Zawarcie małżeństwa w USC

herb kraśnik

Komórka odpowiedzialna: Urząd Stanu Cywilnego

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy w Kraśniku, ul. Kościuszki 24, budynek w podwórzu, tel/fax (81) 825 23 38

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY 
• Przyjęcie pisemnych zapewnień nupturientów o nieistnieniu przeszkód do zawarcia małżeństwa. 
• Przyjęcie pisemnych oświadczeń o wyborze nazwiska, które każdy z małżonków będzie nosił po zawarciu związku małżeńskiego oraz nazwiska dzieci zrodzonych z tego małżeństwa.
• Przyjęcie przez Kierownika USC oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński. 
• Sporządzenie aktu małżeństwa. 
• Wydanie odpisów aktu małżeństwa.

Wymagane dokumenty:

• Dowody osobiste. 
• Odpisy skrócone aktów urodzenia. 
• Jeśli osoba pozostawała już w związku małżeńskim – dowód ustania poprzedniego małżeństwa (wdowiec/wdowa – odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka, rozwiedziony/rozwiedziona – odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie albo prawomocny wyrok rozwodowy). 
• Pisemne zapewnienie o nieistnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, złożone przed kierownikiem USC lub polskim konsulem. 
• Postanowienie sądu rodzinnego zezwalające małoletniej kobiecie zawrzeć małżeństwo (dot. małoletnich, które ukończyły 16. rok życia). 
• Wniosek o wydanie odpisów aktu małżeństwa.
• Oryginał dowodu wpłaty opłaty skarbowej

Załączniki do pobrania:

Podstawa Prawna:

• Art. 1 i kolejne kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (Dz. U. Nr 9 z 1964 r., poz. 59, z późniejszymi zmianami). 
• Art. 53 i kolejne prawa o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. nr 161, poz. 1688)
 

Termin załatwienia sprawy:

• Podczas składania dokumentów ustalany jest termin zawarcia związku małżeńskiego.

• Małżeństwo może być zawarte po upływie miesiąca od dnia złożenia przez oboje narzeczonych zapewnień o nieistnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Z ważnych względów termin może być skrócony – (zobacz: Skrócenie terminu oczekiwania na ślub). 
 

Wysokość opłaty skarbowej:

• 84,00 zł za sporządzenie aktu małżeństwa;
• 3 odpisy skrócone aktu wydane bezpośrednio po sporządzeniu aktu małżeństwa są zwolnione z opłaty;
 

Forma płatności:

W kasie urzędu lub na rachunek bankowy urzędu.

MIEJSCE I FORMA ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW 
• Osobiście w USC 

ODBIÓR DOKUMENTÓW 
• Odpisy aktu małżeństwa – osobiście lub pocztą 

OSOBA UPRAWNIONA DO ODBIORU DOKUMENTÓW 
• Małżonkowie

Dodatkowe informacje:

• Obcokrajowiec, oprócz odpisu aktu urodzenia i zapewnienia, składa zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa, wydane przez jego władze ojczyste lub konsulat, a w przypadku niemożności uzyskania zaświadczenia – prawomocne postanowienie sądu o zwolnieniu od jego składania (od składania odpisu aktu urodzenia również). 
• Dokumenty obcojęzyczne powinny być tłumaczone przez tłumacza przysięgłego. 
• Jeśli obcokrajowiec nie włada językiem polskim, narzeczeni zapewniają udział tłumacza w czasie ślubu.

 

Osoba odpowiedzialna: Małgorzata Rejowska

Może Ci się również spodoba