Wymiar podatku rolnego dla osób fizycznych

herb kraśnik

Komórka odpowiedzialna:

Referat Budżetu i Finansów

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Kraśnik, ul. Kościuszki 24, pok. nr 7-8, tel.(81) 825 23 95

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY 
Decyzja administracyjna.

Wymagane dokumenty:

• Informacja w Sprawie Podatku Rolnego (druk IR-1)

• Dane o Nieruchomościach Rolnych (druk ZR-1)
• dowód osobisty
• NIP
• wypisy lub wyrysy z ewidencji gruntów lub zawiadomienie o zmianie w ewidencji geodezyjnej

Załączniki do pobrania:

• Informacja w Sprawie Podatku Rolnego IR-1    (pobierz druk Wymiar podatku rolnego dla osób fizycznych)    

• Dane o Nieruchomościach Rolnych ZR-1   (pobierz druk Wymiar podatku rolnego dla osób fizycznych)

Podstawa Prawna:

• Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zm.) 
• Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8,poz.60 ze zm.)

Termin składania dokumentów:

14 dni od momentu nabycia lub zbycia gruntów

Termin załatwienia sprawy:

30 dni 
 

Terminy płatności:

15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada – 4 raty

Forma płatności:

• w kasie urzędu

• u sołtysa

• przelewem na konto urzędu

Wysokość opłaty skarbowej:

nie podlega opłacie skarbowej

MIEJSCE I FORMA ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW 
Osobiście w urzędzie.

ODBIÓR DOKUMENTÓW 
Za pośrednictwem poczty z potwierdzeniem odbioru.
 

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie za pośrednictwem Wójta Gminy.

Termin złożenia odwołania:

14 dni od dnia otrzymania decyzji.

DODATKOWE INFORMACJE:

 

Osoba odpowiedzialna: Ewa Zimna

Może Ci się również spodoba