Zmiana imienia i nazwiska

herb kraśnik

Komórka odpowiedzialna: Urząd Stanu Cywilnego

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy w Kraśniku, ul. Kościuszki 24, budynek w podwórzu, tel/fax (81) 825 23 38

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY 
• decyzja administracyjna

Wymagane dokumenty:

• Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska wraz z uzasadnieniem, 
• Odpisy zupełne aktów stanu cywilnego osoby, której ma dotyczyć zmiana oraz jej małoletnich dzieci,

   jeżeli zmiana nazwiska rozciąga się na dzieci,
• Dokumenty uzasadniające wniosek i mogące mieć wpływ na rozstrzygnięcie postępowania, 
• Zeznania świadków przyjmowane do protokołu,
• Oryginał dowodu wpłaty opłaty skarbowej,
• Dokument stwierdzający tożsamość (do wglądu). Jeżeli przedłożony dokument stwierdzający tożsamość

  nie zawiera numeru PESEL wnioskodawca przedkłada również zaświadczenie o nadaniu numeru PESEL.

Załączniki do pobrania:

• Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska  (pobierz wniosek Zmiana imienia i nazwiska)

• Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska małoletniego dziecka   (pobierz wniosek Zmiana imienia i nazwiska)

Podstawa Prawna:

Art. 12 ustawy z dnia 17 października 2008 roku o zmianie imienia i nazwiska

(tekst jednolity Dz. U. Nr 220 poz. 1414)

Termin składania dokumentów:

na bieżąco

Termin załatwienia sprawy:

Wydanie decyzji następuje w terminie miesiąca od daty złożenia wniosku oraz wymaganych dokumentów.
 

Wysokość opłaty skarbowej:

37,00 zł za decyzję
 

Forma płatności:

W kasie urzędu lub na rachunek bankowy urzędu.

MIEJSCE I FORMA ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW 
-Osobiste złożenie w USC.

ODBIÓR DOKUMENTÓW 
Odbiór decyzji – pocztą za potwierdzeniem odbioru lub osobiście w USC

OSOBA UPRAWNIONA DO ODBIORU DOKUMENTÓW 
– Wnioskodawca lub osoba upoważniona

Dodatkowe informacje:

• Wniosek składa się w USC właściwym ze względu na miejsce pobytu stałego wnioskodawcy, a w przypadku jego braku, w USC właściwym ze względu na ostatnie miejsce pobytu stałego, w przypadku braku i tego, w USC m.st. Warszawy. 
• Wniosek zostaje uwzględniony, gdy jest uzasadniony ważnymi względami, a w szczególności, gdy wnioskodawca nosi nazwisko ośmieszające, nie licujące z godnością człowieka, albo pragnie zmienić swoje nazwisko na nazwisko, którego używa, lub powraca do nazwiska, które zostało bezprawnie zmienione.
• Nie można dokonać zmiany nazwiska na nazwisko historyczne, wsławione na polu kultury i nauki, działalności politycznej, społecznej albo wojskowej, chyba że wnioskodawca posiada członków rodziny o tym nazwisku lub jest on powszechnie znany pod tym nazwiskiem. 
• Zmiana imienia małoletniego dziecka na wniosek jednego z rodziców, wymaga zgody drugiego z rodziców. 
• Gdy dziecko ukończyło 13 lat, potrzebna jest również jego zgoda na zmianę nazwiska.
 

Tryb odwoławczy:

Wojewoda Lubelski za pośrednictwem Kierownika USC Gminy Kraśnik. 
 

Termin złożenia odwołania:

14 dni od dnia otrzymania decyzji

 

Osoba odpowiedzialna: Małgorzata Rejowska

Może Ci się również spodoba