Wydanie wypisu i wyrysu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kraśnik

herb kraśnik

Komórka odpowiedzialna:

Stanowisko ds. budownictwa

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Kraśnik, ul. Kościuszki 24, pok. nr 12, tel.(81) 826 41 62

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY 
Wypis i wyrys.

Wymagane dokumenty:

• Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z MPZP Gminy Kraśnik

Mapa do celów projektowych lub opiniodawczych w skali 1:500 lub 1:1000 
• Wypis z rejestru gruntów


Załączniki do pbraniai: 
Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z MPZP Gminy Kraśnik (pobierz druk Wydanie wypisu i wyrysu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kraśnik)

Podstawa Prawna:

Uchwała Nr XIII/48/2003 Rady Gminy Kraśnik z dnia 20 listopada 2003 rok (Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego nr 29 poz. 708 z dnia 25 lutego 2004 roku)

Termin składania dokumentów:

na bieżąco

Termin załatwienia sprawy:

do 30 dni 

Wysokość opłaty skarbowej:

50 zł (70 jeżeli wypis i wyrys liczy więcej jak 5 stron)

Forma płatności: 
• w kasie urzędu 
• przelewem na konto urzędu

Miejsce i forma złożenia dokumentów
Osobiście lub za pośrednictwem poczty

Odbiór dokumentów: 
• osobiście 
• pocztą
za potwierdzeniem odbioru.
 

Tryb odwoławczy:

Termin złożenia odwołania:

DODATKOWE INFORMACJE:

 

Osoba odpowiedzialna: Tadeusz Brodowski

Może Ci się również spodoba