Zgłoszenie urodzenia dziecka i nadanie mu imienia

herb kraśnik

Komórka odpowiedzialna: Urząd Stanu Cywilnego

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy w Kraśniku, ul. Kościuszki 24, budynek w podwórzu, tel/fax (81) 825 23 38

Wymagane dokumenty:

w przypadku dziecka pochodzącego z małżeństwa:

• dowody osobiste rodziców dziecka,

• odpis skrócony aktu małżeństwa,

w przypadku dziecka pozamałżeńskiego, gdy matka dziecka jest rozwiedziona:

• dowód osobisty matki dziecka,

• odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie,

w przypadku dziecka pozamałżeńskiego, gdy matka dziecka jest panną:

• dowód osobisty matki dziecka,

• odpis skrócony aktu urodzenia,

w przypadku dziecka pozamałżeńskiego, gdy matka dziecka jest wdową:

• dowód osobisty matki dziecka,

• odpis skrócony aktu małżeństwa,

• odpis skrócony aktu zgonu małżonka.

w przypadku gdy dziecko pozamałżeńskie ma być uznane przez ojca:

• rodzice biologiczni dziecka muszą stawić się oboje z w/w dokumentami w zależności od stanu cywilnego matki.

• Ojciec dziecka winien posiadać dowód osobisty.

• Wniosek o wydanie odpisów aktu urodzenia

Uwaga:

Podstawą sporządzenia aktu urodzenia jest pisemne zgłoszenie wystawione przez lekarza lub zakład służby zdrowia.

Podstawa Prawna:

Art. 38 i następne ustawy z dnia 29 września 1986r. – Prawo o Aktach Stanu Cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2004 roku nr 161, poz. 1688) 
 

Termin składania dokumentów:

• Urodzenie dziecka należy zgłosić w ciągu 14 dni od dnia urodzenia.
• Jeżeli dziecko urodziło się martwe, zgłoszenie takiego zdarzenia powinno nastąpić w ciągu 3 dni. 
 

Termin załatwienia sprawy:

na bieżąco 
 

Wysokość opłaty skarbowej:

Rejestracja urodzenia oraz 3 odpisy skrócone aktu urodzenia wydane bezpośrednio po sporządzeniu aktu są zwolnione z opłaty.

Dodatkowe informacje:

• Zgłosić urodzenie dziecka należy w USC właściwym ze względu na miejsce urodzenia dziecka. Można skorzystać z pośrednictwa USC właściwego ze względu na miejsce zamieszkania rodziców dziecka

                          (patrz: przyjęcie do protokołu zgłoszenia urodzenia dziecka). 
• Nadać imiona dziecku mogą wyłącznie jego rodzice, a gdy rodzicom nie przysługuje władza rodzicielska – opiekun prawny ustanowiony przez sąd. 
• Dziecku można nadać nie więcej niż dwa imiona. Nie można nadać imienia ośmieszającego, nieprzyzwoitego i w formie zdrobniałej. Imię musi odróżniać płeć dziecka. Musi być zapisane z zachowaniem zasad pisowni polskiej.

• Jeżeli przy sporządzeniu aktu urodzenia rodzice nie dokonali wyboru imienia (imion), kierownik urzędu stanu cywilnego wpisuje do aktu urodzenia jedno z imion zwykle w kraju używanych.
• Rodzice mogą – w ciągu 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia – złożyć kierownikowi urzędu stanu cywilnego pisemne oświadczenie o zmianie imienia (imion) dziecka wpisanego do aktu w chwili jego sporządzenia

                          (patrz zmiana imienia/imion dziecka).

• Jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa, bądź przed upływem 300 dni od chwili jego ustania, domniemywa się, że pochodzi ono od męża matki dziecka. 
• W przypadku dziecka o nieustalonym prawnie ojcostwie, do aktu urodzenia, jako nazwisko i nazwisko rodowe ojca wpisuje się nazwisko matki, a jako imię ojca, imię wskazane przez matkę, a w braku wskazania, jedno z imion zwykle w kraju używanych. 
 

ODBIÓR DOKUMENTÓW 
Odbiór odpisów aktu urodzenia – osobiście w USC, a jeśli zgłoszenie urodzenia nastąpiło za pośrednictwem innego USC – pocztą 

OSOBA UPRAWNIONA DO ODBIORU DOKUMENTÓW 
Rodzice dziecka, a gdy rodzicom nie przysługuje władza rodzicielska – opiekun prawny ustanowiony przez sąd

 

Osoba odpowiedzialna: Małgorzata Rejowska

Może Ci się również spodoba