelujemy do wszystkich poszkodowanych o niezwłoczne zgłaszanie szkód. Zgłoszenia szkód mrozowych przyjmowane są w Urzędzie Gminy w Kraśniku w pok. Nr 13 (I piętro) do dnia 13 kwietnia 2012 r. w godzinach pracy urzędu.

W przypadku posiadania polisy ubezpieczeniowej do uprawy, szkodę należy zgłosić do firmy w której dokonano ubezpieczenia.

 

Informacja Agencji Rynku Rolnego

w związku z ujemnymi skutkami przezimowania upraw

 

Szkody powstałe w uprawach zbóż w wyniku ujemnych skutków przezimowania w okresie zimowym 2011/2012 SĄ OBJĘTE DOPŁATAMI W RAMACH DE MINIMIS. Producenci rolni, którzy zużyli do siewu materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany, mogą ubiegać się o dopłatę z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie do upraw, które uległy zniszczeniu w wyniku ujemnych skutków przezimowania.

Producenci rolni, którzy chcą skorzystać z pomocy są zobowiązani do złożenia do właściwego ze względu na siedzibę lub adres zamieszkania OT ARR wniosku o przyznanie dopłaty do 25 czerwca.

Jednocześnie informujemy, iż przed podjęciem prac agrotechnicznych mających na celu likwidację zniszczonej uprawy (założonej z materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany), producent rolny powinien powiadomić właściwy Oddział Terenowy ARR o planowanych czynnościach w formie pisemnej, przekazanej za pośrednictwem poczty, fax-u lub poczty elektronicznej.

Dopłata ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie. W związku z tym, w okresie 3 lat łączna kwota pomocy dla producenta rolnego nie może przekroczyć 7500 euro.

Infolinia ARR 22 661 72 72

 

Zamieściła: Marzena Pielaszkiewicz

 
 

2012.03.28

INFORMACJA

Zgodnie z rocznym planem szkolenia na 2012 r. Szefa Obrony Cywilnej Gminy – Wójta Gminy Kraśnik w dniu 29 marca 2012 r. o godz. 13.00 w świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Stróży odbędzie się szkolenie z zakresu spraw obronnych i zarządzania kryzysowego dla pracowników Urzędu Gminy Kraśnik, radnych oraz sołtysów.

 

Zamieścił: Tadeusz Wrzesień

 
 

2012.03.27

KONFERENCJA

 

Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej, Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o. o., Państwowa Inspekcja Pracy w Lublinie Powiatowy Urząd Pracy w Kraśniku zapraszają na bezpłatną Konferencję pt: „Sposoby i możliwości zatrudnienia” (praca tymczasowa; najważniejsze zagadnienia prawa pracy, co należy wiedzieć podejmując tymczasową pracę i zatrudniając tymczasowego pracownika ; praca cudzoziemców na terenie RP )

Termin:11.04.2012r. (środa)

Dom weselny Biała Róża w Kraśniku ul. Struga 5 (obok PKS)

 
 

Grażyna Wieleba

Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej

 

2012.03.27

„DRZEWKO ZA OPONĘ”

 

Urząd Gminy w Kraśniku, promując czystość i porządek na terenie gminy organizuje pilotażową akcję zbiórki zużytych opon. Program skierowany jest do mieszkańców gminy Kraśnik. Konwencja tej akcji polega na ufundowaniu ok. 3- letnich sadzonek drzew (świerk) osobom, które przekażą zużyte opony do miejsca zbiórki. Fundatorem sadzonek jest Nadleśnictwo Kraśnik.

Zbiórka nie obejmuje podmiotów gospodarczych. W związku z powyższym prosimy mieszkańców o wcześniejsze przygotowanie opon w taki sposób, aby były czyste, pozbawione piachu, innych zanieczyszczeń oraz felg.

 

Zbiórka zużytych opon odbędzie się w dniu 02 kwietnia 2012 r. w godz. 16.00-18.00 w następujących punktach gminy:

1. Słodków Trzeci – plac przy remizie OSP

2. Stróża – plac przy remizie OSP

3. Karpiówka – boisko

 

Dodatkowych informacji na ww. temat udzielamy pod nr tel. 81 884 35 84.

