Wydanie decyzji / postanowienia na podział nieruchomości

herb kraśnik

Komórka odpowiedzialna:

Stanowisko ds. budownictwa

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Kraśnik, ul. Kościuszki 24, pok. nr 12, tel.(81) 826 41 62

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY 
Decyzja administracyjna.

Wymagane dokumenty:

• Wniosek o wydanie decyzji/postanowienia na podział nieruchomości
• Wypis i wyrys z rejestru gruntów 
• Projekt podziału działki wykonany przez uprawnionego geodetę

Załączniki do pobrania:

• Wniosek o wydanie decyzji/ postanowienia na podział nieruchomości (pobierz druk )

Podstawa Prawna:

• Ustawa z dnia 21 sierpnia  1997  roku  o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004.r Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami)

Termin składania dokumentów:

na bieżąco

Termin załatwienia sprawy:

do 30 dni (w skomplikowanych podziałach 3 m-ce)

Wysokość opłaty skarbowej:

10 zł

Forma płatności: 
• w kasie urzędu 
• przelewem na konto urzędu

Miejsce i forma złożenia dokumentów
Osobiście w urzędzie lub za pośrednictwem poczty.

Odbiór dokumentów: 
Za pośrednictwem poczty z potwierdzeniem odbioru.
 

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie za pośrednictwem Wójta Gminy.

Termin złożenia odwołania:

14 dni od dnia otrzymania decyzji.

DODATKOWE INFORMACJE:

 

Osoba odpowiedzialna: Tadeusz Brodowski

Może Ci się również spodoba