40-lecie Gminy Kraśnik

herb kraśnik

     Pierwszego stycznia 2013 roku minęło Gminie Kraśnik 40 lat istnienia. Jest to okres bardzo krótki. Wielu z nas pamięta czas, w którym z terenów Gromadzkiej Rady Narodowej w Stróży, z części terenów Gromadzkiej Rady Narodowej w Olbięcinie i z części terenów Miejskiej Rady Narodowej w Kraśniku utworzona została Gmina Kraśnik.

Gmina nasza jest typową gminą rolniczą i jednocześnie gminą, która otacza miasto Kraśnik. Charakterystyczną i wyróżniającą cechą gminy jest stały wzrost liczby mieszkańców. Na tereny naszej gminy sprowadziło się nie tylko wielu mieszkańców miasta Kraśnik i okolicznych gmin ale również wielu mieszkańców pozostało w naszej gminie. Największym zainteresowaniem w ostatnich latach cieszą się działki w Stróży Kolonii, w Spławach Pierwszych, w Spławach Drugich i w Dąbrowie Bór.

 

 

Zmiany demograficzne przedstawiają się następująco:

 

Lp

Nazwa miejscowości

Liczba mieszkańców gminy w latach:

01.01.1973r.

01.01.2012r.

1.

Dąbrowa Bór

103

168

2.

Karpiówka

235

429

3.

Kowalin

169

294

4.

Lasy

163

376

5.

Mikulin

80

137

6.

Pasieka

169

361

7.

Pasieka-Kolonia

60

61

8.

Podlesie

263

467

9.

Słodków Drugi

402

663

10.

Słodków Pierwszy

493

804

11.

Słodków Trzeci

437

689

12.

Spławy Drugie

90

225

13.

Spławy Pierwsze

137

355

14.

Stróża

372

782

15.

Stróża Kolonia

428

1078

16.

Suchynia

236

521

 

Razem

3837

7410

 

Jak zauważają starsi mieszkańcy bardzo wyraźnie widoczna jest ilość i jakość dróg gminnych.

Do 1990 roku w kategorii dochodów na 1 mieszkańca gmina nasza była gminą zamożną. Znaczący wpływ na tą sytuację miała produkcja cegły. Później sytuacja zmieniała się. Obecnie w dochodzie na 1 mieszkańca gminy jesteśmy w środku tabeli gmin województwa lubelskiego. Mimo dobrej sytuacji ekonomicznej gminy nie szły za nią inwestycje w terenie. Przyczyną takiej sytuacji było blokowanie znacznej części dochodów gminy przez Wojewódzką Radę Narodową.

Największy rozwój gminy w infrastrukturę techniczną rozpoczął się po roku 90, czyli po zmianach społeczno-gospodarczo-politycznych. Gmina wyposażona została wówczas
w osobowość prawną, w majątek i na gminę nałożone zostały obowiązki, czyli zadania własne i zlecone.

Gmina posiada wykonaną sieć wodociągową, gazową i telefoniczną (chociaż ta
w dobie rozwoju telefonii komórkowej utraciła swoje pierwotne znaczenie). Od 2008 roku rozpoczęta została budowa sieci kanalizacyjnej. Od tego to roku do chwili obecnej wykonanych zostało łącznie …. kilometrów sieci, co dało 360 przyłączy. Pierwszą miejscowością, w której została wybudowana w 1999 roku kanalizacja jest Podlesie z 44 przyłączami.

           Duże środki finansowe gmina przeznaczała na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców: przez lata systematycznie poprawiany jest stan dróg gminnych i z dofinansowaniem gminy powiatowych. Wykonanych zostało wiele kilometrów chodników dla pieszych. Zamontowanych zostało również wiele kilometrów oświetlenia – nasze drogi oświetla obecnie 840 lamp.

Znaczne środki finansowe zainwestowane zostały w oświatę. Wybudowane zostało gimnazjum w Stróży Kolonii, wykonana została termomodernizacja budynków szkolnych
(z wyjątkiem Kowalina i przedszkola w Stróży Kolonii). Wymienione zostały okna we wszystkich placówkach będących własnością gminy. Opieką przedszkolną objętych mamy prawie wszystkich przedszkolaków – oddziały przedszkolne utworzone zostały w Słodkowie Trzecim i w Kowalinie. Przedszkolakom przebywającym w przedszkolach miejskich gmina pokrywa koszty w takiej samej wysokości jak miasto dopłaca swoim przedszkolakom.