 

Zamieściła: Marzena Pielaszkiewicz

 

2012.03.16

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny zaprasza do udziału w projekcie

 

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny rozpoczęła realizację projektu: „Budowanie nowoczesnego sektora Ekonomii Społecznej na terenie województwa lubelskiego” w ramach Priorytetu VII, Poddziałania 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej.

 

Więcej o projekcie w ulotkach:

 

Zamieściła: Małgorzata Kulina

2012.03.15

Nowe umowy z dofinansowaniem unijnym…

 

W dniu 19 stycznia 2012 r. Wójt Gminy Kraśnik Mirosław Chapski i Skarbnik Gminy Marzeną Rozmus podpisali z Zarządem Województwa Lubelskiego umowę na realizację projektu pt. „Przebudowa stadionu i budowa obiektów sportowych w miejscowości Stróża–Kolonia wraz z infrastrukturą towarzyszącą – II etap” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Złożony w dniu 27 czerwca 2011 r. wniosek przeszedł pozytywnie ocenę i znalazł się na liście projektów, które otrzymają dofinansowanie.

Realizacja wniosku ma na celu wzrost poziomu kultury oraz poprawę dostępności do usług kulturalnych, społecznych i sportowych na terenie Gminy Kraśnik. Zakres rzeczowy zadania obejmuje: budowę boiska wielofunkcyjnego, ogrodzenia boiska, wyposażenie boiska wielofunkcyjnego, wykonanie chodników wokół boiska, budowę lodowiska oraz budowę rozbiegu i zeskoku w dal.

Koszt całkowity inwestycji wynosi – 468 746,85 zł.

Kwota dofinansowania – 180 678 zł.

 

W dniu 13 marca 2012 r. została również podpisana umowa o dofinansowanie z Zarządem Województwa Lubelskiego projektu pt. „Organizacja imprezy kulturalno rekreacyjnej – cudze chwalicie swego nie znacie – promocja dziedzictwa kulturowego i historycznego Stróży–Kolonii”. Projekt polega na zorganizowaniu w dniu 16.09.2012r. imprezy kulturalno – rekreacyjnej promującej Kaplicę pw. Trójcy Świętej w Stróży. Podczas imprezy przewidziano wykłady na temat kaplic na planie trójkąta ich znaczenie w architekturze oraz o związkach rodziny Zamoyskich ze Stróżą. Ponadto w trakcie imprezy przewidziano podsumowanie konkursu plastycznego, występny zespołów artystycznych oraz projekcję filmu w plenerze.

Planowana impreza przyczyni się do wzrostu atrakcyjności Stróży-Kolonii. Celem operacji jest aktywizacja mieszkańców sołectwa, wzmocnienie kapitału społecznego oraz poprawa dostępności do usług kulturalnych i rekreacyjnych.

Koszt całkowity operacji: 13 892,42 zł.

Kwota dofinansowania: 9 155,77 zł.

 

Zamieściła: Beata Kuśmierczyk-Kufel

 

2012.03.08

Aktualności archiwum

  Z OKAZJI DNIA KOBIET 

Paniom

z okazji Ich święta składamy najlepsze życzenia.

Życzymy aby codzienność

przynosiła Paniom zadowolenie, poczucie dobrze wypełnianych obowiązków i aby codzienność przynosiła Paniom pewność jutra.

Życzymy dużo zdrowia, radości, oparcia w drugim człowieku,

uznania i szczęścia.

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Hanaj

Wójt

Mirosław Chapski

2012.03.01

Informacja KRUS

 

Od 1 lutego br. obowiązuje ustawa z dnia 13 stycznia 2012 r. o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za 2012 r. (Dz.U. z dnia 1 lutego 2012 r. poz. 123), która na okres przejściowy do 31 grudnia 2012 r. określa podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników oraz zasady ich finansowania.

 

Zgodnie ze wskazaną ustawą, składka zdrowotna wynosi za każdą osobę ubezpieczoną w gospodarstwie rolnym 1 zł miesięcznie od każdego hektara przeliczeniowego użytków rolnych w gospodarstwie. Składki opłacane są w terminach kwartalnych określonych dla składek na ubezpieczenie społeczne rolników, począwszy od II kwartału 2012 r., tj. do 30 kwietnia za II kwartał, do 31 lipca za III kwartał, do 31 października za IV kwartał br.

