Zgłoszenie zgonu

herb kraśnik

Komórka odpowiedzialna: Urząd Stanu Cywilnego

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy w Kraśniku, ul. Kościuszki 24, budynek w podwórzu, tel/fax (81) 825 23 38

Wymagane dokumenty:

• Dowód osobisty osoby zmarłej
• Książeczka wojskowa osoby zmarłej (mężczyźni do lat 50)
• Dowód osobisty osoby zgłaszającej zgon (do wglądu)
• Odpisy aktów stanu cywilnego dotyczące osoby zmarłej jeżeli są w posiadaniu zgłaszającego zgon. 
Uwaga:

Podstawą sporządzenia aktu zgonu jest „Karta zgonu” wydana przez lekarza lub placówkę służby zdrowia.

Podstawa Prawna:

Art. 64 – 69 ustawy z dnia 29 września 1986r. – Prawo o Aktach Stanu Cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2004 roku nr 161, poz. 1688).
 

Termin składania dokumentów:

• Zgon osoby należy zgłosić najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia zgonu.
• Jeżeli zgon nastąpił w związku z chorobą zakaźną w ciągu 24 godzin. 
 

Termin załatwienia sprawy: na bieżąco 
 

Wysokość opłaty skarbowej:

Rejestracja zgonu oraz 3 odpisy aktu zgonu są bezpłatne
Każdy następny odpis:

skrócony – 22 zł,

wielojęzyczny odpis skrócony – 22 zł

zupełny – 33 zł

Dodatkowe informacje:

• Zgłoszenia dokonuje się w USC właściwym ze względu na miejsce zgonu. 
• Zgłaszając zgon należy podać: imiona, nazwisko i nazwisko rodowe osoby zmarłej, jej stan cywilny, datę i miejsce urodzenia, ostatnie stałe miejsce zamieszkania, imiona i nazwiska rodowe rodziców oraz imiona, nazwisko i nazwisko rodowe współmałżonka osoby zmarłej (nie dot. rozwiedzionych).
• Obowiązek zgłoszenia zgonu do Urzędu Stanu Cywilnego ciąży w kolejności na następujących osobach:
  – małżonku lub dzieciach zmarłego,
  – najbliższych krewnych lub powinowatych,
  – osobach, które zamieszkiwały w lokalu, w którym nastąpił zgon,
  – osobach, które były obecne przy zgonie lub naocznie się o nim przekonały,
  – administratorze domu.

ODBIÓR DOKUMENTÓW 
Odbiór odpisów aktu urodzenia – osobiście w USC 

OSOBA UPRAWNIONA DO ODBIORU DOKUMENTÓW 
Osobą uprawnioną do odbioru 3 bezpłatnych odpisów aktu zgonu jest osoba zgłaszająca zgon.

 

Osoba odpowiedzialna: Małgorzata Rejowska

Może Ci się również spodoba