Zawarcie małżeństwa wyznaniowego ze skutkami cywilnym (małżeństwo konkordatowe)

herb kraśnik

Komórka odpowiedzialna: Urząd Stanu Cywilnego

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy w Kraśniku, ul. Kościuszki 24, budynek w podwórzu, tel/fax (81) 825 23 38

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY 
• Przyjęcie pisemnych zapewnień nupturientów o nieistnieniu przeszkód do zawarcia małżeństwa. 
• Przyjęcie pisemnych oświadczeń o wyborze nazwiska, które każdy z małżonków będzie nosił po zawarciu związku małżeńskiego oraz nazwiska dzieci zrodzonych z tego małżeństwa. 
• Wydanie zaświadczenia (3 egz.) dla duchownego stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.
• Sporządzenie aktu małżeństwa. 
• Wydanie odpisów aktu małżeństwa.

Wymagane dokumenty:

• Dowody osobiste. 
• Odpisy skrócone aktów urodzenia. 
• Jeśli osoba pozostawała już w związku małżeńskim – dowód ustania poprzedniego małżeństwa (wdowiec/wdowa – odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka, rozwiedziony/rozwiedziona – odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie albo prawomocny wyrok rozwodowy). 
• Pisemne zapewnienie o nieistnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, złożone przed kierownikiem USC lub polskim konsulem. 
• Postanowienie sądu rodzinnego zezwalające małoletniej kobiecie zawrzeć małżeństwo (dot. małoletnich, które ukończyły 16. rok życia). 
• Wniosek o wydanie odpisów aktu małżeństwa.
• Oryginał dowodu wpłaty opłaty skarbowej.

Załączniki do pobrania:

– wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa 
                                                                                                                              (pobierz wniosek Zawarcie małżeństwa wyznaniowego ze skutkami cywilnym (małżeństwo konkordatowe))

Podstawa Prawna:

• Art. 1 § 2 i 3 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (Dz. U. Nr 9 z 1964 r., poz. 59, z późniejszymi zmianami). 
• Art. 53 i kolejne prawa o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. nr 161, poz. 1688)
 

Termin składania dokumentów: Na bieżąco

Termin załatwienia sprawy:

• Wydanie zaświadczenia – 1 do 3 dni. 
• Sporządzenie aktu małżeństwa i jego odpisów – po otrzymaniu od duchownego zaświadczenia o zawarciu małżeństwa.
 

Wysokość opłaty skarbowej:

• 84,00 zł za sporządzenie aktu małżeństwa;
Uwaga: należy dołączyć dowód wpłaty na konto tego urzędu, do którego administracyjnie należy parafia, w której odbędzie się ślub, gdyż tam właśnie zostanie sporządzony akt małżeństwa;
• 3 odpisy skrócone aktu wydane bezpośrednio po sporządzeniu aktu małżeństwa są zwolnione z opłaty;
 

Forma płatności:

W kasie urzędu lub na rachunek bankowy urzędu w którym sporządzony będzie akt małżeństwa.

MIEJSCE I FORMA ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW 
• Osobiście w USC 

ODBIÓR DOKUMENTÓW 
• Zaświadczenia dla duchownego – osobiście w USC
• Odpisy aktu małżeństwa – osobiście w USC lub pocztą  

OSOBA UPRAWNIONA DO ODBIORU ZAŚWIADCZEŃ 
• nupturienci

Dodatkowe informacje:

• Obcokrajowiec, oprócz odpisu aktu urodzenia i zapewnienia, składa zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa, wydane przez jego władze ojczyste lub konsulat, a w przypadku niemożności uzyskania zaświadczenia – prawomocne postanowienie sądu o zwolnieniu od jego składania (od składania odpisu aktu urodzenia również). 
• Dokumenty obcojęzyczne powinny być tłumaczone przez tłumacza przysięgłego.

 

Osoba odpowiedzialna: Małgorzata Rejowska

Może Ci się również spodoba