 

Z własnych środków składkę zdrowotną zobowiązani są opłacać rolnicy prowadzący gospodarstwa rolne o powierzchni gruntów rolnych 6 ha przeliczeniowych i więcej, w wysokości 1 zł miesięcznie za każdy pełny hektar przeliczeniowy od każdej osoby ubezpieczonej w gospodarstwie.

 

Sposób finansowania składek zdrowotnych:

 

w gospodarstwach o powierzchni gruntów rolnych:

 1. poniżej 6 ha przeliczeniowych – składkę opłaca budżet państwa za każdego ubezpieczonego rolnika i domownika, w wysokości 1 zł za każdy ha przeliczeniowy;

 2. 6 i więcej ha przeliczeniowych – składkę opłaca rolnik za każdą osobę ubezpieczoną, w wysokości 1 zł za każdy hektar przeliczeniowy;

 

Inspektor Prewencji KRUS

Dariusz Wcisło

 

2012.02.29

KOLEKTORY SŁONECZNE – ETAP II

 

Gmina Kraśnik prowadzi zapisy chętnych na montaż kolektorów słonecznych (solary) do ogrzania ciepłej wody użytkowej. Wstępny szacunek odpłatności mieszkańca za zestaw do ogrzewania wody wynosi około 2500 zł. Opłata wnoszona będzie w momencie zawarcia umowy przez Gminę Kraśnik o dofinansowanie projektu „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż kolektorów słonecznych na terenie gminy Kraśnik – etap II”.

 

Warunkiem otrzymania kolektora słonecznego będzie zawarcie umowy przez właściciela domu z Gminą na bezpłatne udostępnienie budynku w celu zainstalowania instalacji solarowej.

 

W celu przystąpienia do projektu należy wypełnić Deklarację uczestnictwa i złożyć ją w Urzędzie Gminy Kraśnik (pok. 14 – sekretariat) do 14 marca 2012r. Deklarację można pobrać w sekretariacie Urzędu lub z naszej strony internetowej (poniżej).

 

WARUNKIEM REALIZACJI PROJEKTU JEST POZYSKANIE NA TEN CEL ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH PRZEZ GMINĘ.

 
 
 
 

Aktualności archiwum

 

2012.02.29

,,AKTYWIZACJA SPOŁECZNO – ZAWODOWA OSÓB BEZROBOTNYCH NA TERENIE GMINY KRAŚNIK”

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kraśniku realizuje projekt pt. „Aktywizacja społeczno – zawodowa osób bezrobotnych na terenie Gminy Kraśnik”. Realizacja projektu rozpoczęła się w m-c styczniu i będzie trwała do m-ca grudnia 2012 roku i obejmie 15- beneficjentów.

 

Projekt adresowany jest do osób niepracujących, uczących się będących w wieku aktywności zawodowej, w szczególności długotrwale bezrobotnych, niepełnosprawnych o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach.

 

Celem projektu jest zapewnienie równych szans dostępu do zatrudnienia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, poprzez przygotowanie tych osób do wejścia na rynek pracy i integracji z rynkiem pracy.

 

W ramach projektu realizowane są następujące działania:

 • warsztaty w zakresie podniesienia kompetencji społecznych,

 • szkolenia zawodowe dostosowane do potrzeb każdego z beneficjentów,

 • sfinansowanie zajęć szkolnych w celu uzupełnienia wykształcenia,

 • indywidualne doradztwo zawodowe,

Udział w projekcie jest bezpłatny.

 

Informacje na temat projektu są udzielane telefonicznie pod numerem telefonu: 81 884 32 16 lub w siedzibie GOPS przy ulicy Kościuszki 24 w Kraśniku.

 
 

Do pobrania:         

Plakat – (plik w formacie pdf. Aktualności archiwum )

 
 

2012.02.17

KOMUNIKAT

 

Informuje się, że zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 roku, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) oczyszczanie ze śniegu i lodu oraz usuwanie błota i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości należy do właścicieli lub zarządców tych nieruchomości. Zgodnie z art. 31 ustawy o drogach publicznych, utrzymanie zjazdów, łącznie ze znajdującymi się pod nimi przepustami należy do właścicieli lub użytkowników gruntów przyległych do drogi. W związku z tym prosimy mieszkańców o udrażnianie przepustów pod zjazdami.

