INFORMACJA o wynikach otwartego konkursu na wykonanie zadań publicznych w 2013 roku

herb kraśnik

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 15 ust 2h i 2j  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) po zapoznaniu się z propozycjami Komisji Konkursowej do spraw oceny i wyboru ofert na zlecenie realizacji zadań w ramach pożytku publicznego na terenie gminy Kraśnik która na posiedzeniu w dniu 26.02. 2013 r. dokonała oceny oferty na wykonanie zadań publicznych w 2013 roku przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego jakim jest działalność świetlicy społeczno terapeutycznej w Stróży, przyznaje się do wykonywania zadanie publiczne polegające na prowadzeniu świetlicy społeczno terapeutycznej w Stróży przez:

Instytut Akcji Katolickiej Achidiecezji Lubelskiej z siedzibą w Lublinie przy ul. Droga Męczenników Majdanka 27; 20-325 Lublin

– kwota dofinansowania – 10 000,00 zł.

Może Ci się również spodoba