Wydanie świadectwa pracy

herb kraśnik

Komórka odpowiedzialna: Referat Ogólno-Organizacyjny

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy w Kraśniku, ul. Kościuszki 24, pok. nr 14, tel.(81) 8843427, fax (81) 8843787

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY 
• wydanie świadectwa pracy

Wymagane dokumenty:

• Wniosek o wydanie świadectwa pracy,
• W przypadku osób starających się o wydanie świadectwa za okres pracy w zakładzie innym Urząd Gminy 
  /POM w Stróży/ do formularza należy dołączyć:
   – stare świadectwo pracy
   – w przypadku braku świadectwa inny dokument potwierdzający początek i koniec zatrudnienia 
   /np. umowa, legitymacja ubezpieczeniowa/ 

Załączniki do pobrania:

• Wniosek o wydanie świadectwa pracy (pobierz wniosek Wydanie świadectwa pracy)

Podstawa Prawna:

– Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy/tekst jednolity: Dz. Urz. 1998r. Nr21, poz.94 z późn. zmianami/;

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996rw sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania./Dz.U.Nr60, poz282 z późn. zmianami/.
 

Termin składania dokumentów:

Na bieżąco

Termin załatwienia sprawy:

30 dni
 

Wysokość opłaty skarbowej:

 brak
 

Forma płatności:

brak.

MIEJSCE I FORMA ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW 
– Osobiście – w sekretariacie Urzędu, pocztą – na adres Urzędu

ODBIÓR DOKUMENTÓW 
– Osobiście w sekretariacie Urzędu lub pocztą

OSOBA UPRAWNIONA DO ODBIORU DOKUMENTÓW 
– Wnioskodawca lub osoba upoważniona

Dodatkowe informacje:

Tryb odwoławczy:

– 
 

Termin złożenia odwołania:

 

Osoba odpowiedzialna: Monika Kania

Może Ci się również spodoba