Wydawanie odpisów skróconych, zupełnych i wielojęzycznych aktów stanu cywilnego

herb kraśnik

Komórka odpowiedzialna: Urząd Stanu Cywilnego

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy w Kraśniku, ul. Kościuszki 24, budynek w podwórzu, tel/fax (81) 825 23 38

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY 
• wydanie odpisu

Wymagane dokumenty:

• wniosek o wydanie odpisu aktu 
• dowód osobisty (do wglądu)
• oryginał dowodu zapłaty opłaty skarbowej
• ew. dokumenty wykazujące interes prawny do otrzymania odpisu

Załączniki do pobrania:

• wniosek o wydanie odpisu aktu (pobierz wniosek )

Podstawa Prawna:

• art. 79 ustawy z dnia 29 września 1986r. – Prawo o Aktach Stanu Cywilnego (Dz. U. z 2004 roku nr 161, poz. 1688).

• Konwencja nr 16 sporządzona w Wiedniu dnia 8 września 1976 r. dotycząca wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 166, poz. 1735) 
 

Termin składania dokumentów:

na bieżąco

Termin załatwienia sprawy:

Wydanie odpisu aktów s.c. następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od daty złożenia wniosku.
 

Wysokość opłaty skarbowej:

• 22,00 zł za odpis skrócony

• 22,00 zł za odpis wielojęzyczny 
• 33,00 zł za odpis zupełny
 

Forma płatności:

W kasie urzędu lub na rachunek bankowy urzędu.

MIEJSCE I FORMA ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW 
– Osobiście w USC,

– Pocztą na adres USC

ODBIÓR DOKUMENTÓW 
– Osobiście w USC lub pocztą na adres USC miejsca pobytu wnioskodawcy.

OSOBA UPRAWNIONA DO ODBIORU DOKUMENTÓW 
– Wnioskodawca lub osoba upoważniona

OSOBY UPRAWNIONE DO UBIEGANIA SIĘ O ODPIS:
• osoby, których stan cywilny został w akcie stwierdzony, wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonek lub przedstawiciel ustawowy.
• odpis skrócony otrzymać mogą również osoby zainteresowane po uprawdopodobnieniu istnienia interesu prawnego oraz osoby które zgłosiły urodzenie lub zgon.

• sąd lub inny organ państwowy; 
• organizacja społeczna, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi takiej organizacji i gdy przemawia za tym interes społeczny;

• Osobami, które mogą uzyskać odpis wielojęzyczny, są osoby uprawnione do otrzymania polskiego odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego.

Ograniczony krąg podmiotów, które są uprawnione do uzyskania odpisu lub zaświadczenia z ksiąg stanu cywilnego jest wyrazem jednej z podstawowych zasad rejestracji stanu cywilnego tj. zasady ograniczonej jawności ksiąg i aktów stanu cywilnego.

Dodatkowe informacje

Wielojęzyczne odpisy skrócone aktów stanu cywilnego mają taką samą wartość, jak odpisy wydane na polskich drukach i są uznawane bez potrzeby legalizacji lub równoważnej formalności oraz bez potrzeby dodatkowego tłumaczenia na terytorium każdego z Państw, związanych Konwencją nr 16.

Wielojęzyczne odpisy skrócone aktów stanu cywilnego stwierdzające urodzenie, zawarcie małżeństwa lub zgon sporządzane są na wniosek osoby zainteresowanej lub jeśli korzystanie z polskiego odpisu skróconego aktu stanu cywilnego wymaga tłumaczenia.

Do odpisów aktów stanu cywilnego i zaświadczeń wydawanych przez kierownika USC, które są przedkładane do obrotu prawnego za granicą, należy dołączyć apostille (poświadczenie).

Apostille wydawane jest przez:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Departament Konsularny i Polonii

Wydział Legalizacji,

ul. Szucha 21

tel. (022) 523 90 00, 523 94 63

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie MSZ: www.msz.gov.pl

 

Osoba odpowiedzialna: Małgorzata Rejowska

Może Ci się również spodoba