Wpisanie do polskich ksiąg zagranicznego aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu

herb kraśnik

Komórka odpowiedzialna: Urząd Stanu Cywilnego

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy w Kraśniku, ul. Kościuszki 24, budynek w podwórzu, tel/fax (81) 825 23 38

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY 
• decyzja administracyjna
• sporządzenie aktu
• wydanie odpisów aktu

Wymagane dokumenty:

• Wniosek o wpisanie aktu
• Zagraniczny akt stanu cywilnego w oryginale lub odpis zupełny aktu wydany przez zagraniczny urząd przechowujący akt oryginalny. (fotokopia lub kserokopia musi być poświadczona przez organ przechowujący oryginały ksiąg i jest uprawniony do wydawania z nich odpisów lub przez polską placówkę konsularną)
• Tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego.
• Oryginał dowodu wpłaty opłaty skarbowej

Załączniki do pobrania:

• Wniosek o wpisanie aktu (pobierz wniosek Wpisanie do polskich ksiąg zagranicznego aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu)

Podstawa Prawna:

Art. 73 ustawy z dnia 29 września 1986r. – Prawo o Aktach Stanu Cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2004 roku nr 161, poz. 1688).

Termin składania dokumentów: na bieżąco

Termin załatwienia sprawy:

7 dni od chwili uzyskania wymaganych dokumentów i powiadomienia stron o wszczęciu postępowania.
 

Wysokość opłaty skarbowej:

• 50,00 zł za decyzję
• 3 odpisy skrócone wydawane są bezpłatnie
 

Forma płatności:

W kasie urzędu lub na rachunek bankowy urzędu.

MIEJSCE I FORMA ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW 
– Osobiście w USC

– Osoby zamieszkałe za granicą – za pośrednictwem polskiego konsula)

ODBIÓR DOKUMENTÓW 
– Osobiście w USC lub pocztą na adres miejsca pobytu wnioskodawcy.

OSOBA UPRAWNIONA DO ODBIORU DOKUMENTÓW 
– Wnioskodawca lub osoba upoważniona

Dodatkowe informacje:

• Umiejscowienia aktu dokonuje się w USC właściwym ze względu na stałe miejsce zamieszkania wnioskodawcy (ew. ostatnie stałe miejsce zamieszkania w kraju). 
• Wpisanie wzmianki dodatkowej do polskiego aktu na podstawie orzeczenia organu państwa obcego w sprawie niemajątkowej, należącej w Polsce do drogi sądowej (np. wzmianka o rozwodzie, o zaprzeczeniu ojcostwa, o przysposobieniu dziecka.), może nastąpić, jeżeli orzeczenie to zostało uznane przez sąd polski (Sąd Okręgowy), chyba że umowa międzynarodowa stanowi inaczej. 
• Jeżeli umiejscowiony akt nie zawiera pełnych danych, które powinny się w nim znaleźć lub występują w nim błędy, akt taki podlega uzupełnieniu lub sprostowaniu (zobacz: Uzupełnienie aktuSprostowanie aktu).
 

Tryb odwoławczy:

Wojewoda Lubelski za pośrednictwem Kierownika USC Gminy Kraśnik. 
 

Termin złożenia odwołania:

14 dni od dnia otrzymania decyzji

 

Osoba odpowiedzialna: Małgorzata Rejowska

Może Ci się również spodoba