Wydanie warunków na wykonanie przyłącza wodociągowego

herb kraśnik

Komórka odpowiedzialna:

Stanowisko ds. budownictwa

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Kraśnik, ul. Kościuszki 24, pok. nr 12, tel.(81) 826 41 62

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY 
Warunki.

Wymagane dokumenty:

• Wniosek o wydanie warunków na wykonanie przyłącza wody 
• Mapa do celów projektowych lub opiniodawczych w skali 1:500 lub 1:1000 z naniesioną propozycją wykonania przyłącza wody

Załączniki do pobrania:

• Wniosek o wydanie warunków na wykonanie przyłącza wody (pobierz druk Wydanie warunków na wykonanie przyłącza wodociągowego)

Podstawa Prawna:

• Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z późniejszymi zmianami)

Termin składania dokumentów:

na bieżąco

Termin załatwienia sprawy:

do 30 dni 

Wysokość opłaty skarbowej:

Forma płatności: 

Miejsce i forma złożenia dokumentów
Osobiście lub za pośrednictwem poczty

Odbiór dokumentów: 
• osobiście 
• pocztą
za potwierdzeniem odbioru.
 

Tryb odwoławczy:

Termin złożenia odwołania:

DODATKOWE INFORMACJE:

 

Osoba odpowiedzialna: Stanisław Kot

Może Ci się również spodoba