Zameldowanie decyzją administracyjną

herb kraśnik

Komórka odpowiedzialna: Biuro Ewidencji Ludności

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy w Kraśniku, ul. Kościuszki 24, budynek nr 2, tel/fax (0 81) 825 23 38

Wymagane dokumenty:

• umotywowany wniosek o zameldowanie

• druk zameldowania na pobyt stały lub czasowy

• dowód wpłaty opłaty skarbowej

• dowód osobisty i książeczkę wojskową (do wglądu)
 

Załączniki do pobrania:

• wzór wniosku o zameldowanie decyzją administracyjną (pobierz druk Zameldowanie decyzją administracyjną)

Podstawa Prawna:

• Art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 993 ze zmianami)

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (Dz.U. Nr 257, poz. 1743);
• Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 ze zmianami.

• Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635).

 

Opłata skarbowa:

• 10,00 zł za decyzję administracyjną
• 17,00 zł za przedłożone pełnomocnictwo
Obowiązek wniesienia opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku (dowód opłaty stanowi załącznik do wniosku).

Forma płatności:

• Wpłata w kasie urzędu lub na konto urzędu
 

Termin składania dokumentów:

na bieżąco 
 

Termin załatwienia sprawy: zgodnie z K.P.A. termin wydania decyzji administracyjnej wynosi do 2 miesięcy od daty złożenia wymaganych dokumentów (w przypadku skomplikowanego postępowania termin może ulec przedłużeniu).
 

Tryb odwoławczy:

Wojewoda Lubelski za pośrednictwem Wójta Gminy Kraśnik. 
 

Termin złożenia odwołania:

14 dni od dnia doręczenia decyzji

Dodatkowe informacje:

Podanie o zameldowanie należy składać w przypadku braku uprawnień do danego lokalu (braku decyzji o przydziale lokalu lub braku aktu własności) oraz braku zgody właściciela lub zarządcy lokalu.
W innym przypadku zameldowanie na pobyt stały dokonywane jest zgodne z procedurą opisaną pod hasłem: “ZGŁOSZENIE POBYTU STAŁEGO” lub “ZGŁOSZENIE POBYTU CZASOWEGO TRWAJĄCEGO 3 MIESIĄCE”.

 

Osoba odpowiedzialna: Małgorzata Rejowska

Aktualizacja: 1.01.2013

Może Ci się również spodoba