Wpisanie, skreślenie i udostępnienie Rejestru Wyborców

herb kraśnik

Komórka odpowiedzialna: Biuro Ewidencji Ludności

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy w Kraśniku, ul. Kościuszki 24, budynek nr 2, tel/fax (0 81) 825 23 38

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY 
• decyzja administracyjna
• wpisanie do Rejestru Wyborców

Wymagane dokumenty:

• Wniosek o wpisanie do Rejestru Wyborców;

• Kserokopię ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy;

• Pisemną deklarację, w której wnioskodawca podaje swoje obywatelstwo i adres stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Załączniki do pobrania:

• Wniosek o wpisanie do Rejestru Wyborców w części A/B (pobierz wniosek Wpisanie, skreślenie i udostępnienie Rejestru Wyborców)

• Deklaracja  (pobierz deklarację Wpisanie, skreślenie i udostępnienie Rejestru Wyborców)

• Wniosek o skreślenie z Rejestru Wyborców (pobierz wniosek Wpisanie, skreślenie i udostępnienie Rejestru Wyborców)

• Wniosek o udostępnienie rejestru (pobierz wniosek Wpisanie, skreślenie i udostępnienie Rejestru Wyborców)

Podstawa Prawna:

• Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dziennik Ustaw Nr 21, poz. 112  ze zmianami).

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz. U. z 2011 nr 158 poz. 941)

Termin składania dokumentów:

na bieżąco

Termin załatwienia sprawy:

3 dni od dnia wniesienia wniosku.
 

Wysokość opłaty skarbowej:


 

Forma płatności:

MIEJSCE I FORMA ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW 
– Osobiście w urzędzie.

ODBIÓR DOKUMENTÓW 
– Za pośrednictwem poczty z potwierdzeniem odbioru.
 

Tryb odwoławczy:

Skarga do Sądu Rejonowego w Kraśniku. 
 

Termin złożenia odwołania:

Skargę składa się za pośrednictwem Wójta Gminy w terminie 3 dni od dnia otrzymania decyzji.

Dodatkowe informacje:

1.Rejestr wyborców obejmuje osoby stale zamieszkałe na obszarze gminy, którym przysługuje prawo wybierania.

2.Można być ujętym tylko w jednym rejestrze wyborców.

3.Rejestr dzieli się na część A i B.

4.Część A rejestru wyborców obejmuje obywateli polskich.

– Wyborcy będący obywatelami polskimi, zameldowani na obszarze gminy na pobyt stały wpisywani są do rejestru wyborców z urzędu.

– Wyborcy stale zamieszkali na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały wpisani są do rejestru wyborców, jeżeli złożą w tej sprawie w urzędzie gminy pisemny wniosek zawierające dane wnioskodawcy ze wskazaniem adresu ostatniego zameldowania na pobyt stały poza obszarem gminy.

– Powyższe stosuje się odpowiednio do wyborcy nigdzie nie zamieszkałego, przebywającego stale na obszarze gminy.

– Wyborcy stale zamieszkali na obszarze gminy pod innym adresem aniżeli adres ich zameldowania na pobyt stały na obszarze tej gminy mogą być wpisani do rejestru wyborców pod adresem stałego zamieszkania, jeżeli złożą w tej sprawie w urzędzie gminy pisemny wniosek zawierające dane wnioskodawcy ze wskazaniem adresu ostatniego zameldowania na pobyt stały poza obszarem gminy.

5.Część B rejestru wyborców obejmuje obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi, stale zamieszkałych na obszarze gminy i uprawnionych, na podstawie i w zakresie określonych w innych ustawach, do korzystania z praw wyborczych w Rzeczypospolitej Polskiej, na ich pisemny wniosek, nie później niż 30. dnia po zarządzeniu wyborów w których zamierza uczestniczyć.

6.Rejestr wyborców jest udostępniany, na pisemny wniosek, do wglądu w urzędzie gminy.

 

Osoba odpowiedzialna: Małgorzata Rejowska

Może Ci się również spodoba