Uczniowie w naszych szkołach mają zapewnioną opiekę świetlicową, realizowanych jest wiele kół zainteresowania, w tym sportowych. W każdej szkole funkcjonuje stołówka samorządowa finansowana przez gminę. Szkoły są bardzo dobrze wyposażone. Poziom nauczania jest wysoki. Świadczy o tym fakt pobierania nauki w Gimnazjum Publicznym im. Jana Pawła II w Stróży Kolonii przez uczniów z innych gmin, głównie z Kraśnika. Ponadto wyniki różnych egzaminów są wyższe od średniej powiatowej a często również od wojewódzkiej. Zachęcamy rodziców do zapisywania uczniów do naszych szkół.

Na oświatę rocznie wydajemy z dochodów własnych oprócz subwencji ok. 3,5 miliona złotych.

W istotny sposób zmodernizowana została baza sportowa. Wykonanych zostało wiele placów zabaw, które cieszą się dużym zainteresowaniem najmłodszych. Wzrosło znacznie zainteresowanie mieszkańców wynajmem świetlic, które zostały odremontowane. Na dobrym poziomie w naszej gminie następuje rozwój kultury fizycznej. Obok istniejącego od lat LKS Stróża powstał niedawno LKS Kowalin- zrzeszający młodzież ze Spław i Kowalina. Na bazie szkół działają uczniowskie kluby sportowe, które odnoszą spore sukcesy.

Ożywia się również działalność kulturalna. W tym roku 35 – lecie obchodzić będą Kowalanki, a 5 – lecie Suchynianki. Przypomnijmy, że panie z Suchyni są zespołem śpiewaczo-kabaretowym. Oba zespoły cieszą się dużym uznaniem.

Jesteśmy jedną z gmin, w której dbałość o zachowanie naturalnych źródeł energii jest dosyć duża. Wdrażamy różne systemy pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych.
Z projektu z dofinansowania zewnętrznego zamontowanych zostało 427 instalacji kolektorów słonecznych do wytwarzania ciepłej wody użytkowej.

Gmina prowadzi prace w kierunku budowy farmy wiatraków. Obecnie trwają prace nad zmianą planu zagospodarowania przestrzennego gminy.

Celem budowy urządzeń do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych jest konieczność oszczędzania surowców, które się wyczerpują: gazu, węgla, ropy naftowej, drewna.

            Zapotrzebowanie na dalszy rozwój gminy jest ciągłe. Stają przed nami co raz to nowsze wyzwania. Zawsze jest coś do zrobienia. Mieszkańcy corocznie składają jak najbardziej uzasadnione społecznie potrzeby na kwotę około 15 milionów. Tyle bylibyśmy
w stanie wydać, gdyby takie środki były. Na wiele zadań pozyskiwaliśmy pieniądze z wielu źródeł zewnętrznych.

Zmienia się systematycznie charakter pracy samorządu. Nakładane są coraz to nowe obowiązki, na które gmina nie otrzymuje dofinansowania. Następuje zmiana modelu funkcjonowania gminy. Gmina staje się organizatorem życia publicznego. Już nie tylko samorząd ma dbać o zabezpieczenie zbiorowych potrzeb obywateli w drodze usług powszechnie dostępnych, np. woda, ścieki, śmieci, gaz i energia, podstawowa opieka zdrowotna, kultura, edukacja, sport, itp., ale również indywidualnych, np. mieszkania socjalne. Wszyscy wiemy z czym to się wiąże. Systematycznie następuje przesuwanie pieniędzy z inwestycji na cele socjalno-społeczne.

            Jako samorząd wyrażamy nadzieję, że gmina będzie systematycznie się rozwijać,a rosnące potrzeby mieszkańców będą zabezpieczane. Oczekujemy od Państwa jako administracja współpracy i zrozumienia, że wszystkiego jednocześnie u wszystkich nie da się wykonać. W niektórych miejscowościach niektóre inwestycje były wykonane w latach wcześniejszych. Teraz takie same zadania wykonuje się u innych.

            Z okazji rozpoczynającego się Nowego Roku życzymy Państwu zdrowia i szczęścia.

                                                                                                                   Mirosław Chapski

Może Ci się również spodoba