Zawarcie małżeństwa za granicą

herb kraśnik

Komórka odpowiedzialna: Urząd Stanu Cywilnego

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy w Kraśniku, ul. Kościuszki 24, budynek w podwórzu, tel/fax (81) 825 23 38

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY 
• Przyjęcie pisemnego zapewnienia nupturienta o nieistnieniu przeszkód do zawarcia małżeństwa. 
• Wydanie zaświadczenia (1 egz.).

Wymagane dokumenty:

• Dowód osobisty (cudzoziemiec – paszport). 
• Odpis skrócony aktu urodzenia. 
• Jeśli osoba pozostawała już w związku małżeńskim – dowód ustania poprzedniego małżeństwa (wdowiec/wdowa – odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka, rozwiedziony/rozwiedziona – odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie albo prawomocny wyrok rozwodowy). 
  (odpisy obcojęzyczne wymagają dołączenia tłumaczenia na język polski przez tłumacza przysięgłego)
• Pisemne zapewnienie o nieistnieniu okoliczności wyłączających zawarcie  małżeństwa, złożone przed kierownikiem USC lub polskim konsulem. 
• Postanowienie sądu rodzinnego zezwalające małoletniej kobiecie zawrzeć  małżeństwo (dot. małoletnich, które ukończyły 16. rok życia). 
• Oryginał dowodu wpłaty opłaty skarbowej

Załączniki do pobrania:

– wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim może być zawarte małżeństwo  

                                                                                                                                (pobierz wniosek Zawarcie małżeństwa za granicą)

Podstawa Prawna:

• Art. 71 prawa o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. nr 161, poz. 1688) 
• Art. 4 § 2 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (Dz. U. Nr 9 z 1964 r., poz. 59, z późniejszymi zmianami).
 

Termin składania dokumentów:

Na bieżąco

Termin załatwienia sprawy:

• Wydanie zaświadczenia – 1 do 3 dni. 
 

Wysokość opłaty skarbowej:

• 38,00 zł za wydanie zaświadczenia.
 

Forma płatności:

W kasie urzędu lub na rachunek bankowy urzędu.

MIEJSCE I FORMA ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW 
• Osobiście w USC lub za pośrednictwem konsulatu

ODBIÓR DOKUMENTÓW 
• Osobiście w USC lub za pośrednictwem konsulatu
 

Dodatkowe informacje:

• Zaświadczenie wydaje kierownik USC miejsca zamieszkania osoby, której zaświadczenie dotyczy.
• Obywatelowi polski zamieszkałemu za granicą, który nie miał miejsca zamieszkania w Polsce albo nie można ustalić jego ostatniego miejsca zamieszkania w Polsce, albo wyjechał z Polski przed ukończeniem 16 roku życia i stale przebywa za granicą, zaświadczenie wydaje konsul.

 

Osoba odpowiedzialna: Małgorzata Rejowska

Może Ci się również spodoba