Wszczęcie postępowania o rozgraniczenie nieruchomości

herb kraśnik

Komórka odpowiedzialna:

Stanowisko ds. rolnictwa, leśnictwa, ochrony środowiska i gospodarki mieniem komunalnym gminy

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Kraśnik, ul. Kościuszki 24, pok. nr 13, tel.(81) 884 35 84

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY 
Postanowienie.

Wymagane dokumenty:

• wniosek o wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego nieruchomości

• dokument stwierdzający tytuł prawny do tej nieruchomości

• wypis z rejestru gruntów

Załączniki do pobrania:

• wniosek o wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego nieruchomości    (pobierz druk )     

Podstawa Prawna:

• art. 29 ,art. 30 ust,1 i 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne ( tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 240, poz. 2027 z późn. zm.)

• § 15 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia14 kwietnia 1999 roku w sprawie rozgraniczenia nieruchomości (Dz. U. Nr 45, poz. 453)

Termin składania dokumentów:

Na bieżąco

Termin załatwienia sprawy:

30 dni 
 

Miejsce złożenia dokumentów 
Osobiście w urzędzie.

Odbiór dokumentów 
Osobiście w urzędzie lub za pośrednictwem poczty z potwierdzeniem odbioru.
 

Tryb odwoławczy:

na postanowienie wszczynające postępowanie rozgraniczeniowe nieruchomości nie służy zażalenie.

DODATKOWE INFORMACJE:
Prawo geodezyjne i kartograficzne przewiduje następujące sposoby rozstrzygania w sprawie rozgraniczenia nieruchomości:
1. w drodze administracyjnej, jeżeli zainteresowani właściciele nie zawarli ugody, a ustalenie przebiegu granicy nastąpiło na podstawie zebranych dowodów lub zgodnego oświadczenia stron. Stronie niezadowolonej z decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości służy prawo żądania skierowania sprawy na drogę sądową.
2. w drodze ugody zawartej przed geodetą, która ma moc ugody sądowej.
3. w drodze orzeczenia sądu powszechnego lub ugody przed nim zawartej.

 

Osoba odpowiedzialna: Marzena Pielaszkiewicz