Informacja o sesji Rady Gminy

herb kraśnik

Informacja o sesji Rady Gminy

Kraśnik, dn. 23 stycznia 2013 r.

 

I N F O R M A C J A

 

         Informuję, że dnia 30 stycznia 2013 r. (środa) o godz. 1200 w Sali posiedzeń Urzędu Gminy w Kraśniku przy ul. Kościuszki 24, odbędzie się XXVI sesja VI kadencji Rady Gminy Kraśnik.

 

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie z prac komisji stałych.
5. Informacja Wójta o podejmowanych działaniach między sesjami.
6. Interpelacje i zapytania.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmiany uchwały budżetowej,
b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
c) zmiany  uchwały  Nr XVIII/101/2012  Rady  Gminy  Kraśnik  z  dnia  25  maja  2012 roku w sprawie wyrażenia intencji uczestnictwa Gminy Kraśnik w projekcie realizowanym przez Powiat Kraśnicki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 pn.: ,,Budowa Infrastruktury Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Kraśnickiego”,
d) uchylenia uchwały Nr XIX/107/2012 Rady Gminy Kraśnik z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatora lub przewoźnika
z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Kraśnik,
e) przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kraśnik,
f) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości,
g) określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kraśnik
i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
8. Przyjęcie sprawozdania z wykonania planu pracy Rady Gminy Kraśnik za 2012 rok.
9. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej w 2012 roku.
10. Przyjęcie sprawozdania z działalności komisji stałych Rady Gminy Kraśnik za 2012 rok.
11. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2013 rok.
12. Zatwierdzenie planów pracy komisji stałych Rady Gminy Kraśnik na 2013 rok.
13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
14.Wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad sesji.

Może Ci się również spodoba