Zgłoszenie utraty lub kradzieży dowodu osobistego

herb kraśnik

Komórka odpowiedzialna: Biuro Ewidencji Ludności

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy w Kraśniku, ul. Kościuszki 24, budynek nr 2, tel./fax (0 81) 825 23 38

Wymagane dokumenty:

Dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość osoby zgłaszającej (np.: prawo jazdy, legitymacja szkolna) 
 

Uwaga:

Zawiadomienie o utracie dowodu osobistego zgłasza się w najbliższym Urzędzie Gminy lub Konsulacie.

ZAWIADOMIENIE O UTRACIE WYMAGA OSOBISTEGO STAWIENNICTWA OSOBY KTÓRA UTRACIŁA DOWÓD OSOBISTY !

• w przypadku małoletnich lub osób ubezwłasnowolnionych zgłosić utratę dowodu osobistego może rodzic albo opiekun prawny lub kurator ustanowiony przez sąd

·• za osobę małoletnią lub ubezwłasnowolnioną, która czasowo przebywa , w szczególności w związku z wypoczynkiem, leczeniem lub nauką, pod opieką innej osoby niż rodzic lub opiekun ustanowiony przez sąd, o utracie dowodu osobistego zawiadamia opiekun faktyczny tej osoby

• w przypadku niemożności osobistego stawiennictwa osoby, która utraciła dowód osobisty, z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej nie dającej się pokonać przeszkody, zawiadomienie może dokonać pełnomocnik po okazaniu pełnomocnictwa udzielonego na piśmie

WAŻNE !

Osoba, która utraciła dowód osobisty, jest obowiązana wystąpić niezwłocznie o wydanie nowego dokumentu do właściwej gminy.

Osoba, która znalazła własny dowód osobisty zgłoszony jako utracony, jest obowiązana do niezwłocznego zwrócenia go organowi, który wydał ten dokument.

Osoba, która znalazła dowód osobisty innej osoby, jest obowiązana niezwłocznie przekazać ten dokument najbliższemu organowi gminy, Policji lub innemu organowi administracji publicznej. Może również bez zbędnej zwłoki przekazać znaleziony dowód osobisty posiadaczowi dowodu osobistego. W tym przypadku posiadacz dowodu osobistego może również zawiadomić najbliższy organ gminy lub właściwą ze względu na miejsce pobytu polską placówkę konsularną, o utracie dowodu osobistego, w celu jego unieważnienia.

Podstawa Prawna:

• Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (t. j. Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 993) 
• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 06 lutego 2009r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich unieważniania, wymiany, zwrotu lub utraty (Dz. U. z 2009r Nr  47, poz. 384)
 

Termin składania dokumentów:

na bieżąco

Termin załatwienia sprawy:

na bieżąco 
 

Dodatkowe informacje:

• Po przyjęciu zgłoszenia o utracie lub kradzieży dowodu osobistego wydawane jest zaświadczenie o utracie dokumentu.
• Zaświadczenie nie podlega opłacie.
• Zaświadczenie podlega zwrotowi w chwili odbioru nowego dowodu osobistego.

 

Osoba odpowiedzialna: Małgorzata Rejowska

Może Ci się również spodoba