Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kraśnik na 2013 rok

herb kraśnik

     Wójt Gminy Kraśnik podaje do publicznej wiadomości projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kraśnik w 2013 roku”.

     Uwagi i opinie należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Kraśnik, pokój nr 13, w dni robocze, w godzinach od 7.30 do 15.30 lub przesłać na podane niżej adresy:

•   adres poczty elektronicznej: sekretariat@gminakrasnik.pl

•   numer faksu 81 884 37 87,

•   adres siedziby: Urząd Gminy Kraśnik, ul. Kościuszki 24, 23-200 Kraśnik.

 

 PROJEKT

Uchwała Nr XXVII/……/2013

Rady Gminy Kraśnik

z dnia ……………………… 2013 r.

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kraśnik na 2013 rok

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 11a ust. 1-5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r., Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.), Rada Gminy Kraśnik uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kraśnik na 2013 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady

        Andrzej Hanaj  

Załącznik do

Uchwały Nr XXVII/……/2013

Rady Gminy Kraśnik

z dnia ………………….2013 roku

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ PRZECIEWDZIAŁANIA BEZDOMNIOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY KRAŚNIK NA 2013 ROK

I. Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Niniejszy Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kraśnik na 2013 rok, zwany dalej Programem ma zastosowanie do bezdomnych zwierząt domowych, szczególnie psów i kotów, w tym kotów wolnożyjących oraz zwierząt gospodarskich.

2. Realizacja założeń Programu w ramach wykonywania zadania własnego gminy, oparta będzie na współdziałaniu mieszkańców Gminy Kraśnik, Policji, Straży Pożarnej, Powiatowego Lekarza Weterynarii, dzierżawców obwodów łowieckich na terenie gm. Kraśnik oraz organizacji społecznych, stowarzyszeń i fundacji, których statutowym celem jest ochrona zwierząt oraz przeciwdziałanie bezdomności zwierząt.

§ 2. Cele gminnego programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt domowych:

1) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Kraśnik,

2) opieka nad wolno żyjącymi kotami w tym ich dokarmianie,

3) odławianie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Kraśnik,

4) ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt domowych, szczególnie psów i kotów,

5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt,

6) usypianie ślepych miotów,

7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich,

8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej zwierzętom poszkodowanym w wypadkach drogowych na terenie Gminy Kraśnik.

II. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt

§ 3. Gmina Kraśnik zapewni bezdomnym zwierzętom miejsca w Schronisku dla Zwierząt Bezdomnych Nowodwór, 21-100 Lubartów.

III. Opieka nad kotami wolno żyjącymi

§ 4. Opieka nad wolno żyjącymi kotami jest realizowana poprzez:

1) ustalenie miejsc, w których przebywają koty wolno żyjące,

2) zapewnienie dokarmiania i wody pitnej w miejscach bytowania bezdomnych kotów,

3) otoczenie w miarę potrzeby opieką weterynaryjną wolno żyjące koty.

IV. Odławianie bezdomnych zwierząt

§ 5.

1. Odławianiem objęte są bezdomne zwierzęta pozostawione bez opieki, w stosunku do których nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką dotychczas pozostawały, a w szczególności chore lub zagrażające życiu, zdrowiu i bezpieczeństwu ludzi.

2. Odławianie realizowane jest w formie interwencji po zgłoszeniu do schroniska, wykonanym przez uprawnionego pracownika Urzędu Gminy w Kraśniku.

3. Odławianie i transport bezdomnych zwierząt wykonywane jest przez pracowników Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Nowodworze i odbywa się w czasie do 48 godzin od momentu zgłoszenia.

V. Sterylizacja i kastracja zwierząt w schroniskach dla zwierząt

§ 6.

1. Obligatoryjnej sterylizacji lub kastracji podlegają wszystkie zwierzęta bezdomne umieszczone w schronisku.

2. Zabiegi sterylizacji lub kastracji mogą być przeprowadzone wyłącznie przez lekarza weterynarii.

3. Zabiegom sterylizacji lub kastracji nie podlegają zwierzęta w okresie 14 dni od umieszczenia w schronisku z uwagi na możliwość zgłoszenia się właściciela lub opiekuna.

VI.  Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt

§ 7.

Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt Gmina realizuje poprzez:

1. informowanie o możliwości adopcji na tablicach ogłoszeń, na stronach internetowych, oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy,

2. współdziałanie z organizacjami społecznymi w zakresie poszukiwania nowych właścicieli dla zwierząt bezdomnych.

VII.   Usypianie ślepych miotów

§ 8.

1. Zabieg usypiania ślepych miotów może być wykonywany wyłącznie przez lekarza weterynarii w schronisku dla zwierząt bezdomnych lub w lecznicy dla zwierząt na podstawie umowy zawartej z gminą.

2. Zabieg uśpienia powinien być wykonywany przez lekarza weterynarii w sposób humanitarny.

VII. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich

§ 9. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich pozbawionych właściwej opieki następuje na podstawie umowy zawartej przez Gminę Kraśnik z właścicielem gospodarstwa p. Jerzym Serwinek, Pasieka Kolonia 24, 23-200 Kraśnik, gm. Kraśnik.

VIII. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt

§ 10.

1. Zapewnienie opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt realizowane jest przez Gminę Kraśnik na podstawie umowy zawartej z Lecznicą dla Zwierząt w Kraśniku, ul. Rzeczycka 10, 23-200 Kraśnik, Tel. 81 825 22 86.

2. Wskazana lecznica świadczy swoje usługi całodobowo.

IX. Źródła finansowania realizacji zadań wynikających z programu

§ 11.

1. Rada Gminy Kraśnik uchwalając coroczny budżet, zapewnia według zapotrzebowania środki finansowe na realizację zadań Gminy związanych z przeciwdziałaniem bezdomności zwierząt oraz opieki nad zwierzętami bezdomnymi.

2. W 2013 r. ogólny budżet na realizację zadania wynosi 8 000,00 zł, w tym na:

– odłowy bezdomnych zwierząt – 5 000,00 zł,

– sterylizację i kastrację zwierząt – 1 000,00 zł,

– usypianie ślepych miotów – 400,00 zł,

– dokarmianie – 400,00 zł,

– obsługę weterynaryjną 1 200,00 zł.

3. Istnieje możliwość zwiększenia kwoty przeznaczonej na realizację założeńw trakcie jego realizacji, jeśli środki wymienione w ust. 2 § 10 okażą się niewystarczające.

4. Środki finansowe wydatkowane będą w oparciu o Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości000,00 euro, stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 17/K/2010 Wójta Gminy Kraśnik z dnia 31 grudnia 2010 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Może Ci się również spodoba