 

2012.02.09

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kraśnik na rok 2012.

 

Wójt Gminy Kraśnik podaje do publicznej wiadomości projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kraśnik w 2012 roku”. Wszelkie uwagi i propozycje dotyczące w/w programu organizacje społeczne, stowarzyszenia i fundacje, których statutowym celem jest ochrona zwierząt oraz przeciwdziałanie bezdomności zwierząt, mogą zgłaszać w formie pisemnej do dnia 05 marca 2012 roku, na podane niżej adresy:

• adres poczty elektronicznej: sekretariat@gminakrasnik.pl

• numer faksu 81 884 37 87,

• adres siedziby: Urząd Gminy Kraśnik, ul. Kościuszki 24, 23-200 Kraśnik.

 

Treść projektu uchwały znajduje się w wersji elektronicznej na stronie www.krasnik.bip.lublin.pl, a także jest dostępna bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy w pok. nr 13 (I piętro).

 

Do pobrania:

 

2012.01.16

Nowy wzór deklaracji w podatku od środków transportowych

 

Od 2012 r. zaczął obowiązywać nowy wzór deklaracji w podatku od środków transportowych DT-1 i DT-1/A. W szczególności dotyczy on osób prawnych, ponieważ osoby fizyczne będą mogły do końca 2012 r. korzystać z dotychczasowych deklaracji.

 

Nowy wzór został określony w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych z dnia 23 grudnia 2011 r. (Dz.U. nr 293, poz. 1731).

Zmiana podyktowana jest przejściem z NIP na PESEL, w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku VAT, który jest identyfikatorem podatkowym tych osób.

 

Zmieni się także terminologia odnosząca się do homologacji:

• „certyfikat Euro” zastąpiono „poziomem emisji spalin”

• oraz uzupełniono poziomy emisji spalin o Euro I, II, III, IV, V, które są stosowane dla pojazdów homologowanych na zgodność z Dyrektywą 2005/55/WE i obejmują pojazdu M1, M2, N1, N2 o masie odniesienia przekraczającej 2.160 kg oraz M3 i N3).

 

Nowe wzory deklaracji znajdują się w załącznikach do niniejszej informacji. Można je również otrzymać w Referacie Podatkowym, pok. nr 8.

 

Do pobrania:

2012.01.16

 

Wójt Gminy Kraśnik

na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2010 roku nr 234 poz. 1536 ze zm.)

ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych w 2012 roku przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

 

Do pobrania:

 

2012.01.05

Drodzy internauci,

   My rodzice Rafałka Zioło składamy serdeczne podziękowanie za okazaną pomoc naszemu synkowi, który 12 lipca 2009 r. uległ bardzo ciężkiemu wypadkowi (został staranowany przez samochód osobowy).

   Podziękowania składamy pracownikom urzędu gminy, radnym Gminy Kraśnik, sąsiadom, znajomym, nauczycielom, dzieciom i młodzieży szkolnej oraz wszystkim ludziom dobrej woli.

   Wyrazy wdzięczności składamy instytucjom i organizacjom jak również osobom prywatnym, które włączyły się w zbiórkę “nakrętek”.

   Gromadzone środki są niezbędne do kontynuacji systematycznej rehabilitacji naszego dziecka.

   Bez Państwa pomocy nie bylibyśmy w stanie udźwignąć ciężaru kosztów leczenia i rehabilitacji, zważywszy na fakt korzystania z prywatnych gabinetów i klinik specjalistycznych.

   Zwracamy się do Państwa z apelem o kontynuację akcji zbierania nakrętek oraz o dalsze przekazywanie 1% podatku na Fundację VOTUM do której należy nasz synek Rafał:

        FUNDACJA VOTUM

        KRS 0000272272

        Dla Rafałka Zioło

        23-206 Słodków Pierwszy 160

Osoby prywatne mogą również przekazywać środki na konto bankowe:

32 1500 1067 1210 6008 3182 0000 z dopiskiem: dla Rafałka Zioło.

WSZYSTKIM LUDZIOM DOBREJ WOLI SKŁADAMY PODZIĘKOWANIE W IMIENIU NASZEGO SYNKA RAFAŁA.

Rodzice

Jan i Anna Zioło

Może Ci się również spodoba