Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego

Komórka odpowiedzialna:

Stanowisko ds. Oświaty, Kultury i Działalności Gospodarczej

Miejsce załatwienia sprawy:

ul. Kościuszki 24, pok. nr 12, tel.(81) 8264162, fax(81) 8843787

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY 
Decyzja administracyjna

Wymagane dokumenty:

• Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego

Załączniki do pobrania:

• Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego    (pobierz druk )    

Podstawa Prawna:

• Ustawa z dnia 07.09.1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572)
 

Termin składania dokumentów:

15 września danego roku szkolnego, w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do 15 października danego roku szkolnego.

Termin załatwienia sprawy:

30 dni

Opłata skarbowa:

Forma płatności:

 

Miejsce złożenia dokumentów 
Osobiście – w sekretariacie Urzędu lub pocztą na adres Urzędu

Odbiór dokumentów 
Osobiście – w sekretariacie Urzędu lub pocztą na adres wnioskodawcy.
 

Osoba uprawniona:
Wnioskodawca lub osoba upoważniona, dyrektor placówki oświatowej, GOPS.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie za pośrednictwem Wójta Gminy.

Termin złożenia odwołania:

14 dni od dnia otrzymania decyzji.

DODATKOWE INFORMACJE:

 

Osoba odpowiedzialna: Andrzej Wojtan

Może Ci się również spodoba